LUCAS 5

1Ug nahitabo nga samtang ang panon sa katawohan nagpiit kaniya ug nagpatalinghug sa pulong sa Dios, siya nagatindog duol sa lanaw sa Genezaret. 2Ug nakita niya ang duha ka sakayan nga didto sa daplin sa lanaw, apan ang mga mananagat nga mikawas kanila, nanag-uyab sa ilang mga pukot. 3Ug sa misakay siya sa usa sa mga sakayan nga mao ang kang Simon, iyang gihangyo siya nga itulak ug diyutay ang sakayan gikan sa yuta; ug siya milingkod ug nanudlo sa mga panon sa katawohan sukad sa sakayan. 4Ug sa nakahuman siya sa pagsulti, miingon siya kang Simon: Palawod ka, ug itaktak ninyo ang inyong mga pukot sa panagat. 5Ug si Simon sa mitubag, miingon kaniya: Magtutudlo, naghago kami sa tibook gabii ug wala gayud kami ing nakuha, apan tungod sa imong pulong itaktak ko ang mga pukot. 6Ug sa nahimo nila kini, nakakuha sila ug daghang isda; ug ang ilang mga pukot nagakagisi. 7Ug gikamay nila ang ilang mga kauban nga didto sa usa ka sakayan, aron moduol ug motabang kanila. Ug miduol sila, ug gipuno nila ang duha ka sakayan, sa pagkaagi nga nagakalunod sila. 8Apan sa pagkakita ni Simon Pedro niini, mihapa siya sa mga tuhod ni Jesus nga nagaingon: Pahalayo ka kanako, kay ako usa ka tawong makasasala, Ginoo. 9Kay siya ug ang tanan niyang mga kauban natingala, tungod sa kadaghan sa mga isda nga ilang nakuha. 10Ug ingonusab si Jacobo ug si Juan, nga mga anak ni Zebedeo nga mga kauban ni Simon. Ug si Jesus miingon kang Simon: Dili ka mahadlok: Sukad karon magamananagat ka sa mga tawo. 11Ug sa gisaug nila ang mga sakayan sa yuta, gibiyaan nila ang tanan, ug mingnunot kaniya. 12Ug nahatabo nga, samtang didto siya sa usa sa mga lungsod, ania karon, may usa ka tawo nga napuno sa sanla, ug sa pagkakita niya kang Jesus, minghapa siya sa yuta, ug nagpakilooy kaniya, nga nagaingon: Ginoo, kong buot ka, mahinloan moako. 13Ug gituy-od ni Jesus ang iyang kamot, ug iyang gihikap siya nga nagaingon: Buot ko; magmahinlo ka. Ug gilayon ang sanla mibulag kaniya. 14Ug iyang gitugon siya sa dili pagsulti kang bisan kinsa: Apan lumakaw ka, ug magpakita ka sa sacerdote, ug maghalad ka tungod sa imong pagkahinlo, sumala sa gisugo ni Moises, aron mahimong usa ka pamatuod alang kanila. 15Apart milabi hinoon pagkasangyaw ang kabantug mahitungod kaniya; ug ang mga dagkung panon sa katawohan mingdugok aron sa pagpatalinghug, ug pagpatambal sa ilang mga balatian. 16Apan siya mihiklin ngadto sa mga kamingawan ug nag-ampo. 17Ug nahatabo sa usa niadtong mga adlawa, nga siya nagatudlo; ug may mga Fariseo ug mga magtutudlo sa Kasugoan nga nanaglingkod gikan sa tanang gagmayng lungsod sa Galilea, ug sa Juda, ug sa Jerusalem, ug ang gahum sa Ginoo didto kaniya sa pag-ayo kanila. 18Ug ania karon, may mga lalake nga nagdala usa ka tawo nga paralitico sa usa ka higdaanan, ug sila naninguha sa pagdala kaniya sa sulod aron ilang ibutang sa iyang atubangan. 19Ug sa wala sila makakaplag ug paagi aron ilang madala siya sa sulod tungod sa panon sa katawohan, misaka sila sa atop ug ilang gitunton siya nga gipalusot sa tisa uban sa iyang higdaanan ngadto sa kinataliwad-an sa atubangan ni Jesus. 20Ug sa nakita niya ang ilang pagtoo, siya miingon: Tawo, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo. 21Ug ang mga escriba ug ang mga Fariseo mingsugod sa pagpinangutan-anay nga nagaingon: Kinsa kini nga nagasulti ug mga pasipala? Kinsay arang makapasaylo sa mga sala kondili ang Dios lamang? 22Apan si Jesus nga nakasabut sa ilang mga hunahuna, mitubag ug miingon kanila: Ngano nga nagtolotimbang kamo sa inyong mga kasingkasing? 23Hain ang labi pang masayon, ang pag-ingon: Ang imong mga sala gipasaylo na kanimo; kun ang pag-ingon: Tumindog ka ug lumakaw? 24Apan aron kamo masayud nga ang Anak sa tawo adunay gahum sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala (siya miingon sa paralitico), Ako nagaingon kanimo: Tumindog ka ug dad-a ang imong higdaanan, ug lumakaw ka ngadto sa imong balay. 25Ug gilayon mitindog siya sa atubangan nila, ug gisakwat niya ang iyang higdaanan, ug mipauli sa iyang balay, nga nagadayeg sa Dios. 26Ug ang katingala naghari kanilang tanan, ug ilang gidayeg ang Dios; ug sila napuno sa kahadlok, nga nagaingon: Nakakita kita ug mga katingalahang butang niining adlawa. 27Ug sa human kining mga butanga milakaw siya, ug nakita niya ang usa ka maniningil sa buhis, nga ginganlan si Levi, nga nagalingkod sa bayranan sa buhis, ug nagaingon kaniya: Sumonod ka kanako. 28Ug iyang gibiyaan ang tanan, ug mitindog ug misunod kaniya. 29Ug si Levi naghimog usa ka kombira alang kaniya sa iyang balay, ug may usa ka dakung pundok sa mga maniningil sa buhis ug uban pa nga nanag-uraray kauban nila libut sa lamesa. 30Ug ang mga Fariseo ug ang ilang mga escriba nanagbagutbot batok sa iyang mga tinon-an, nga nanag-ingon: Nganong nangaon ug nanginum kamo kauban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala? 31Ug si Jesus sa mingtubag miingon kanila: Ang mga maayog lawas wala magkinahanglan sa mananambal; kondili ang mga masakiton. 32Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala sa paghinulsol. 33Ug sila miingon kaniya: Ang mga tinon-an ni Juan sa masubsub nagapuasa, ug nanagpangaliyupo, mao man usab ang mga tinon-an sa mga Fariseo; apan ang imo nanagpangaon ug nanagpanginum. 34Ug si Jesus miingon kanila: Mahimo ba ninyo pagpapuasa ang mga kauban sa pamanhonon sa kasal, samtang ang pamanhonon anaa pa kauban nila? 35Apan moabut ra ang mga adlaw, ug unya kong pagakuhaon gikan kanila ang pamanhonon, managpuasa na sila niadtong mga adlawa. 36Ug siya misulti usab usa ka sambingay kanila: Walay tawo nga magagilis gikan sa bag-ong saput ug igatapak kini sa daang saput; kay sa maong paagi mabingkas niya ang bag-o, ug ingon usab, dili moangay sa daan ang tapak nga bag-o. 37Ug walay tawo nga magabutang sa bag-ong vino sa daan nga mga panit; kay niini ang bag-ong vino magagisi sa mga panit ug mahayabo, ug ang mga panit mangausik. 38Apan ang bag-ong vino kinahanglan ibutang sulod sa mga bag-ong panit. 39Ug walay tawo nga sa nakainum sa daang vino mahagugma sa bag-o; kay siya nagaingon: Ang daan maayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\