MARCOS 15

1Ug gilayon sa pagkabuntag, nanagsabut ang mga punoang sacerdote uban ang mga anciano ug mga escriba ug ang tibook nga sanhedrin, ug sa gigapus nila si Jesus, ilang gidala ug gitugyan siya kang Pilato. 2Ug si Pilato nangutana kaniya: Ikaw ba ang hari sa mga Judio? Ug siya mitubag ug miingon kaniya: Ginaingon mo. 3Ug ang mga punoang sacerdote nagasumbong kaniya mahatungod sa daghang mga butang. 4Ug si Pilato nangutana pag-usab kaniya, nga nagaingon: Wala ka bay pagtubag bisan unsa? Tan-awa pagkadaghang mga butang, nga ginasumbong nila batok kanimo. 5Apan si Jesus wala gihapon motubag bisan unsa, sa pagkaagi nga nahibulong si Pilato. 6Ug sa fiesta nabatasan niya ang pagbuhi alang kanila ug usa ka binilanggo, nga ilang pagapangayoon. 7Ug dihay usa nga ginganlan si Barrabas, nga ginapus uban sa mga mingsukol sa kagamhanan, mga tawo nga sa panahon sa kagubot nakapatay. 8Ug misaka ang panon sa katawohan ug misugod sa pagpangayo kaniya, nga pagabuhaton niya ang ingon sa nabatasan niyang gibuhat kanila. 9Ug si Pilato mitubag kanila, sa pag-ingon: Buot ba kamo nga pagabuhian ko kaninyo ang Hari sa mga Judio? 10Kay iyang hingbaloan nga tungod sa kasina gitugyan siya sa mga punoang sacerdote. 11Apan ang mga punoang sacerdote nagsugyot sa panon sa katawohan aron pagabuhian hinoon kanila si Barrabas. 12Ug mitubag pag-usab si Pilato ug miingon kanila: Nan, unsay buot ninyo, nga pagabuhaton ko sa ginganlan ninyo nga Hari sa mga Judio? 13Ug sila misinggit pag-usab: Ilansang siya sa cruz. 14Ug si Pilato miingon kanila: Kay ngano, unsa ang kadautan nga gibuhat niya? Apan sila misinggit sa hilabihan hinoon: Ilansang siya sa cruz. 15Ug kay si Pilato buot magpahamuot sa panon sa katawohan, iyang gibuhian kanila si Barrabas; ug sa tapus niya hampaka si Jesus, gitugyan niya aron igalansang sa cruz. 16Ug gidala siya sa mga sundalo sa sulod sa balay, nga mao ang pretorio, ug gitigum nila ang tibook panon. 17Ug ilang gipasul-oban siya sa mapula; ug sa nakasapid sila sa usa ka purongpurong nga tunokon, gisul-ob kini kaniya. 18Ug mingsugod sila sa pagyukbo kaniya: Maghimaya ka, Hari sa mga Judio! 19Ug gibunalan nila ang iyang ulo sa usa ka bagakay, ug ilang ginalud-an siya, ug sa nangluhod sila, ilang gisimba siya. 20Ug sa tapus sila makagbugalbugal kaniya, ilang gihuboan siya sa purpura, ug gisul-oban sa iyang kaugalingong bisti, ug gihatud siya sa gawas aron igalansang sa cruz. 21Ug gipugos nila ang usa nga si Simon, nga taga-Sirene, nga milabay gikan sa kaumahan, nga amahan ni Alejandro ug ni Rufo, aron magpas-an kini sa cruz niya. 22Ug ilang gidala siya sa dapit nga Golgota, nga kong hubaron, dapit sa usa ka bagolbagol. 23Ug siya gipainum nila ug vino, nga may sakot nga mirra; apan kini wala niya dawata. 24Ug ilang gilansang siya sa cruz, ug gibahinbahin nila ang iyang mga bisti, ug ilang girifahan ang pagadad-on sa tagsatagsa nila. 25Ug takna kadto nga ikatolo, ug ilang gilansang siya sa cruz. 26Ug ang gisulat nga sumbong batok kaniya, gisulat sa ibabaw: ANG HARI SA MGA JUDIO. 27Ug gilansang nila uban kaniya ang duha ka tulisan, ang usa sa too niya, ug ang usa sa iyang wala. 28Ug natuman ang Kasulatan nga nagaingon: Ug giisip siya uban sa mga dautan. 29Ug ang mga nanagpangagi nanag-pasipala kaniya, nga nagayangoyango sa ilang mga ulo ug nanag-ingon: Ah, ikaw nga magaguba sa templo ug magapatindog kaniya sa tolo ka adlaw! 30Magluwas ka sa imong kaugalingon, ug manaug ka sa cruz! 31Sa maong pagkaagi usab ang mga punoang sacerdote, kauban sa mga escriba sa nanagbugalbugal kaniya, nasig-ingon. Sa uban nagluwas siya, sa iyang kaugalingon dili siya makaluwas. 32Pakanauga karon sa cruz si Cristo, ang Hari sa Israel, aron makakita ug makatoo kita. Ug ang mga nalansang sa cruz kauban niya nanagboyboy kaniya. 33Ug sa miabut ang takna nga ikaunom, mingitngit ang tibook nga yuta hangtud sa takna sa ikasiyam. 34Ug sa takna nga ikasiyam misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon: Eloi, Eloi, lama sabactani? nga kong hubaron: Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? 35Ug ang uban sa mga nagatindog didto sa pagkadungog nila niini, nanag-ingon: Ania karon, nagatawag kang Elias. 36Ug midalagan ang usa, ug sa napatuhop niya ug maayo ang usa ka esponja sa suka, gitaud sa usa ka bagakay ug gipainum kaniya, nga nagaingon: Pasagdi ninyo, tan-awon ta kong moanhi ba si Elias sa paghugos kaniya. 37Ug si Jesus misinggit sa makusog nga tingog ug nabugto ang ginhawa. 38Ug ang tabil sa templo napikas gikan sa itaas hangtud sa ubos. 39Ug sa hingkit-an sa centurion nga nagatindog didto sa atbang niya, nga nabugto na ang iyang ginhawa, miingon siya: Sa pagkamatuod gayud kining tawohana Anak sa Dios. 40Ug dihay mga babaye usab nga nagalantaw didto sa halayo; kauban nila mao si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan ni Jacobo nga diyutay, ug ni Jose ug Salome; 41Nga, sa didto siya sa Galilea, nanagsunod ug nanag-alagad kaniya; ug diha pay daghang mga babaye nga nanungas kuyog kaniya sa Jerusalem. 42Ug sa miabut na ang kahaponon, tungod kay kadto mao ang pangandam, nga kong sayron, ang adlaw nga gisundan sa adlaw nga igpapahulay. 43Didto miadto si Jose nga taga-Arimatea, usa ka dungganang concejal, nga nagahulat usab sa gingharian sa Dios; ug siya nangahas pagpangatubang kang Pilato, ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. 44Ug si Pilato nahibulong kong namatay na ba siya; ug sa gitawag niya ang centurion, nangutana kaniya kong dugay na ba nga namatay. 45Ug unya sa hingbaloan niya kini sa centurion, gihatag niya ang lawas kang Jose. 46Ugmipalit siya ug usa ka panapton nga lino, ug sa iyang nahugos siya, iyang giputos sa panapton nga lino, ug gibutang niya sa usa ka lubnganan nga linukab sa usa ka batong bantilis; ug iyang giligid ang usa ka bato ngadto sa ganghaan sa lubnganan. 47Ug si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Jose nagalantaw sa gibutangan kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\