MATEO 21

1Ug sa nahiduol sila sa Jerusalem ug ming-abut sa Betfage, haduol sa bukid sa mga Olivo, si Jesus nagsugo sa duha sa iyang mga tinon-an, 2Nga nagaingon kanila: Umadto kamo sa lungsod nga anaa sa atubangan ninyo, ug gilayon, hingkaplagan ninyo ang usa ka asna nga gihigut, ug ang usa ka nati uban kaniya; hubari ninyo ug dad-a sila kanako. 3Ug kong adunay mosulti kaninyo sa bisan unsa, mag-ingon kamo kaniya: ang Ginoo nagakinahanglan kanila; ug gilayon igapadala sila. 4Karon kini nahatabo aron matuman ang gisulti sa manalagna nga nagaingon: 5Ingnon ninyo ang anak nga babaye ni Sion; Ania karon, ang imong Hari nagaanhi kanimo nga maaghup ug nagakabayo sa usa ka asna, ug usa ka nati nga anak sa asna. 6Ug nangadto ang mga tinon-an ug gibuhat nila ingon sa gisugo kanila ni Jesus. 7Ug gidala nila ang asna ug ang nati, ug gihapinan nila sa ilang mga kupo, ug siya mikabayo kaniya. 8Ug ang kadaghanan sa mga tawo nanagpamuklad sa ilang mga bisti sa dalan, ug ang uban namutol sa mga sanga sa mga kahoy, ug gipangatag nila sa dalan. 9Ug ang mga panon sa katawohan nga nanagpanguna kaniya, ug ang mga nanagsunod, nanagsinggit nga nagaingon: Hosanna sa Anak ni David! Dalayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo! Hosanna sa kahitas-an! 10Ug sa misulod si Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibook nga ciudad, nga nagaingon: Kinsa kini? 11Ug ang mga panon sa katawohan nanag-ingon: Kini mao si Jesus, ang manalagna nga Nazaretnon sa Galilea. 12Ug misulod si Jesus sa templo sa Dios, ug giabug niya paingon sa gawas ang tanang mga nagabaligya ug mga nagapalit sa templo; ug gipukan niya ang mga lamesa sa mga mag-iilis sa salapi, ug ang mga lingkoranan sa mga nagabaligya sa mga salampati; 13Ug nag-ingon kanila: Nahisulat na: Ang akong balay paganganlan balay sa pag-ampo; apan ginabuhat ninyo nga lungib sa mga tulisan! 14Ug miduol kaniya ang mga buta ug mga bakul sa templo, ug iyang giayo sila. 15Apan sa hingkit-an sa mga punoan sa mga sacerdote ug sa mga escriba ang mga katingalahan nga iyang gibuhat, ug ang mga bata nga nagahugyaw sa templo nga nanag-ingon: Hosanna sa Anak ni David! sila nanagpanuyo pag-ayo. 16Ug nanag-ingon kaniya: Hingdunggan mo ba kining ginaingon nila? Si Jesus miingon kanila: Oo. Wala ba gayud ninyo hibasahi: Sa baba sa mga bata ug sa mga nagasuso, gihingpit mo ang pagdayeg? 17Ug iyang gibiyaan sila, ug migula siya sa gawas sa ciudad ngadto sa Betania, ug mipahulay didto. 18Ug sa pagkabuntag, sa mibalik siya sa ciudad gigutom siya. 19Ug sa hingkit-an niya ang usa ka kahoy nga higuera diha sa daplin sa dalan, iyang giduol ug wala siyay hingkit-an kaniya bisan unsa kondili mga dahon lamang. Ug gipamulongan niya: Wala na gayud ing bunga nga mogula kanimo bisan kanus-a pa! Ug dihadiha nalaya ang kahoy nga higuera. 20Ug sa hingkit-an kini sa mga tinon-an nanghibulong sila, nga nagaingon: Pagkakalit nga nalaya ang kahoy nga higuera? 21Ug sa mitubag si Jesus nag-ingon kanila: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, kong may pagtoo kamo ug dili magduhaduha, dili lamang mahimo ninyo kini sa kahoy nga higuera, kondili usab hangtud sa mga bukid mag-ingon kamo: Matumpag ka, ug lumayat ka sa dagat, ug kini mahimo. 22Ug ang tanang mga butang nga inyong pangayoon sa pag-ampo, kong kamo adunay pagtoo, madawat ninyo. 23Ug sa misulod siya sa templo, ang mga punoan sa mga sacerdote ug mga anciano sa lungsod mingduol kaniya sa nagapanudlo pa siya, nga nagaingon: Tungod sa unsa nga pagbulot-an nagabuhat ikaw niining mga butanga? Ug kinsa ba ang nagahatag kanimo niining pagbulot-an? 24Ug sa mitubag si Jesus miingon kanila: Ako usab mangutana kaninyo sa usa ka butang nga kong inyo akong saysayan, ako usab magasaysay kaninyo kong sa unsa nga pagbulot-an gibuhat ko kining mga butanga. 25Ang bautismo ni Juan, diin ba gikan? Gikan sa langit, kun sa mga tawo ba? Ug sila nagatolotimbang sa ilang kaugalingon nga nagaingon: Kong mag-ingon kita: Sa langit, magaingon siya kanato: Ngano man nga wala ninyo siya pagtohoi? 26Apan kong mag-ingon kita: Sa mga tawo, mahadlok kita sa panon sa katawohan, kay ang tanan nagaila kang Juan ingon nga manalagna. 27Ug mitubag sila kang Jesus, ug miingon: Wala kami manghibalo. Siya miingon usab kanila: Ug ako usab dili magsaysay kaninyo kong sa unsa nga pagbulot-an nga ginahimo ko kining mga butanga. 28Apan unsay hunahuna ninyo? Usa ka tawo adunay duha ka anak nga lalake; ug sa miduol siya sa nahauna, nag-ingon: Anak, umadto ka sa pagbuhat karon sa akong parrasan. 29Ug siya mitubag ug miingon: Dili ako buot; apan unya sa nakahinulsol, miadto. 30Ug sa miduol sa ikaduha, giingon niya sa mao usab nga pagkaagi. Ug kini siya, sa mitubag, nag-ingon: Ako moadto, Ginoo; apan wala moadto. 31Kinsa kanilang duha ang nagbuhat sa kabubut-on sa ilang amahan? Nanag-ingon sila: Ang nahauna. Nagaingon kanila si Jesus: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga ang mga maniningil sa buhis ug ang mga bigaon magasulod pag-una kaninyo sa gingharian sa Dios. 32Kay mianhi si Juan kaninyo sa dalan sa pagkamatarung, ug wala kamo managtoo kaniya; apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga bigaon nanagtoo kaniya; ug kamo, sa hingkit-an ninyo kini, wala ngani kamo managhinulsol bisan na lamang sa ulahi aron sa pagtoo kaniya. 33Patalinghugi ninyo ang lain nga sambingay: May usa ka tawo nga pangulo sa panimalay nga nakatanum sa usa ka parrasan, ug gipalikusan niya sa usa ka koral, ug iyang gipakalutan sa usa ka pug-anan, ug gipatindogan sa usa ka torre, ug gipaabangan niya sa pila ka mag-uuma, ug milangyaw siya sa laing yuta. 34Ug sa haduol na ang panahon sa tingbunga, gipaadtoan niya sa iyang mga ulipon ang mga mag-uuma sa pagdawat sa iyang mga abut. 35Ug gidakup sa mga mag-uuma ang iyang mga ulipon; ang usa gihampak nila, ang usa gipatay, ug ang usa gibato. 36Gipaadtoan na usab niya sa ubang mga ulipon nga labi pa kadaghan kay sa mga nahauna, ug ilang gibuhatan sila sa mao usab nga pagkaagi. 37Ug sa katapusan iyang gipaadtoan sila sa iyang anak, nga nagaingon: Ang akong anak pagatahuron nila. 38Apan ang mga mag-uuma, sa hingkit-an nila ang anak, nasig-ingon sila sa ilang kaugalingon: Kini mao ang manununod, umari kamo, patyon ta siya, ug angkonon ta ang iyang panolondon. 39Ug ilang gidakup siya, ug giabug nila sa gawas sa parrasan, ug gipatay nila. 40Busa kong moanhi ang tag-iya sa parrasan, unsay pagabuhaton niya niadtong mga mag-uuma? 41Sila nagaingon kaniya: Ang mga dautan pagalaglagon niya sa dinautan gayud, ug iyang pagapaabangan ang parrasan sa laing mga mag-uuma nga magahatag kaniya sa mga bunga sa ilang mga panahon. 42Si Jesus nagaingon kanila: Wala ba ninyo hibasahi sa mga Kasulatan: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kini nahimong pangulo nga bato sa pamag-ang, sa Ginoo nagagikan kini, ug makapahibulong ba sa atong mga mata? 43Busa nag-ingon ako kaninyo, nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios, ug igahatag sa usa ka nasud nga makapamunga sa mga bunga niya. 44Ug kadtong mahulog sa ibabaw niining bato, mangabuak sa tinipiktipik; apan kong kinsa ang mahulogan niya, pagatibulaagon siya sama sa abug. 45Ug sa hingdunggan sa mga punoan sa mga sacerdote ug sa mga Fariseo ang iyang mga sambingay, hingsabutan nila nga nagasulti siya mahitungod kanila. 46Ug sa nagtinguha sila sa pagdakup kaniya, nahadlok sila sa mga panon sa katawohan kay ilang ginapakamanalagna siya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\