MATEO 24

1Ug sa pagpahawa ni Jesus, milakaw siya gikan sa templo, ug miduol ang iyang mga tinon-an sa pagpakita kaniya sa mga bahin sa templo. 2Apan si Jesus sa mitubag miingon kanila: Wala ba ninyo makita kanang tanan nga mga butanga? Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, walay bato dinhi nga igabilin sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. 3Ug sa milingkod siya sa bukid sa mga Olivo, miduol kaniya sa hilit ang iyang mga tinon-an, nga nagaingon: Isulti kanamo, anus-a kining mga butanga mahitabo? Ug unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan? 4Ug sa mitubag si Jesus, nag-ingon kanila: Magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa. 5Kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, sa pag-ingon: Ako mao si Cristo, ug magapasalaag sa kadaghanan. 6Ug makadungog kamo ug mga gubat, ug mga dinungogdungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mangalisang; kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga; apan dili pa mao ang katapusan. 7Kay magatindog ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian; ug moabut ang mga gutom ug mga kamatay, ug mga linog sa mga nagakalainlaing mga dapit. 8Apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. 9Unya igatugyan kamo sa kalisdanan, ug pagapatyon kamo, ug pagadumtan kamo sa tanang mga nasud tungod sa akong ngalan. 10Ug unya daghan ang manga-pangdol, ug magtinugyanay sila ang usa ug usa, ug magdinumtanay ang usa ug usa. 11Ug manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna ug magapasalaag sa kadaghanan. 12Ug tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. 13Apan ang magapadayon hangtud sa katapusan, mamaluwas. 14Ug igawali kining Maayong Balita sa gingharian sa tibook nga kalibutan, aron sa pagmatuod sa tanang mga nasud, ug unya magaabut ang katapusan. 15Busa kong makita na ninyo ang kangilngig sa pagkalaglag nga gisulti ni Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa dapit nga balaan (ang nagabasa sumabut); 16Unya ang mga anaa sa Judea managpangalagiw sa mga bukid; 17Ug ang atua sa ibubungan, dili magakanaug sa pagkuha bisan unsa sa iyang bahay; 18Ug kadtong atua sa uma, dili magbalik sa pagkuha sa iyang kupo. 19Apan alaut ang mga nagamabdos ug ang mga nagapasuso niadtong adlawa! 20Ug manag-ampo kamo, nga ang inyong pagkalagiw dili mahiatol sa tingtugnaw, bisan sa adlaw nga igpapahulay; 21Kay unya moabut ang daku nga kagul-anan nga wala pay ingon sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtud karon, ug nga dili na gayud mahatabo. 22Gawas nga pagpahamub-on kadtong mga adlawa, wala gayud untay unod nga maluwas, apan tungod sa mga pinili, pagapahamub-on kadtong mga adlawa. 23Unya, kong kinsa ang magaingon kaninyo: Tan-awa ninyo, ania si Cristo! kun Didto! dili kamo managtoo. 24Kay may manindog nga mga bakakong Cristo, ug mga bakakong manalagna, ug magpakita ug dagkung mga ilhanan ug katingalahan aron sa paglimbong kong arang mahimo, bisan sa mga pinili. 25Ania karon, ginaingon ko nga daan kaninyo. 26Busa kong pagaingnon kamo: Tan-awa, sa kamingawan atua siya! Dili kamo manggula. Tan-awa, siya anaa sa mga sulod! Dili kamo managpanoo. 27Kay ingon nga ang kilat nagakilab gikan sa Sidlakan, ug makita hangtud sa Kasadpan, ingon usab niini ang pagpadayag sa Anak sa tawo. 28Kay bisan asa ang lawas nga patay, didto magatigum ang mga agila. 29Ug gilayon, sa human ang mga kagul-anan niadtong mga adlawa, ang adlaw magangitngit, ug ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag, ug ang mga bitoon mangatagak gikan sa langit, ug ang mga kagamhanan sa mga langit mangauyog. 30Ug unya magapakita ang ilhanan sa Anak sa tawo sa langit; ug unya managbakho ang tanang mga banay sa yuta, ug makita nila nga moanhi ang Anak sa tawo sa ibabaw sa mga panganod sa langit, nga adunay gahum ug dakung himaya. 31Ug magapadala sa iyang mga manolonda uban ang masipang tingog sa budyong, ug ilang pagatigumon sa tingub ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, sukad sa usa ka tumoy sa langit hangtud sa usa. 32Karon magtoon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higuera. Kong ang iyang mga sanga manalingsing na, ug mamuklad ang mga dahon, hingbaloan ninyo nga haduol ang ting-adlaw. 33Ingon usab kamo, kong hikit-an ninyo kining tanang mga butanga, hisayran ninyo nga ang Anak sa tawo haduol sa mga pultahan. 34Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga dili mahanaw kining kaliwatana hangtud nga kining mga butanga matuman. 35Ang langit ug ang yuta moagi, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. 36Apan nahatungod niadtong adlawa ug taknaa, walay usa nga nanghibalo kong anus-a, bisan pa ang mga manolonda sa langit bisan pa ang Anak, kondili ang Amahan lamang. 37Kay ingon sa mga adlaw ni Noe, mao usab ang pagpadayag sa Anak sa tawo. 38Kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, nangaon sila ug nanginum, nanagpangasawa sila ug nanagpamana, hangtud sa adlaw nga misulod si Noe sa arca; 39Ug wala nila hibaloi hangtud nga miabut ang lunop, ug gianud silang tanan; ingon usab niini ang pag-anhi sa Anak sa tawo. 40Unya may duha ka tawo sa uma; ang usa pagadad-on, ug ang usa pagabiyaan; 41Duha ka babaye ang magagaling sa galingan: ang usa pagadad-on, ug ang usa pagabiyaan. 42Busa managtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi kong unsang taknaa moanhi ang inyong Ginoo. 43Apan kini mahibaloan ninyo nga kong ang amahan sa panimalay nanghibalo pa sa unsang bahina sa kagabhion ang pag-abut sa kawatan, magatukaw unta siya, ug dili siya motugot nga lungkabon ang iyang balay. 44Tungod niini, panag-andam usab kamo; kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagadahuma, moanhi ang Anak sa tawo. 45Busa kinsa man unya ang ulipon nga matinumanon ug manggialamon, nga ginapiyalan sa iyang agalon sa iyang panimalay, sa paghatag kanila sa makaon sa iyang panahon? 46Bulahan kadtong ulipon nga kong moabut ang iyang agalon, hikit-an siya nga nagabuhat sa ingon. 47Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga igabutang siya sa ibabaw sa tanang katigayonan niya. 48Apan kong kadtong ulipon nga dautan magaingon sa iyang kasingkasing: Ang akong agalon nagadugay sa pag-anhi; 49Ug magasugod sa pagpamuspos sa mga masigkaulipon niya, ug magakaon ug magainum uban sa mga palahubog; 50Moabut ang agalon niadto nga ulipon sa usa ka adlaw nga wala niya pagapaabuta, ug sa usa ka takna nga wala niya mahibaloi. 51Ug siya pagahampakon niya, ug igatudlo ang iyang bahin kauban sa mga salingkapaw; didto mao unya ang paghilak ug ang pagkagut sa mga ngipon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\