MATEO 1

1Ang basahon sa kagikanan ni Jesucristo, anak ni David, anak ni Abraham. 2Si Abraham nanganak kang Isaac, ug si Isaac nanganak kang Jacob, ug si Jacob nanganak kang Juda ug sa mga igsoon niya; 3Ug kang Tamar si Juda nanganak kang Fares ug kang Zara, ug si Fares nanganak kang Esrom, ug si Esrom nanganak kang Aram; 4Ug si Aram nanganak kang Aminadab, ug si Aminadab nanganak kang Nahason, ug si Nahason nanganak kang Salomon; 5Ug kang Rahab nanganak si Salomon kang Booz, ug kang Rut si Booz nanganak kang Obed, ug si Obed nanganak kang Isai; 6Ug si Isai nanganak kang David nga hari, ug si David nga hari nanganak kang Salomon sa kanhi naasawa ni Urias; 7Ug si Salomon nanganak kang Roboam, ug si Roboam nanganak kang Abia, ug si Abia nanganak kang Asa, 8Ug si Asa nanganak kang Josafat, ug si Josafat nanganak kang Joram, ug si Joram nanganak kang Ozias; 9Ug si Ozias nanganak kang Joatam, ug si Joatam nanganak kang Acaz, ug si Acaz nanganak kang Ezequias; 10Ug si Ezequias nanganak kang Manases, ug si Manases nanganak kang Amos, ug si Amos nanganak kang Josias; 11Ug si Josias nanganak kang Jeconias ug sa mga igsoon niya sa panahon nga gibalhin sila ngadto sa Babilonia; 12Ug sa human sa pagbalhin kanila ngadto sa Babilonia, si Jeconias nanganak kang Salatiel, ug si Salatiel nanganak kang Zorobabel; 13Ug si Zorobabel nanganak kang Abiud, ug si Abiud nanganak kang Eliaquim, ug si Eliaquim nanganak kang Azor; 14Ug si Azor nanganak kang Sadoc, ug si Sadoc nanganak kang Aquim, ug si Aquim nanganak kang Eliud; 15Ug si Eliud nanganak kang Eleazar, ug si Eleazar nanganak kang Matan, ug si Matan nanganak kang Jacob; 16Ug si Jacob nanganak kang Jose, bana ni Maria, kang kinsa natawo si Jesus, ang ginganlan si Cristo. 17Busa ang tanan nga mga kaliwatan sukad kang Abraham hangtud kang David, may napulo ug upat ka kaliwatan; ug sukad kang David hangtud sa pagpabalhin kanila ngadto sa Babilonia, napulo ug upat ka kaliwatan; ug sukad sa pagpabalhin kanila ngadto sa Babilonia hangtud kang Cristo, napulo ug upat ka kaliwatan. 18Karon ang pagkatawo ni Jesucristo ingon niini: Sa kaslonon pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose, sa wala pa sila managkatiayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo. 19Ug si Jose nga iyang pamanhonon, sanglit tawo nga matarung ug dili siya buot magapakaulaw kaniya, naghunahuna pagbiya kaniya sa tago. 20Ug sa nagapalandong siya niining mga butanga, ania karon, mipakita kaniya sa damgo usa ka manolonda sa Ginoo nga nagaingon: Jose, anak ni David, ayaw kahadlok pagdawat kang Maria nga imong pangasaw-onon, kay ang gipanamkon niya, iya sa Espiritu Santo. 21Ug siya magaanak ug usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon mo ang iyang ngalan JESUS, kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. 22Ug ngatanan kini nanghitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa manalagna, nga nagaingon: 23Ania karon, ang ulay magapanamkon. ug magaanak usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel, nga kong hubaron: Ang Dios kauban nato. 24Ug sa nahagmata si Jose gikan sa pagkatulog, gibuhat niya ang gisugo kaniya sa manolonda sa Ginoo, ug gidawat niya ang iyang pangasaw-onon. 25Ug wala niya ilha siya nga asawa hangtud nga nagaanak sa iyang anak nga panganay, ug gitawag niya ang iyang ngalan JESUS.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\