MARCOS 16

1Ug sa miagi na ang adlaw nga igpapahulay, si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan ni Jacobo, ug si Salome namalit ug mga pahumot, aron sa ilang pag-adto ilang ikadihog kaniya. 2Ug sa kaadlawon pa gayud, sa nahaunang adlaw sa semana, miabut sila sa lubnganan, sa nakasubang ang adlaw. 3Ug nasig-ingon sila: Kinsa may papaligiron ta sa bato sa ganghaan sa lubnganan? 4Apan sa gitan-aw nila, hingkit-an nila nga giligid na ang bato, kay kini hilabihan ka daku. 5Ug sa pagsulod nila sa lubnganan, hingkit-an nila ang usa ka batan-ong lalake, nga nagalingkod sa too, nga nagasul-ob sa usa ka kupo nga hataas ug maputi, ug hingkulbaan sila. 6Apan siya miingon kanila: Ayaw kamo kahadlok, ginapangita ninyo si Jesus nga Nazaretnon, ang gilansang sa cruz; nabanhaw siya, wala siya dinhi; tan-awa ninyo ang gibutangan kaniya. 7Apan panlakaw kamo, sultihi ninyo ang iyang mga tinon-an ug si Pedro, nga siya magauna kaninyo sa Galilea, didto hikit-an ninyo siya ingon sa ginasulti niya kaninyo. 8Ug nanggula sila, ug nangalagiw gikan sa lubnganan, kay miabut kanila ang pagkurog ug kahibulong; ug wala sila magsugilon sa bisan unsa kang bisan kinsa, kay nangahadlok sila. 9Karon sa nabanhaw siya sa kaadlawon pa sa nahaunang adlaw sa semana, nagapakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang gipagulaan niya ug pito ka yawa. 10Milakaw kini siya ug nagpahibalo kanila nga nakauban kang Jesus, sa diha nga nanagsubo ug nanaghilak sila. 11Ug sa nakadungog sila nga siya buhi ug hingkit-an ni Maria, wala sila managpanoo. 12Ug sa tapus kining mga butanga, nagpakita siya sa laing dagway sa duha kanila, sa nagalakaw sila paingon sa kaumahan. 13Ug nanlakat sila ug nagpahibalo niini sa uban: Apan bisan pa niini wala sila managpanoo kanila. 14Ug unya nagpakita siya sa maong napulo ug usa sa nanaglingkod sila sa lamesa; ug iyang gisaway sila sa pagkawala nilay pagtoo ug sa kagahi sa kasingkasing, kay wala sila managpanoo sa mga nakakita kaniya sa tapus siya mabanhaw. 15Ug siya miingon kanila: Lumakaw kamo sa tibook nga kalibutan, ug iwali ninyo ang Maayong Balita sa tanang binuhat. 16Ang motoo ug magpabautismo, mamaluwas; apan ang dili motoo, paga-hukman sa silot. 17Ug kining mga ilhanan magauban sa mga motoo: sa akong ngalan pagahinginlan nila ang mga yawa; magsulti sila ug mga bag-ong sinultihan. 18Makakupot sila sa mga bitin, ug kong makainum sila sa butang nga makahilo, dili kini makadaut kanila; pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, ug mangaayo sila. 19Ug unya ang Ginoong Jesus, sa tapus siya mosulti kanila, gibayaw sa langit, ug milingkod sa too sa Dios. 20Ug sila nanagpanlakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat uban kanila ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\