MARCOS 13

1Ug sa paggula niya sa templo, miingon kaniya ang usa sa iyang mga tinon-an: Magtutudlo, tan-awa kong unsang mga batoha, ug unsang mga balaya. 2Ug si Jesus miingon kaniya: Nakita mo ba kining mga balayng dagku? Walay igabilin nga usa ka bato sa ibabaw sa usa nga dili pagatumpagon. 3Ug sa nagalingkod siya sa bukid sa mga Olivo, sa atbang sa templo, nanagpangutana kaniya sa tago si Pedro, ug si Jacobo, ug si Juan, ug si Andres: 4Tug-ani kami, anus-a kining mga butanga mahitabo? Ug unsay ilhanan kong kini ngatanan magakatuman na? 5Ug si Jesus misugod sa pag-ingon kanila: Magmatngon kamo nga dili kamo pagapasalaagon ni bisan kinsa. 6Daghan ang moanhi sa akong ngalan sa pag-ingon: Ako mao si Cristo, ug magapasalaag sa daghanan. 7Ug kong kamo makadungog mahi-tungod sa mga gubat, ug mga dungog-dungog sa gubat, dili kamo mangalisang, kay kinahanglan kini magakahatabo, apan dili pa mao ang katapusan. 8Kay motindog ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug may mga linog sa nagakalainlaing mga dapit, ug may mga gutom. Kining mga butanga maoy sinugdan sa mga kasakit. 9Apan magmatngon kamo sa inyong kaugalingon, kay igatugyan kamo sa mga hukmanan, ug sa mga sinagoga pagahampakon kamo, ug pagadad-on sa atubangan sa mga punoan, ug mga hari, tungod kanako, alang sa pagmatuod ngadto kanila. 10Ug kinahanglan igawali una ang Maayong Balita sa tanang mga nasud. 11Ug kong kamo ilang pagadad-on sa hukmanan ug igatugyan, dili kamo magkaguol nga daan sa inyong igasulti, kondili ang igahatag kaninyo niadtong taknaa, kana mao ang igasulti ninyo; kay dili kamo mao ang magsulti kondili ang Espiritu Santo. 12Ug managtinugyanay sa kamatayon ang igsoon sa igsoon, ug ang amahan sa iyang anak; ug ang mga anak motindog batok sa mga ginikanan, ug magapapatay kanila. 13Ug pagadumtan kamo sa tanang mga tawo tungod sa akong ngalan; apan ang makalahutay hangtud sa katapusan, kini mamaluwas. 14Apan kong makita ninyo ang pag-dumot sa pagkalaglag nga magatindog sa dapit diin dili niya angay pagatindogan (sabton kini sa magbabasa), nan sila nga anaa sa Judea kinahanglan mokalagiw ngadto sa kabukiran. 15Ug ang atua sa atop kinahanglan dili manaug, bisan magsulod sa pagkuha bisan unsa gikan sa iyang balay; 16Ug ang atua sa kapatagan dili na magbalik sa pagkuha sa iyang kupo. 17Apan, alaut ang mga nagamabdos, ug ang mga nagapasuso niadtong mga adlawa. 18Ug manag-ampo kamo nga kini dili mahitabo sa tingtugnaw. 19Kay niadtong mga adlawa may kagul-anan nga wala pay sama kaniya nga nahitabo sukad sa pagtukod sa kalibutan nga gibuhat sa Dios hangtud karon, ug dili gayud mahitabo. 20Ug gawas kong ang Ginoo naga-pahamubo sa mga adlaw, wala untay unod nga maluwas; apan tungod sa mga pinili nga iyang gipili, iyang gipahamubo ang mga adlaw. 21Ug unya kong may tawo nga moingon kaninyo: Tan-awa ninyo, dinhi ania si Cristo! Kun tan-awa ninyo, atua didto! Dili kamo managpanoo. 22Kay may motindog mga bakakong Cristo ug mga bakakong manalagna, ug magapakita ug mga ilhanan ug mga kahibulongan, aron ilang mapasalaag, kong mahimo, ang mga pinili. 23Apan magmatngon kamo, ania karon, ginaingon ko nga daan kaninyo ang tanang mga butang. 24Apan niadtong mga adlawa, sa tapus kadto nga kagul-anan, ang adlaw magangitngit, ug ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag; 25Ang mga bitoon mangahulog gikan sa langit, ug ang mga kagamhanan nga atua sa mga langit, mangagubut. 26Ug unya hikit-an nila ang Anak sa tawo, nga moanhi sa mga panganod, nga adunay dakung gahum ug himaya. 27Ug unya pagasugoon niya ang mga manolonda, ug pagatigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, sukad sa tumoy sa yuta hangtud sa tumoy sa langit. 28Karon sa higuera managtoon kamo sa iyang sambingay; sa panahon nga ang iyang sanga manalingsing na ug magapabuklad sa iyang mga dahon, hingbaloan ninyo nga haduol na ang ting-init. 29Ingon usab kamo niana, kong hikit-an ninyo nga nagakahatabo kining mga butanga, sabta ninyo, nga siya anaa haduol sa mga ganghaan. 30Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga dili moagi kining kaliwatana, hangtud nga mahatabo ngatanan kining mga butanga. 31Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. 32Apan nahatungod niadtong adlawa ug taknaa, walay kinsa nga nanghibalo, bisan pa ang mga manolonda sa langit, bisan ang Anak, kondili ang Amahan. 33Magmatngon kamo, managtukaw, ug manag-ampo; kay wala ninyo hibaloi kong anus-a ang panahon. 34Sama kini sa usa ka tawo nga milangyaw sa laing yuta, nga sa tapus niya ibilin ang iyang balay, ug sa nakahatag siya ug pagbulot-an sa iyang mga ulipon, tagsatagsa kanila sa iyang buluhaton, nagsugo usab siya sa magbabantay sa pultahan nga magtukaw. 35Busa managtukaw kamo, kay wala kamo manghibalo kong anus-a moanhi ang agalon sa balay, kong sa hapon kun sa tungang-gabii, kun sa pagpanugaok sa manok, kun sa pagkabuntag na ba. 36Tingali unya kong sa pag-abut niya sa kalit hingkaplagan kamo nga mangatulog. 37Ug ang ginaingon ko kaninyo, sa tanan ginaingon ko: Managtukaw kamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\