MARCOS 3

1Ug misulod siya pag-usab sa sinagoga; ug didto may usa ka tawo, nga adunay usa ka kamot nga kuyos. 2Ug ilang gipaniiran siya kong pagaayohon ba niya kadto sa adlaw nga igpapahulay, aron ilang ikasumbong siya. 3Ug miingon siya sa tawo, nga may kamot nga kuyos: Tumindog ka sa taliwala. 4Ug siya miingon kanila: Uyon ba sa Kasugoan ang pagbuhat ug maayo kun ang pagbuhat ug dautan sa adlaw nga igpapahulay? Pagluwas sa kinabuhi kun pagpatay ba? Apan sila nanaghilum. 5Ug sa iyang natan-aw sila sa libut uban ang kaligutgut, nga nasubo tungod sa katig-a sa ilang kasingkasing, miingon siya sa tawo: Tuy-ora ang imong kamot. Ug iyang gituy-od, ug ang iyang kamot hing-ulian nga maayo sama sa una. 6Ug namahawa ang mga Fariseo ug gilayon nakigsabut sa mga Herodianhon batok kang Jesus kong unsaon nila ang paglaglag kaniya. 7Ug mipahawa si Jesus uban sa iyang mga tinon-an paingon ngadto sa dagat, ug misunod kaniya ang usa ka dakung panon sa mga katawohan gikan sa Galilea; ug gikan sa Judea, 8Ug gikan sa Jerusalem, ug gikan sa Idumea, ug didto sa unahan sa Jordan, ug sa mga dapit nga nagalibut sa Tiro ug sa Sidon, usa ka dakung panon sa katawohan, sa nakadungog sa tanan nga gibuhat niya, mingdugok kaniya. 9Ug nagsugo siya sa iyang mga tinon-an nga andaman siya ug usa ka sakayan tungod sa panon sa katawohan, aron siya dili nila mapiit. 10Kay giayo niya ang daghan, sa pagkaagi nga nagapiit kaniya ang tanan nga mga adunay sakit, aron sila makahikap kaniya. 11Ug ang mga espiritu nga mahugaw, sa pagkakita kaniya, nangatumba sa atubangan niya, ug nanagsinggit, nga nagaingon: Ikaw mao ang Anak sa Dios. 12Ug siya nagtugon gayud kanila nga dili nila igapaila siya. 13Ug mitungas siya sa bukid, ug iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang mga nahimut-an, ug sila miduol kaniya. 14Ug gitudlo niya ang napulo ug duha aron sila makig-uban kaniya, ug aron iyang masugo sila sa pagwali. 15Ug sa pagbaton ug gahum sa pag-ayo sa mga sakit, ug sa paghingilin sa mga yawa. 16Ug si Simon, nga iyang ginganlan si Pedro; 17Ug si Jacobo, ang anak ni Zebedeo, ug si Juan, igsoon ni Jacobo; ang mga gipang-anggaan niya ug Boanerges, nga kong hubaron, mga anak sa dalugdog. 18Ug si Andres, ug si Felipe, ug si Bartolome, ug si Mateo, ug si Tomas, ug si Jacobo nga anak ni Alfeo, ug si Tadeo, ug si Simon, ang Canaanhon. 19Ug si Judas Iscariote, ang nagluib kaniya. Ug mingsulod siya sa balay. 20Ug midugok pag-usab ang panon sa katawohan, sa pagkaagi nga wala ngani sila makakaon bisan tinapay. 21Ug sa hingdunggan kini sa mga kaila niya nangadto sila sa pagdakup kaniya; kay nagaingon sila: Nabuang siya. 22Ug ang mga escriba nga gikan sa Jerusalem, nanag-ingon: Adunay beelzebub siya; ug: Tungod sa punoan sa mga yawa nagahingilin siya sa mga yawa. 23Ug iyang gitawag sila ngadto kaniya, ug iyang gisultihan sila sa mga sambingay: Unsaon paghimo ni satanas paghingilin kang satanas? 24Ug kong usa ka gingharian mabahin batok sa iyang kaugalingon, kadtong ginghariana dili arang makatindog. 25Ug kong ang usa ka balay mabahin batok sa iyang kaugalingon kadtong balaya dili arang makapadayon. 26Ug kong si satanas mitindog batok sa iyang kaugalingon ug nabahin, dili siya arang makapadayon, kondili may katapusan siya. 27Apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa kusgan, sa pag-agaw sa iyang mga butang, kong dili gapuson usa niya ang kusgan, ug unya agawon niya ang iyang balay. 28Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga pagapasayloon ang mga anak sa mga tawo sa tanang mga sala nila, ug sa tanan nga mga pasipala nga igapasipala nila; 29Apan bisan kinsa nga magapasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo, kondili nga mahinukman siya sa silot sa sala nga walay katapusan. 30Kay nanag-ingon sila: Siya adunay usa ka espiritu nga mahugaw. 31Ug ming-abut ang iyang mga igsoon ug ang iyang inahan, ug sa nagatindog sila sa gawas, gipatawag siya nila. 32Ug usa ka panon sa katawohan nagaalirong kaniya, ug sila nag-ingon kaniya: Ania karon, ang imong inahan ug ang imong mga igsoon atua sa gawas, nagapangita kanimo. 33Ug siya mitubag kanila, nga nagaingon: Kinsa ba ang akong inahan, ug akong mga igsoon? 34Ug sa mitan-aw siya sa mga nanag-alirong kaniya, miingon: Tan-awa, ang akong inahan ug ang akong mga igsoon. 35Kay bisan kinsa nga nagabuhat sa kabubut-on sa Dios, siya mao ang akong igsoon nga lalake; ug ang akong igsoon nga babaye, ug ang akong inahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\