MARCOS 1

1Ang sinugdan sa Maayong Balita ni Jesucristo nga Anak sa Dios. 2Ingon sa gisulat ni Isaias nga manalagna: Ania karon akong ginasugo ang akong sinugo sa atubangan sa imong nawong, nga magaandam sa imong dalan. 3Ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan: Andama ninyo ang dalan sa Ginoo; tul-ira ninyo ang iyang mga agianan. 4Mianhi si Juan, nga nagabautismo sa kamingawan, ug nagawali sa bautismo sa paghinulsol alang sa pagpasaylo sa mga sala. 5Ug nangadto kaniya ang tanan nga taga-Judea, ug ang mga taga-Jerusalem, ug iyang gibautismohan silang tanan sa suba sa Jordan, sa nagsugid sa ilang mga sala. 6Ug si Juan nagasul-ob sa mga balhibo sa camello, ug may usa ka bakus nga panit sa iyang hawak; ug nagakaon sa mga dulon ug dugos nga ihalas. 7Ug siya nagwali sa pag-ingon: Sa ulahi nako moanhi ang labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan sa pagduko ug pagbadbad sa higut sa iyang sapin dili ako takus. 8Ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo. 9Ug nahatabo niadtong mga adlawa, nga si Jesus miabut gikan sa Nazaret sa Galilea, ug gibautismohan siya ni Juan sa Jordan. 10Ug gilayon sa paghaw-as niya sa tubig, hingkit-an niya nga nagisi ang mga langit, ug ang Espiritu nga ingon sa salampati mikunsad sa ibabaw niya. 11Ug miabut ang usa katingog gikan sa mga langit: Ikaw mao ang akong Anak nga hinigugma, kanimo nalipay gayud ako. 12Ug gilayon gipagula siya sa Espiritu ngadto sa kamingawan, 13Ug didto siya sa kamingawan kap-atan ka adlaw nga gitintal ni satanas; ug siya uban sa mga mapintas nga mananap, ug ang mga manolonda nagaalagad kaniya. 14Ug sa nabilanggo na si Juan, miabut si Jesus sa Galilea nga nagawali sa Maayong Balita sa gingharian sa Dios. 15Ug nagaingon: Ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa Dios haduol na. Maghinulsol kamo ug tomoo kamo sa Maayong Balita. 16Ug sa nagalakaw siya sa ubay sa dagat sa Galilea, hingkit-an niya si Simon ug si Andres, igsoon ni Simon, nga nagataktak sa usa ka pukot sa dagat, kay mga mananagat man sila. 17Ug miingon si Jesus kanila: Numunot kamo kanako, ug pagabuhaton ko kamo nga mananagat sa mga tawo. 18Ug gilayon gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mingnunot kaniya. 19Ug sa nakalakat siya ug diyutay ngadto sa unahan, hingkit-an niya si Jacobo nga anak ni Zebedeo, ug si Juan nga iyang igsoon nga didto usab sa sakayan nagapuna sa mga pukot. 20Ug gilayon iyang gitawag sila; ug gibiyaan nila sa sakayan ang ilang amahan nga si Zebedeo, kauban sa mga sinuholan, ug mingsunod sila kaniya. 21Ug misulod sila sa Capernaum; ug gilayon sa adlaw nga igpapahulay misulod siya sa sinagoga ug nagtudlo. 22Ug nanghibulong sila sa iyang pagtolon-an, kay siya nagatudlo kanila ingon nga adunay pagbulot-an, ug dili ingon sa mga escriba. 23Ug gilayon sa ilang sinagoga may usa ka tawo nga nagabaton ug espiritu nga mahugaw, ug kini misinggit, 24Nga nagaingon: Unsay labut namo kanimo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba sa paglaglag kanamo? Nahibalo ako kong kinsa ikaw, ang Balaan sa Dios. 25Ug gibadlong siya ni Jesus, nga nagaingon: Humilum ka ug pumahawa kaniya. 26Ug ang espiritu nga mahugaw, sa nagalubag kaniya, ug sa nakatuaw sa makusog nga tingog, mipahawa kaniya. 27Ug ang tanan nanghibulong, sa pagkaagi nga nagpinangutan-anay sila sa pag-ingon: Unsa ba kini? Unsa ba nga bag-ong pagtolon-an kini? Kay sa may pagbulot-an nagasugo siya bisan sa mga espiritu nga mahugaw, ug sila nagasugot kaniya? 28Ug gilayon nasangyaw ang iyang kabantug sa tibook nga kayutaan libut sa Galilea. 29Ug gilayon sa paggula nila sa sinagoga, misulod sila sa balay ni Simon ug ni Andres, kauban ni Jacobo ug ni Juan. 30Ug ang inahan sa asawa ni Simon nagahigda nga may hilanat, ug gilayon siya gisultihan nila mahitungod kaniya. 31Ug siya miduol ug mikupot kaniya sa kamot ug nagbangon kaniya; ug dihadiha gihuwasan siya sa hilanat, ug siya nag-alagad kanila. 32Ug sa pagkahapon, sa misalop na ang adlaw, ilang gidala kaniya ang tanang mga masakiton ug ang mga hingyawaan. 33Ug ang tibook nga lungsod didto nanagtigum sa ganghaan. 34Ug giayo niya ang daghang mga masakiton sa nagkalainlaing mga sakit ug gihinginlan niya ang daghang mga yawa, ug wala niya tugoti sila sa pagsulti, kay sila nakaila kaniya. 35Ug sa pagkakaadlawon, sa layo pa ang kabuntagon mibangon siya ug milakaw ug miadto sa usa ka dapit nga mamingaw, ug didto nag-ampo. 36Ug si Simon, ug ang mga kauban niya, mingsunod kaniya. 37Ug sa hingkit-an siya, miingon sila kaniya: Ang tanan nagapangita kanimo. 38Ug siya miingon kanila: Mangadto kita sa mga lungsod nga silingan aron magawali usab ako didto, ay alang niini mianhi ako. 39Ug miadto siya sa ilang mga sinagoga sa tibook nga Galilea, nagawali ug nagahingilin sa mga yawa. 40Ug miduol kaniya ang usa ka sanlahon, nga nagapakilooy kaniya, nagaluhod sa atubangan niya, ug nagaingon kaniya: Kong buot ka, arang mo ako mahinloan. 41Ug si Jesus sa giabut ug kalooy mingtuy-od sa iyang kamot ug gihikap siya ug miingon kaniya: Buot ko, mag-mahinlo ka. 42Ug dihadiha mipahawa ang sanla gikan kaniya ug nahinlo siya. 43Ug si Jesus nagtugon kaniya sa hugot gayud, ug gilayon gipalakaw siya. 44Ug nag-ingon kaniya: Magmatngon ka nga dili ka magsugilon bisan unsa kang bisan kinsa, kondili lumakaw ug magpakita ka sa sacerdote, ug maghalad ka tungod sa imong pagkahinlo niadtong mga butang nga gisugo ni Moises, ingon nga usa ka pagpamatuod kanila. 45Apan milakaw siya ug nagsugod sa dakung pagmantala ug pagpabantug sa nahitabo, sa pagkaagi nga wala na mahimo ni Jesus ang pagsulod nga dayag sa lungsod, kondili nagapabilin siya sa gawas, didto sa mga dapit nga mamingaw, ug sila nanagpanuol kaniya gikan sa tanang dapit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\