MATEO 2

1Ug sa natawo si Jesus sa Betlehem sa Judea, sa mga adlaw ni Herodes nga hari, ania karon, miabut sa Jerusalem mga mago gikan sa Sidlakan nga nagaingon: 2Hain ang natawo nga hari sa mga Judio? Kay hingkit-an namo ang iyang bitoon sa Sidlakan, ug mianhi kami sa pagsimba kaniya. 3Ug sa pagkadungog niini sa hari nga si Herodes, nagubot siya ug ang tibook nga Jerusalem uban kaniya. 4Ug sa gipatigum niya ang tanang mga punoan sa mga sacerdote ug mga escriba sa lungsod, siya nangutana kanila kong hain matawo si Cristo. 5Ug sila nag-ingon kaniya: sa Betlehem sa Judea, kay mao kini ang nahasulat pinaagi sa manalagna: 6Ug ikaw, Betlehem, yuta ni Juda, dili ikaw, sa pagkamatuod, ang labing diyutay sa mga principe sa Juda; kay gikan kanimo mogula ang usa ka pangulo nga mahimong magbalantay sa akong lungsod nga Israel. 7Unya si Herodes, sa gitawag niya sa tago ang mga mago, nagpakisayud kanila sa panahon nga sibo gayud sa pagpakita sa bitoon. 8Ug siya nagsugo kanila sa Betlehem nga miingon: Pangadto kamo, ug susihon ninyo sa sibo gayud ang nahatungod sa bata; ug kong inyong hikit-an siya, balitaan ako ninyo, aron moadto usab ako sa pagsimba kaniya. 9Ug sila, sa pagkadungog nila sa hari, nanlakat; ug ania karon, ang bitoon nga ilang hingkit-an sa Sidlakan, nagauna kanila hangtud miabut ug mihunong kini sa ibabaw diin nahimutang ang bata. 10Ug sa pagkakita nila sa bitoon, nangalipay sila sa daku gayud nga kalipay. 11Ug sa pagsulod nila sa balay, hingkit-an nila ang bata kauban ni Maria nga iyang inahan, ug sa pagpanaghapa nila, ilang gisimba siya; ug sa naukban ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya sa mga gasa: bulawan incienso ug mirra. 12Ug sa gipahamatngonan sila sa Dios pinaagi sa damgo, aron dili sila magbalik kang Herodes, namauli sila sa ilang yuta sa lain nga dalan. 13Ug sa nakapauli sila, ania karon, ang usa ka manolonda sa Ginoo nagapakita pinaagi sa damgo kang Jose, nga nagaingon: Bumangon ka ug dad-a kauban nimo ang bata ug ang iyang inahan, ug kumalagiw ka ngadto sa Egipto, ug pabilin ka didto hangtud nga pagaingnon ko ikaw, kay si Herodes magapangita sa bata sa paglaglag kaniya. 14Ug mibangon siya ug gidala niya ang bata ug ang iyang inahan kauban niya sa kagabhion, ug miadto sa Egipto. 15Ug mipabilin siya didto hangtud sa pagkamatay ni Herodes, aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa mga manalagna, nga nag-ingon: Gikan sa Egipto gitawag ko ang akong Anak. 16Unya si Herodes, sa nakita niya nga gitiawtiawan siya sa mga mago, nasuko uyamut, ug gipaadtoan niya ug gipapatay ang tanang mga bata nga lalake sa Betlehem ug sa tanan niya nga mga utlanan, gikan sa duha ka tuig ang panuigon ug ngadto sa ubos ingon sa panahon nga iyang gipakisayran nga sibo gayud sa mga mago. 17Unya natuman ang gisulti pinaagi kang Jeremias nga manalagna nga nagaingon: 18Usa ka tingog nga hingdunggan sa Rama, paghilak ug dakung pagbakho: si Raquel nagahilak tungod sa iyang mga anak, dili siya buot nga pagalipayon, kay sila wala na. 19Apan sa diha nga patay na si Herodes, ania karon, usa ka manolonda sa Ginoo nagpakita sa damgo kang Jose sa Egipto. 20Nga nagaingon: Tumindog ka, ug dad-a kauban nimo ang bata ug ang iyang inahan, ug umadto ka sa yuta ni Israel, kay mga patay na ang mga nanagpangita sa kinabuhi sa bata. 21Ug mitindog siya ug gidala niya ang bata ug ang inahan niini ug misulod sa yuta ni Israel. 22Apan sa pagkadungog niya nga si Arquelao nagahari sa Judea sa dapit ni Herodes nga iyang amahan, nahadlok siya pag-adto didto; ug sa gipasidan-an siya sa Dios pinaagi sa damgo, mipauli sa ginsakpan sa Galilea. 23Ug miabut ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlan Nazaret, aron matuman ang ginasulti pinaagi sa mga manalagna: Pagatawgon siya ug Nazaretnon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\