MATEO 10

1Ug sa iyang gitawag kaniya ang iyang napulo ug duha ka mga tinon-an, iyang gihatagan sila ug pagbulot-an ibabaw sa mga espiritu nga mahugaw, aron sila makaghingilin kanila, ug makagayo sa tanang sakit ug tanang balatian. 2Ug ang mga ngalan sa napulo ug duha ka mga apostoles mao kini: Ang nahauna, si Simon nga ginganlan si Pedro, ug si Andres nga igsoon niya; si Jacobo nga anak ni Zebedeo, ug si Juan nga igsoon niya; 3Si Felipe ug si Bartolome; si Tomas ug si Mateo nga maniningil sa buhis; si Jacobo nga anak ni Alfeo, ug si Lebeo nga ang iyang bansagon si Tadeo; 4Si Simon nga Canaanhon, ug si Judas Iscariote nga nagtugyan usab kaniya. 5Kining napulo ug duha gipalakaw ni Jesus ug iyang gitugon sila sa pag-ingon: Dili kamo maglakaw sa dalan sa mga Gentil, ug dili kamo magsulod sa lungsod sa mga Samariahanon; 6Kondili umadto kamo una sa mga carnero nga nagpangawala sa balay ni Israel. 7Ug samtang manlakaw kamo, magwali kamo sa pag-ingon: Haduol na ang gingharian sa langit. 8Pagaayohon ninyo ang mga masakiton, pagahinloan ninyo ang mga sanlahon, pagabanhawon ninyo ang mga minatay, pagahinginlan ninyo ang mga yawa; gidawat ninyo sa walay bayad, nan ihatag usab ninyo sa walay bayad. 9Dili kamo magbalon bisan bulawan, bisan salapi, bisan tumbaga sa inyong mga bakus, 10Bisan puyo sa inyong pagpanaw, bisan duha ka saput, bisan sapin, bisan sungkod; kay ang mamomoo takus sa iyang kalan-on. 11Ug bisan unsang lungsora kun balangaya nga inyong pagasudlan, susihon ninyo kong kinsa didto ang takus, ug didto pabilin hangtud nga kamo mogikan. 12Ug sa pagsulod ninyo sa balay, paghatag kamo sa katahuran. 13Ug kong ang balay takus, pasagdi nga ang inyong pakigdait moabut sa ibabaw niya; apan kong dili takus, pasagdi nga ang inyong pakigdait mahiuli kaninyo. 14Ug bisan kinsa nga dili magadawat kaninyo, ug dili magapatalinghug sa inyong mga pulong, sa paggula ninyo gikan didto niadtong balaya kun lungsora, iyabyab ninyo ang abug sa inyong mga tiil. 15Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga maarangarang pa alang sa yuta sa Sodoma ug sa Gomorra sa adlaw sa paghukom, kay alang niadtong lungsora. 16Ania karon, ginasugo ko kamo ingon nga mga carnero sa taliwala sa mga lobo; busa, magmakinaadmanon kamo sama sa mga bitin, ug magmaligdong kamo sama sa mga salampati. 17Apan magbantay kamo sa mga tawo, kay sila magatugyan kaninyo sa hukmanan, ug kamo pagahampakon nila sa sulod sa ilang mga sinagoga. 18Ug tungod kanako igahatud usab kamo sa atubangan sa mga gobernador ug sa mga hari, aron sa pagpamatuod kanako didto kanila ug sa mga Gentil. 19Apan kong kamo igatugyan dili kamo managkaguol kong unsaon ug kong unsa ang inyong igasulti, kay niadtong taknaa igahatag kaninyo ang inyong igasulti; 20Kay dili kamo mao ang magasulti, kondili ang Espiritu sa inyong Amahan nga magasulti diha kaninyo. 21Ug ang igsoon magatugyan sa igsoon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan sa anak, ug ang mga anak magapanindog batok sa ilang mga amahan ug magapapatay kanila. 22Ug pagadumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan; apan ang magapadayon hangtud sa katapusan, kini maoy maluwas. 23Ug kong pagalutoson kamo niining lungsora, pangalagiw kamo ngadto sa sunod, kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga dili ninyo mahurot sa paglibut ang mga kalungsoran sa Israel hangtud nga moanhi ang Anak sa Tawo. 24Ang tinon-an dili labaw sa magtutudlo, bisan ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. 25Igo lamang sa tinon-an nga manig-ingon sa iyang magtutudlo, ug sa ulipon nga manig-ingon sa iyang agalon. Kong ang pangulo sa balay ginganlan ug beelzebub, unsa man kaha ka labi pa niini ang ingalan niadtong mga sakup sa iyang panimalay? 26Busa, dili kamo magakahadlok kanila, kay walay bisan unsa nga nasalipdan nga dili igapadayag, bisan unsa nga tinago nga dili hibaloan. 27Ang ginaingon ko kaninyo sa mangitngit, igaingon ninyo sa mahayag, ug ang ginapatalinghugan ninyo sa igdulungog, igamantala ninyo sa mga ibubongan. 28Ug dili kamo managkahadlok sa mga nagapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag; apan kahadlokan ninyo una kadtong arang makalaglag sa kalag ingon man sa lawas didto sa infierno. 29Wala ba igabaligya ang duha ka mga gagmay nga langgam sa usa ka diyut? Ug bisan usa kanila dili mahulog sa yuta sa wala ang inyong Amahan. 30Apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo naisip nga tanan. 31Busa dili kamo managkahadlok; kamo mga labaw pa ug bili kay sa daghan nga mga langgam. 32Busa, bisan kinsa kadtong magasugid kanako sa atubangan sa mga tawo, ako magasugid usab kaniya sa atubangan sa akong Amahan nga atua sa langit. 33Apan bisan kinsa nga magalimod kanako sa atubangan sa mga tawo, igalimod ko usab siya sa atubangan sa akong Amahan nga atua sa langit. 34Dili kamo magdahum nga ako mianhi sa pagdala ug pakigdait sa yuta, wala ako moanhi sa pagdala ug pakigdait, kondili pinuti. 35Kay mianhi ako sa pagbutang pakigbingkil sa tawo batok sa iyang amahan, ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan, ug sa umagad nga babaye batok sa iyang ugangan nga babaye; 36Ug ang mga kaaway sa tawo mao ang sa iyang kaugalingong panimalay. 37Ang nahagugma sa amahan kun sa inahan labi pa kanako, dili takus kanako; ug ang nahagugma sa anak nga lalake kun sa anak nga babaye labi pa kanako, dili takus kanako. 38Ug ang wala magapas-an sa iyang cruz ug magasunod sa ulahi nako, dili takus kanako. 39Kinsa kadtong makakaplag sa iyang kinabuhi, kini mawala kaniya; ug kinsa kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, kini makaplagan niya. 40Ang nagadawat kaninyo, kanako nagadawat; ug ang nagadawat kanako, nagadawat niadtong nagsugo kanako. 41Ang magadawat sa usa ka manalagna sa ngalan sa manalagna, magadawat sa balus nga iya sa manalagna; ug ang magadawat sa usa ka matarung sa ngalan sa matarung, magadawat sa balus nga iya sa matarung. 42Ug bisan kinsa nga magapainum ug usa ka kabo lamang nga tubig nga mabugnaw sa usa niining mga gagmay sa ngalan sa tinon-an, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga dili gayud mawala ang iyang balus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\