MARCOS 2

1Ug sa misulod siya pag-usab sa Capernaum sa tapus ang pila ka adlaw, gidungog nga siya didto sa balay. 2Ug gilayon nanugok ang panon sa mga tawo kaniya hangtud nga wala nay kasudlan bisan pa sa haduol sa pultahan, ug iyang gisulti kanila ang pulong. 3Ug miabut kaniya ang mga nagadala sa usa ka tawong paralitico nga giyayongan sa upat. 4Ug kay wala sila makahimo pagduol kaniya tungod sa panon sa katawohan, gibuslotan nila ang atop sa tungod niya, ug sa nabuslotan na kini, gitonton nila ang duyan nga ginahigdaan sa paralitico. 5Ug sa nakita ni Jesus ang pagtoo nila, nag-ingon siya sa paralitico: Anak, gipasaylo ang imong mga sala. 6Apan may mga escriba nga nagalingkod didto ug nanagtolotimbang sa ilang mga kasingkasing: 7Kay ngano ba nga kining tawohana nagasulti sa ingon? Siya nagpasipala. Kinsa ba ang arang makapasaylo sa mga sala, kondili usa lamang, ang Dios? 8Ug gilayon sa hingbaloan ni Jesus, sa iyang espiritu nga nagatolotimbang sila sa ingon sa sulod sa ilang kaugalingon, siya miingon kanila: Nganong nagatolotimbang kamo niining mga butanga sa inyong mga kasingkasing? 9Hain man ang labi pang masayon, ang pag-ingon sa paralitico: Gipasaylo ang imong sala; kun ang pag-ingon: Tumindog ka, ug kuhaa ang imong duyan, ug lumakaw ka? 10Apan aron inyong hibaloan nga ang Anak sa tawo adunay gahum dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala (miingon sa paralitico). 11Nagaingon ako kanimo: Tumindog ka, kuhaa ang imong duyan, ug umadto ka sa imong balay. 12Ug mitindog siya, ug dihadiha gidala ang duyan, ug mipahawa sa atubangan nilang tanan, sa pagkaagi nga silang tanan nanghitingala ug naghimaya sa Dios nga nagaingon: Wala pa gayud kita makakita sa ingon niini. 13Ug si Jesus miadto pag-usab sa baybayon ug ang tanang panon sa katawohan nangadto kaniya ug iyang gipanudloan sila. 14Ug sa iyang pag-agi, nakita niya si Levi, anak ni Alfeo, nga nagalingkod sa buhisanan, ug miingon siya: Numunot ka kanako. Ug sa pagtindog niya, minunot kaniya. 15Ug nahitabo nga naglingkod siya sa lamesa sa balay niini, ug daghang mga maniningil sa buhis ug mga makasasala ang nanaglingkod uban ni Jesus ug sa iyang mga tinon-an; kay daghan sila, ug nanagsunod kaniya. 16Ug sa nakita sa mga escriba ug sa mga Fariseo nga mikaon siya kauban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala, nanag-ingon sila sa iyang mga tinon-an: Nganong nagakaon ug nagainum siya kauban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala? 17Ug sa hingdunggan kini ni Jesus, siya nagaingon kanila: Ang mga maayog lawas wala magakinahanglan ug mananambal, kondili ang mga masakiton. Wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala sa paghinulsol. 18Ug nagapuasa ang mga tinon-an ni Juan ug ang mga Fariseo, ug miduol sila kang Jesus ug nag-ingon kaniya: Nganong nagapuasa ang mga tinon-an ni Juan ug ang sa mga Fariseo, apan ang imong mga tinon-an wala magapuasa? 19Ug si Jesus miingon kanila: Makahimo ba sa pagpuasa ang mga manguyog sa kasal, samtang ang pamanhonon anaa pa uban kanila? Samtang anaa pa uban kanila ang pamanhonon, dili sila makahimo sa pagpuasa. 20Apan moabut ang adlaw nga pagakuhaon gikan kanila ang pamanhonon, ug unya magapuasa sila niadtong adlawa. 21Walay bisan kinsa nga nagatahi ug usa ka tapak nga bag-o sa usa ka panapton nga daan, kay ang tapak nga bag-o magabingkas sa daan, ug magalabi pa hinoon ka dautan ang gisi. 22Ug walay bisan kinsa nga nagasulod ug vino nga bag-o sa mga sudlanang panit nga daan; kay ang bag-o nga vino makapabuto sa mga panit, ug ang vino mahayabo, ug ang panit magisi; ug ang bag-ong vino kinahanglan igasulod sa mga panit nga bag-o. 23Ug nahatabo nga sa adlaw nga igpapahulay miagi siya sa mga katrigohan; ug ang iyang mga tinon-an, sa nagalakaw sila, misugod sa pagpangutlo ug mga uhay. 24Ug nagaingon kaniya ang mga Fariseo: Tan-awa, ngano nga sa adlaw nga igpapahulay nagabuhat sila sa dili uyon sa Kasugoan? 25Ug siya miingon kanila: Wala ba gayud ninyo hibasahi ang gibuhat ni David, sa nagkinahanglan siya ug sa gigutom siya, ug ang iyang mga kauban? 26Naunsa nga misulod siya sa balay sa Dios, sa panahon ni Abiatar, ang labawng sacerdote, ug mikaon sa mga tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios nga wala itugot sa Kasugoan kanila ang pagkaon, kondili sa mga sacerdote lamang, ug gihatagan usab niya ang iyang mga kauban? 27Ug siya nag-ingon kanila. Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo; dili ang tawo alang sa adlaw nga igpapahulay. 28Busa ang Anak sa tawo mao ang Ginoo bisan sa adlaw nga igpapahulay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\