MATEO 23

1Unya si Jesus nagsulti sa mga panon sa katawohan ug sa iyang mga tinon-an, 2Nga nagaingon: Sa lingkoranan ni Moises nagalingkod ang mga escriba ug mga Fariseo; 3Ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo, inyong pagabuhaton ug pagabantayan; apan dili kamo managbuhat sama sa ilang ginabuhat, kay sila nagasulti ug wala magbuhat. 4Oo, kay sila nagabugkos ug mga lowan nga mabug-at ug makuli nga dad-on, ug gipapas-an sa mga tawo; apan sila sa ilang kaugalingon dili gani buot motandog niana, bisan sa usa sa ilang mga tudlo. 5Apan ang tanan nilang mga buhat ilang gihimo, aron pagatan-awon sa mga tawo; kay gilapad nila ang ilang mga filacteria, ug gisangkad nila ang mga palpara sa ilang mga bisti. 6Ug gihigugma nila ang mga nahauna nga mga lingkoranan sa mga kombira; ug ang mga nahauna nga lingkoranan sa mga sinagoga; 7Ug ang mga pagyukbo didto sa mga baligyaanan, ug nga paganganlan sila sa mga tawo, Rabbi! 8Apan kamo dili magpahingalan nga Rabbi, kay usa lamang ang inyong Magtutudlo, si Cristo, ug kamong tanan managsoon. 9Ug dili kamo magtawag bisan kinsang tawo nga amahan ninyo sa ibabaw sa yuta, kay usa lamang ang inyong Amahan, ang atua sa langit. 10Dili kamo magpangalan nga mga agalon, kay usa lamang ang inyong agalon, si Cristo. 11Apan ang labing daku kaninyo, mao ang inyong sulogoon. 12Ug bisan kinsa nga magapataas, pagapaubson; ug bisan kinsa nga maga-paubos pagapatas-on. 13Apan, alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay ginalukban ninyo ang gingharian sa langit sa atubangan sa mga tawo; kay kamo dili magasulod, ug ang mga nagasulod dili ninyo pasudlon. 14Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay ginalamoy ninyo ang mga balay sa mga babaye nga balo, ug sa usa ka pagpasangil, nagabuhat kamo ug hataas nga mga pangadyeon, tungod niini magadawat kamo ug labing daku pa nga silot. 15Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay nagalibud kamo sa kadagatan ug sa kayutaan, aron sa paghimo lamang usa ka kinabig; ug kong mahimo na siya, ginahimo ninyo siya nga anak sa infierno sa duha ka pilo labaw kay kaninyo. 16Alaut kamo, mga magmamando nga mga buta, nga nagaingon: Bisan kinsa nga nagapanumpa sa templo, kana walay kabilinggan; apan bisan kinsa kanila nga magapanumpa sa bulawan sa templo, mag-uutang siya. 17Mga buang ug mga buta! Kay hain man ang labing daku ang bulawan, kun ang templo ba nga nagabalaan sa bulawan? 18Ug bisan kinsa nga magapanumpa sa halaran, kana walay kabilinggan; apan bisan kinsa nga magapanumpa sa halad nga anaa sa ibabaw niya, mag-uutang siya. 19Mga buta! Kay hain man ang labing daku, ang halad, kun ang halaran nga nagapabalaan sa halad? 20Busa siya nga nagapanumpa sa halaranan, nagapanumpa kaniya ug sa tanan nga mga butang nga anaa kaniya. 21Ug ang nagapanumpa sa templo, nagapanumpa kaniya ug niadtong nagapuyo kaniya. 22Ug ang nagapanumpa sa langit, nagapanumpa sa lingkoranan nga harianon sa Dios, ug niadtong nagalingkod kaniya. 23Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay nagahatag kamo sa ikapulo sa hierba buena, ug sa eneldo, ug sa comino, ug ginabiyaan ninyo ang mga butang nga labing dagku mahatungod sa Kasugoan nga mao ang katarungan, ang kalooy, ug ang pagtoo. Kini sila maoy kinahanglan nga pagabuhaton, ug ang uban dili pagbiyaan. 24Mga magmamando nga mga buta! ginasala ninyo ang hokhok, apan ginatolon ninyo ang camello. 25Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay gihinloan ninyo ang gawas sa copa ug sa pinggan, apan ang sulod nila napuno sa pagtikas ug sa pagpatuyang sa kangil-ad. 26Fariseo nga buta, hinloi una ang sulod sa copa ug sa pinggan, aron ang gawas nila mahinlo usab. 27Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay sama kamo sa mga ginapaputi nga lubnganan nga sa dayag daw mga maanindot pagatan-awon, apan ang sulod nila napuno sa mga bukog sa mga minatay ug sa tanan nga kahugaw. 28Ingon usab kamo, kong tan-awon sa gawas, mga matarung kamo sa atubangan sa mga tawo; apan sa sulod ninyo napuno kamo sa pagkasalingkapaw ug mga paglapas. 29Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay naga-tukod kamo sa mga lubnganan sa mga manalagna, ug ginadayandayanan ninyo ang mga lubnganan sa mga matarung, 30Ug nagaingon kamo: Kong buhi pa unta kami sa mga adlaw sa among mga ginikanan, wala unta kami maka-ambit uban kanila sa dugo sa mga manalagna; 31Busa, nagamatuod kamo sa inyong kaugalingon da usab nga kamo mga anak sa mga nagpatay sa mga manalagna. 32Nan, pun-a ninyo ang taksanan sa inyong mga ginikanan! 33Kamo mga bitin! Kaliwat kamo sa mga bitin nga malala! Unsaon ninyo paglikay sa pagkahinukman sa infierno? 34Tungod niini, ania karon, ako nagapadala kaninyo ug mga manalagna, ug mga makinaadmanon, ug mga escriba; ug ang uban kanila inyong pagapatyon ug igalansang sa cruz, ug ang uban kanila pagahampakon ninyo sa inyong mga sinagoga, ug pagalutoson ninyo gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa. 35Aron nga sa ibabaw kaninyo moabut ang tanang dugo sa mga matarung nga giula sa ibabaw sa yuta, sukad sa dugo ni Abel nga matarung, hangtud sa dugo ni Zacarias, nga anak ni Baraquias, nga gipatay ninyo sa taliwala sa dapit nga balaan ug sa halaran. 36Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo: Kining tanan moabut niini nga kaliwatan. 37O Jerusalem! Jerusalem! Nga nagapatay sa mga manalagna, ug nagabato sa mga sinugo diha kanimo, makapila nga buot kong tigumon ang imong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagatigum sa iyang mga piso sa ilalum sa iyang mga pako, ug wala ka mobuot! 38Ania karon, ang inyong balay ginabilin kaninyo nga gun-ob. 39Kay nagaingon ako kaninyo, nga sukad karon dili ninyo ako hikit-an, hangtud nga magaingon kamo: Bulahan siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\