MATEO 16

1Ug mingduol kaniya ang mga Fariseo ug ang mga Saduseo, ug sa pagtintal kaniya, nanagpangayo nga iyang pakitaan sila ug usa ka ilhanan gikan sa langit. 2Apan siya mitubag ug nag-ingon kanila: Kong hapon na moingon kamo, Moayo ang panahon: kay ang langit mapula. 3Ug sa buntag: Mobagyo karon, kay ang langit mapula ug may dag-um. Mahibalo kamo mag-ila sa kalainan sa dagway sa langit, apan dili kamo makaila sa mga ilhanan sa mga panahon. 4Usa ka kaliwatan nga dautan ug mananapaw nagapangita ug usa ka ilhanan, ug dili kini pagahatagan sa ilhanan, kondili sa ilhanan ni Jonas. Ug siya mibiya kanila ug milakaw. 5Ug sa miabut ang iyang mga tinon-an sa pikas sa lanaw, nanghikalimut sila sa pagdala sa tinapay. 6Ug si Jesus miingon kanila: Tan-awa ninyo ug maglikay kamo sa mga levadura sa mga Fariseo ug sa mga Saduceo. 7Ug sila nanagtolotimbang sa ilang kaugalingon nga nagaingon: Kini tungod kay wala kita magdala sa tinapay. 8Ug si Jesus, sa hingbaloan niya kini, nag-ingon kanila: Nganong nagtolotimbang kamo sa inyong kaugalingon, mga tawo nga diyutay sa pagtoo, tungod kay wala kamo magdala sa tinapay? 9Wala pa ba kamo makasabut, ni mahanumdum sa lima ka tinapay along sa lima ka libo ka mga tawo, ug pila ka bukag ang nahipos ninyo? 10Bisan sa pito ka tinapay along sa upat ka libo, ug pila ka bukag ang nahipos ninyo? 11Naunsa nga wala kamo makasabut nga dili tungod sa tinapay ang akong pagsulti kaninyo? Apan likayan ninyo ang levadura sa mga Fariseo ug sa mga Saduceo. 12Unya nakasabut sila nga siya wala mag-ingon nga likayan nila ang levadura sa tinapay, kondili ang pagtolon-an sa mga Fariseo ug Saduceo. 13Ug sa miadto si Jesus sa gingsakpan sa Cesarea ni Felipe, nangutana siya sa iyang mga tinon-an sa pag-ingon: Sumala sa mga pulong sa mga tawo, kinsa man kono ang Anak sa tawo? 14Ug sila nanag-ingon: Ang uban nag-ingon, Si Juan nga Bautista; ang uban, si Elias; ug ang uban, si Jeremias, kun usa sa mga manalagna. 15Siya nagaingon kanila: Apan kamo, unsa man ang pulong ninyo kong kinsa ako? 16Ug sa mitubag si Simon Pedro, miingon: Ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa Dios nga buhi. 17Ug mitubag si Jesus ug miingon kaniya: Bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas, kay wala igapahayag kana kanimo sa unod ug sa dugo, kondili sa akong Amahan nga atua sa langit. 18Ug ako nagaingon usab kanimo, nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw niining bato pagatukoron ko ang akong Iglesia, ug ang mga ganghaan sa Hades dili makadaug kaniya. 19Ug kanimo akong igahatag ang mga yawi sa gingharian sa langit; ug ang imong pagagapuson sa yuta, pagagapuson sa langit; ug ang imong pagahubaran sa yuta, pagahubaran sa langit. 20Unya nanugon sa iyang mga tinon-an nga dili sila magsugilon bisan kang kinsa, nga siya mao ang Cristo. 21Sukad niadtong panahona, misugod si Jesus sa pagpahayag sa iyang mga tinon-an, nga kinahanglan nga moadto siya sa Jerusalem, ug mag-antus ug daghang mga butang gikan sa mga anciano, ug sa mga punoan sa mga sacerdote, ug sa mga escriba, ug pagapatyon siya, ug mabanhaw sa ikatolo ka adlaw. 22Sa gidala siya ni Pedro, ug gisugdan siya sa pagbadlong, nga nagaingon: Ginoo, ipahilayo kana kanimo; kana dili gayud mahitabo kanimo. 23Apan siya milingi ug miingon kang Pedro: Pahawa ka sa akong atubangan, satanas! usa ikaw ka kapangdolan alang kanako, kay wala ka makapanghunahuna sa mga butang nga iya sa Dios, kondili sa mga butang nga ila sa mga tawo. 24Unya si Jesus nag-ingon sa iyang mga tinon-an: Kong kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang cruz, ug sumunod kanako. 25Kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya; ug bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, hikaplagan niya. 26Kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo, kong makaangkon siya sa tibook kalibutan, ug mapilde kaniya ang iyang kalag kun unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag? 27Kay ang Anak sa tawo moanhi sa himaya sa iyang Amahan, kauban sa iyang mga manolonda, ug unya magatumbas sa tagsatagsa sumala sa iyang binuhatan. 28Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, adunay uban sa mga ania dinhi, nga dili gayud makatilaw sa kamatayon, hangtud nga makita nila ang Anak sa tawo nga moanhi sa iyang gingharian.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\