LUCAS 4

1Ug si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, mipauli gikan sa Jordan; ug gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan, 2Nga gitintal sa yawa sulod sa kap-atan ka adlaw. Ug siya wala mokaon bisan unsa niadtong mga adlawa, ug gilayon sa pagkatapus niini, gigutom siya. 3Ug miingon kaniya ang yawa: Kong ikaw mao ang Anak sa Dios sugoa kining bato nga mahimong tinapay. 4Ug mitubag kaniya si Jesus, nga nagaingon: Nahasulat na: Dili sa tinapay lamang mabuhi ang tawo, kondili sa tanang pulong sa Dios. 5Ug siya gidala sa yawa sa usa ka hataas nga bukid, ug gipakitaan siya sa tanang mga gingharian sa kalibutan sa makadiyut lamang nga panahon. 6Ug miingon ang yawa kaniya: Kanimo igahatag ko ang pagbulot-an niining tanan, ug ang himaya nila: kay kini ginatugyan kanako; ug igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong buot pagahatagan. 7Busa kong ikaw magsimbasa akong atubangan, ma-imo ang tanan. 8Ug mitubag kaniya si Jesus ug nag-ingon: Pahawa ka sa akong atubangan, satanas; kay nahasulat na: Magsimba ka sa imong Ginoong Dios, ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. 9Ug gidala siya sa Jerusalem, ug gitungtung siya sa lantawanan sa templo ug giingon siya: Kong ikaw ang Anak sa Dios, umambak ka dinhi ngadto sa ubos; 10Kay nahasulat na: Magsugo siya sa iyang mga manolonda mahitungod kanimo nga ikaw pagabantayan nila; 11Ug ikaw pagasapnayon nila sa ilang mga kamot, aron dili mahapangdol ang imong tiil sa bato. 12Ug si Jesus mitubag ug nag-ingon kaniya: Giingon na: Dili mo pagpanulayon ang Ginoo nga imong Dios. 13Ug sa natapus ang tanang pagpanulay, ang yawa mibulag kaniya sulod sa usa ka panahon. 14Ug mibalik si Jesus sa gahum sa Espiritu ngadto sa Galilea; ug nasangyaw ang iyang kabantugan sa tibook kayutaan nga nagalibut. 15Ug siya nanudlo sa ilang mga sinagoga, nga ginahimaya sa tanan. 16Ug miadto siya sa Nazaret, diin siya magatubo; ug ingon sa iyang nabatasan misulod sa sinagoga, sa adlaw nga igpapahulay; ug mitindog sa pagbasa. 17Ug gihatag kaniya ang basahon ni Isaias nga manalagna; ug, sa nabuklad niya ang basahon, hingkit-an niya ang bahin nga didto nahasulat: 18Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa Maayong Balita ngadto sa mga kabus; iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulob-ong kasingkasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag, ug sa pagpahiuli sa igtatan-aw sa mga buta, sa paghatag kagawasan sa mga gipiutan, 19Sa pagmantala sa nahimut-ang tuig sa Ginoo. 20Ug gilukot niya ang basahon, ug giuli niya kini sa sulogoon, ug milingkod siya; ug ang mga mata sa tanan nga didto sa sinagoga gitutok kaniya. 21Ug misugod siya sa pag-ingon kanila: Karong adlawa kining Kasulatan natuman sa inyong mga igdulungog. 22Ug ang tanan naghatag kamatuoran kaniya, ug nanghitingala sa mga pulong sa gracia nga nanggula sa iyang baba, ug sila miingon: Dili ba mao kini ang anak ni Jose? 23Ug siya miingon kanila: Sa walay duhaduha moingon kamo kanako niining sambingay: Mananambal, tambali ang imong kaugalingon; bisan unsang butang nga among hingdunggan nga nahitabo sa Capernaum, buhata usab dinhi sa imong kaugalingong yuta. 24Ug siya miingon: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, walay manalagna nga nahimut-an sa kaugalingon niyang yuta. 25Apan sa pagkatinuod nagaingon ako kaninyo nga may daghan nga mga babayeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias, sa nasirhan ang langit sa tolo ka tuig ug unom ka bulan, sa pagkaagi nga miabut ang usa ka dakung gutom sa tibook yuta, 26Ug sa bisan kang kinsa kanila si Elias wala paadtoa gawas sa usa ka babayeng balo sa Sarepta sa Sidon. 27Ug daghan ang mga sanlahon sa Israel sa panahon ni Eliseo nga manalagna; apan walay bisan kinsa kanila nga gihinloan, kondili si Naaman nga Siriahanon. 28Ug ang tanan nga didto sa sinagoga, nangapuno sa kaligutgut sa pagpakadungog nila niining mga butanga. 29Ug sila nanindog ug ilang gipapahawa siya ngadto sa gawas sa ciudad, ug gidala siya hangtud sa kinatumyan sa bukid diin nahimutang ang ilang lungsod, aron ila untang itukmod siya ngadto sa ubos. 30Apan siya sa miagi sa taliwala nila, milakaw; 31Ug milugsong siya padulong sa Capernaum, ciudad sa Galilea, ug nagapanudlo siya kanila sa adlaw nga igpapahulay: 32Ug nanghibulong sila sa iyang pagtulon-an, kay may pagbulot-an ang iyang pulong. 33Ug sa sinagoga may usa ka tawo nga adunay usa ka espiritu sa yawa nga mahugaw; ug siya misinggit sa makusog nga tingog. 34Nga nagaingon: Oy, unsay labut namo kanimo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Hingbaloan ko kong kinsa ikaw, ang Balaan sa Dios, 35Ug gibadlong siya ni Jesus, sa pag-ingon: Humilum ka, ug gumola kaniya. Ug sa tapus siya ilamba sa yawa sa taliwala, kini minggula kaniya sa walay kadautan nga nahimo kaniya. 36Ug ang katingala miabut kanilang tanan, ug nagsinultihay ang usa ug usa kanila nga nagaingon: Unsa kining pulonga? kay sa may pagbulot-an ug gahum nagasugo siya sa mga espiritu nga mahugaw, ug sila nanggula. 37Ug nasangyaw ang iyang kabantug sa tanang dapit sa tibook nga yuta nga nagalibut. 38Ug mitindog siya gikan sa sinagoga, ug misulod sa balay ni Simon. Ug ang ugangang babaye ni Simon gitakboyan sa dakung hilanat; ug sila minghangyo kang Jesus tungod kaniya. 39Ug mitindog siya nga nagdung-aw sa babaye ug gihinginlan niya ang hilanat, ug gihuwasan siya; ug gilayon mibangon siya ug mialagad kanila. 40Ug sa nagakasalop na ang adlaw, ang tanan, sumala sa adunay mga masakiton sa nagakalainlaing sakit, nanagdala kanila ngadto kaniya, ug sa gitapion ang iyang mga kamot sa tagsatagsa kanila, nangaayo sila, 41Ug ang mga yawa usab minggula gikan sa daghang mga tawo, nga nanagsinggit ug nanag-ingon: Ikaw mao ang Anak sa Dios. Ug sa nagabadlong kanila wala niya pasultiha sila, tungod kay nakaila sila nga siya mao ang Cristo. 42Ug sa pagkaadlaw na, minggula siya, ug miadto sa usa ka kamingawan, ug ang mga panon sa katawohan nanagpangita kaniya ug nangadto kaniya, ug naghawid kaniya aron dili unta siya mobulag kanila. 43Apan siya miingon kanila: Kinahanglan nga iwali ko ang maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga lungsod, kay tungod niini gipaanhi ako. 44Ug siya nagwali sa mga sinagoga sa Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\