MATEO 17

1Ug sa tapus ang ikaunom ka adlaw gidala ni Jesus kauban niya si Pedro, ug si Jacobo, ug si Juan nga iyang igsoon ngadto sa usa ka hataas nga bukid nga hawa: 2Ug nabalhin ang iyang dagway sa atubangan nila; ug nagsilaw ang iyang nawong sama sa adlaw; ug ang iyang mga bisti nangaputi sama sa kahayag. 3Ug ania karon, nagpakita kanila si Moises, ug si Elias, nga nagapakigsulti kaniya. 4Ug si Pedro mitubag ug miingon kang Jesus: Ginoo, maayo nga magpabilin kita dinhi; kong buot ka, magbuhat ako dinhi tolo ka payag: usa alang kanimo, ug usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. 5Ug sa nagapakigsulti pa siya, ania karon, usa ka panganod nga mahayag milukop kanila; ug, ania karon, usa ka tingog gikan sa panganod nagaingon: Kini mao ang akong Anak nga hinigugma, nga kaniya adunay kalipay ako; kaniya magpatalinghug kamo. 6Ug sa hindunggan ang mao nga tingog sa mga tinon-an, nanaghapa sila, ug nangahadlok sa hilabihan gayud. 7Ug sa miduot si Jesus, iyang gikablit sila ug nagaingon: Tumindog kamo, ug dili kamo mangahadlok. 8Ug sa giyahat nila ang ilang mga mata, wala silay hingkit-an nga lain kondili si Jesus na lamang. 9Ug sa nagalugsong sila sa bukid, nagsugo kanila si Jesus, nga nagaingon: Dili kamo magsugilon bisan kang kinsa sa inyong nakita hangtud nga ang Anak sa tawo mabanhaw sa mga minatay. 10Ug ang iyang mga tinon-an nanagpangutana kaniya sa pag-ingon: Ngano man nga nagaingon ang mga escriba nga si Elias kinahanglan moanhi pag-una? 11Ug sa mitubag si Jesus, nag-ingon kanila: Oo, matuod nga si Elias moanhi ug magapahauli sa tanang mga butang: 12Apan nagaingon ako kaninyo nga si Elias nahianhi na, ug wala nila hiilhi, apan gibuhat kaniya ang tanan nga buot nilang pagabuhaton. Ingon man usab ang Anak sa tawo pagapaantuson nila. 13Unya nakasabut ang mga tinon-an nga siya nagsulti kanila mahatungod kang Juan nga Bautista. 14Ug sa miabut sila sa panon sa katawohan, miduol kaniya ang usa ka lalake ug miluhod sa atubangan niya ug miingon: 15Ginoo, kaloy-i ang akong anak nga lalake, kay patulon ug nagaantus sa hilabihan; kay sa makadaghan nahulog sa kalayo, ug sa makadaghan sa tubig. 16Ug gidala ko siya sa imong mga tinon-an ug wala sila makahimo sa pag-ayo kaniya. 17Ug sa mitubag si Jesus, nag-ingon: Oh, kaliwatan nga walay pagtoo ug masukihon! Hangtud anus-a magapuyo ako kauban ninyo? Hangtud anus-a pagaantuson ko kamo? Dad-a ninyo siya dinhi kanako. 18Ug gikasab-an ni Jesus siya, ug ang yawa migula kaniya, ug ang batat-on naayo sukad niadtong taknaa. 19Unya miduol paglain ang mga tinon-an kang Jesus, ug nanag-ingon kaniya: Ngano nga wala kami makahimo sa paghingilin kaniya? 20Ug si Jesus miingon kanila: Tungod sa inyong pagkakulang sa pagtoo. Kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga kong kamo adunay pagtoo nga ingon sa usa ka lugas sa mostaza, makaingon kamo niining bukid: Bumalhin ka gikan dinhi ngadto; ug mobalhin, ug walay bisan unsa nga makuli kaninyo. 21Apan kining butanga dili mahimo kondili pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa. 22Ug samtang didto sila sa Galilea, miingon kanila si Jesus: Ang Anak sa tawo igatugyan sa mga kamot sa mga tawo; 23Ug siya pagapatyon nila, ug sa ikatolo ka adlaw mabanhaw siya. Ug nanagsubo sila sa hilabihan gayud. 24Ug sa miabut sila sa Capernaum, mingduol kang Pedro ang mga nagapaningil sa mga dedracma, ug nanag-ingon: Wala ba magabayad sa mga dedracma ang inyong Magtutudlo? 25Ug siya miingon: Oo. Ug sa misulod siya sa balay, giunahan siya ni Jesus sa pag-ingon: Unsa ang imong hunahuna, Simon? Ang mga hari sa yuta, kang kinsa ba magapaningil sa buhis kun bayranan, sa ilang mga anak ba, kun sa mga dumudoong ba? 26Si Pedro miingon kaniya: Sa mga dumudoong. Unya si Jesus nag-ingon kaniya: Tungod niini, ang mga anak nahagawas. 27Apan aron nga dili kita makahatag kanila ug kahigayonan sa pagkapangdol, umadto ka sa dagat, ug ihulog ang taga ug ang unang isda nga makuha, kuptan mo siya; ug sa mabuka mo na ang iyang baba, makakaplag ka ug usa ka estater; kuhaa kana ug ihatag mo kanila alang kanako ug kanimo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\