MATEO 11

1Ug nahatabo nga sa pagkahuman ni Jesus paghatag sa mga sugo sa iyang napulo ug duha ka mga tinon-an, migikan siya didto sa pagtudlo ug pagmantala sa mga lungsod nila. 2Karon, sa nakadungog si Juan didto sa bilanggoan sa mga buhat ni Cristo, nagsugo siya pinaagi sa iyang mga tinon-an, 3Sa pag-ingon kaniya: Ikaw ba kadtong moanhi, kun magahulat pa ba kami ug lain? 4Ug sa mitubag si Jesus miingon kanila: Pangadto kamo ug suginlan ninyo si Juan sa mga butang nga inyong hingdunggan ug hingkit-an: 5Ang mga buta nanagpakakita, ug ang mga bakol nanagpakalakaw; ang mga sanlahon nahinloan, ug ang mga bungol nakadungog; ang mga minatay nangabanhaw; ug ginawali alang sa mga kabus ang Maayong Balita. 6Ug bulahan kadtong dili makakaplag kanako ug kahigayonan sa pagkapangdol. 7Ug sa milakaw kini sila, misugod si Jesus sa pag-ingon sa katawohan nahatungod kang Juan: Unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw sa kamingawan? Usa ba ka bagakay nga ginahapayhapay sa hangin? 8Unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka tawo nga nagasul-ob ug mga panapton nga hamili? Ania karon ang mga nagagamit ug mga panapton nga hamili, anaa sa balay sa mga hari. 9Apan, unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka manalagna? Oo; nagaingon ako kaninyo, ug labaw pa kay sa manalagna. 10Siya mao ang hingtungdan sa nahasulat: Ania karon, akong gisugo ang akong manolonda sa atubangan sa imong nawong nga nagaandam sa imong dalan sa atubangan mo. 11Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga sa mga nangatawo sa mga babaye, walay usa nga mitindog nga labaw pa kang Juan nga Bautista; apan ang labing diyutay sa gingharian sa langit, labing daku kay kaniya. 12Ug sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nagaantus sa paglugos, ug ang mga maglulugos nagaagaw niana pinaagi sa kusog. 13Kay ang tanang mga manalagna ug ang Kasugoan nanagtagna hangtud kang Juan. 14Ug kong buot kamo magdawat kaniya, siya mao kadtong Elias nga umalanhi. 15Ang may mga igdulungog sa pagpatalinghug, magpatalinghug. 16Apan, sa kang kinsa ko ba igapakasama kining kaliwatana? Siya sama sa mga kabataan nga nagalingkod sa mga baligyaanan nga nagatawag sa ilang mga kauban, 17Ug nagaingon: Ginapatunggan kamo namo sa mga flauta, ug wala kamo managsayaw; ginaminatayan namo kamo, ug wala kamo managbakho. 18Kay mianhi si Juan nga wala magakaon ug wala magainum, ug sila nagaingon: Siya adunay yawa! 19Mianhi ang Anak sa tawo nga nagakaon ug nagainum, ug sila nanag-ingon: Ania karon ang usa ka tawong ulitan ug palainum sa vino, abyan sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala! Ug ang kaalam ginapakamatarung sa iyang mga buhat. 20Unya gisugdan niya sa pagsaway ang mga lungsod nga gibuhatan sa labing daghan sa iyang mga katingalahan, kay wala sila maghinulsol. 21Alaut ka, Corazin! Alaut ka, Betsaida! kay kong sa Tiro ug sa Sidon pa buhata ang mga katingalahan nga gibuhat kaninyo, dugay na unta nga naghinulsol sila pinaagi sa saput nga sako ug abo. 22Ngani, nagaingon ako kaninyo nga maarangarang pa alang sa Tiro ug sa Sidon sa adlaw sa paghukom kay alang kaninyo. 23Ug ikaw, Capernaum, igatuboy ka ba hangtud sa langit? Igaunlod ka hangtud sa Hades; kay kong sa Sodoma gibuhat pa ang mga katingalahan nga nabuhat kanimo, milungtad unta siya hangtud karong adlawa. 24Apan nagaingon ako kaninyo nga maarangarang pa alang sa yuta sa Sodoma sa adlaw sa paghukom kay alang kanimo. 25Niadtong panahona, si Jesus mitubag ug miingon: Nagapasalamat ako kanimo, Oh Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, kay imong gililong kining mga butanga sa mga makinaadmanon ug mga masinabuton, ug imong gipahayag sila sa mga bata. 26Oo, Amahan, kay mao man usab ang nakapahimuot pag-ayo sa imong mga mata. 27Ang tanang butang gitugyan kanako sa akong Amahan; ug walay nakaila sa Anak kondili ang Amahan; walay bisan kinsa nga nakaila sa Amahan kondili ang Anak, ug siya kang kinsa ang Anak mahamuot sa pagpadayag. 28Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, ug papahulayon ko kamo. 29Isangon ninyo ang akong yugo kaninyo, ug magtoon kamo kanako, kay ako maaghop ug mapinaubsanon sa kasingkasing, ug makakaplag kamo ug pahulay sa inyong mga kalag. 30Kay ang akong yugo masayon, ug magaan ang akong lowan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\