MATEO 25

1Unya ang gingharian sa langit mahasama sa napulo ka mga ulay nga nanagdala sa ilang mga lamparahan, ug nanggula sa pagsugat sa pamanhonon. 2Ug ang lima kanila mga buangbuang, ug ang lima mga maalam. 3Kay ang mga buangbuang, sa nagdala sa ilang mga lamparahan, wala sila managdala sa lana uban kanila. 4Apan ang mga maalam nanagdala sa lana sa ilang mga tibod uban ang ilang mga lamparahan. 5Karon sa nadugay ang pamanhonon, nanagduka silang tanan, ug nangatulog. 6Apan sa tungang gabii may usa ka singgit: Ania karon, ang pamanhonon nagaanhi! Sugata ninyo siya. 7Unya kadtong tanang mga ulay nanagpamangon, ug gihikay nila ang ilang mga lamparahan. 8Ug ang mga buangbuang nanag-ingon sa mga maalam: Hatagi kami ninyo sa inyong lana, kay nagakapalong ang among mga suga. 9Apan ang mga maalam nanagpanubag nga nagaingon: Tingali, kulangon kami; pangadto hinoon kamo sa mga nagabaligya, ug pamalit kamo alang kaninyo. 10Ug samtang miadto sila sa pagpalit, miabut ang pamanhonon, ug sila nga mga andam mingsulod uban kaniya sa kasal, ug gisirhan ang pultahan. 11Unya nangabut usab ang ubang mga ulay nga nagaingon: Ginoo, Ginoo, ablihi kami. 12Apan siya mitubag ug nag-ingon: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, wala ako makaila kaninyo. 13Busa managtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi ang adlaw, bisan ang takna nga moanhi ang Anak sa tawo. 14Kay sama sa usa ka tawo nga moadto sa laing yuta, ginatawag niya ang iyang kaugalingong mga ulipon, ug gitugyan kanila ang iyang bahandi. 15Ug ang usa gihatagan niya lima ka talanton; ang usa, duha; ug ang usa, usa lamang; sa tagsatagsa ingon sa iyang katakus; ug unya miadto siya sa laing yuta. 16Gilayon ang nakadawat sa lima ka talanton, milakaw ug gipatigayon niya, ug nakakapin ug laing lima ka talanton. 17Sa ingon usab nga pagkaagi ang nakadawat sa duha; nakakapin usab ug duha. 18Apan ang nakadawat sa usa lamang, milakaw, ug sa nagkalot sa yuta, gitagoan niya ang salapi sa iyang agalon. 19Sa tapus ang usa ka hataas nga panahon, miabut ang agalon niadtong mga ulipon, ug siya nakighusay kanila. 20Ug sa miduol ang nakadawat sa lima ka talanton, ug nagdala sa lain nga lima ka talanton, nagaingon: Ginoo, lima ka talanton ang gitugyan mo kanako; tan-awa! ako nakakapin ug lima pa ka laing mga talanton. 21Ang iyang agalon miingon kaniya: Maayong pagkabuhat ulipon nga maayo ug matinumanon: sa diyutay matinumanon ikaw, sa daghan nga butang ikaw pagapiyalan ko. Sumulod ka sa kalipayan sa imong agalon. 22Ug sa miduol usab ang nakadawat ug duha ka talanton, nag-ingon: Ginoo, duha ka talanton ang gitugyan mo kanako; tan-awa, ako nakakapin ug laing duha ka talanton. 23Ang iyang agalon nag-ingon kaniya: Maayong pagkabuhat, ulipon nga maayo ug matinumanon, sa diyutay matinumanon ikaw, sa daghan ikaw pagapiyalan ko. Sumulod ka sa kalipayan sa imong agalon. 24Ug sa miduol usab ang nakadawat sa usa ka talanton, nag-ingon: Ginoo, nanghibalo ako nga ikaw tawo nga matig-a, nga nagaani ikaw sa wala mo hipugsi, ug nagatigum ikaw sa wala mo masabulaki; 25Ug sa nahadlok ako, milakaw ako, ug gitagoan ko ang imong talanton sa yuta. Tan-awa, ania ang imo! 26Sa mitubag ang iyang agalon, miingon kaniya: Dautan ug tapulan nga ulipon, hingbaloan mo nga ako nagaani sa wala ko hipugasi, ug nagatigum ako sa wala ko hisabulaki: 27Busa kinahanglan mo unta itugyan ang akong salapi sa mga tinugyanan sa banco; ug ako, sa akong pag-abut, modawat sa ako nga may tubo. 28Busa kuhaa ninyo ang talanton kaniya, ug ihatag sa adunay napulo ka talanton. 29Kay ang tanan kadtong adunay iya, pagahatagan, ug magabaton siya sa kadagaya; apan ang walay iya, bisan pa ang iya pagakuhaon kaniya. 30Ug ang ulipon nga walay pulos, isalibay ninyo siya sa kangitngitan sa gawas. Didto mao unya ang paghilak, ug ang pagkagut sa mga ngipon. 31Apan kong moanhi ang Anak sa tawo sa iyang himaya, ug ang tanang mga manolonda uban kaniya, unya magalingkod siya sa lingkoranan nga harianon sa iyang himaya. 32Ug pagatigumon sa atubangan niya ang tanang mga nasud; ug iyang pagabulagbulagon sila, ingon sa magbalantay sa kahayupan nga nagabulag sa mga carnero ug sa mga kanding. 33Ug igabutang n iya ang mga carnero sa iyang too, ug ang mga kanding sa wala. 34Unya ang Hari magaingon sa mga nahatoo kaniya: Umari kamo mga binulahan sa akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. 35Kay ako gigutom, ug gipakaon ako ninyo; giuhaw ako, ug gipainum ako ninyo; nagdumuloong ako, ug gidawat ako ninyo; 36Hubo ako, ug inyo akong gipabistihan; masakiton ako, ug giduaw ako ninyo; nabilanggo ako, ug mianhi kamo kanako. 37Unya ang mga matarung magatubag sa pag-ingon: Ginoo, anus-a ikaw namo hikit-i nga gigutom, ug gipakaon ka namo? Kun, giuhaw, ug gipainum ka namo? 38Ug anus-a ikaw namo hikit-i nga dumuloong, ug gidawat ka namo? kun hubo, ug gipabistihan ka namo? 39Ug anus-a ikaw namo hikit-i nga masakiton, kun sa bilanggoan, ug miadto kami kanimo? 40Ug ang Hari magatubag ug magaingon kanila: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga sa pagkaagi nga gihimo ninyo kini sa usa niining akong mga igsoon nga mga labing gagmay, kanako gibuhat ninyo. 41Unya magaingon usab sa mga nahawala: Pahalayo kamo kanako, mga dautan, ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga ginatagana alang sa yawa ug sa mga manolonda niya! 42Kay gigutom ako, ug wala ninyo ako pakan-a; giuhaw ako, ug wala ninyo ako paimna; 43Nagdumuloong ako, ug wala ninyo ako pagdawata; hubo ako, ug wala ninyo ako pabistihi; masakiton ako, ug sa bilanggoan, ug wala kamo managduaw kanako. 44Unya mangatubag usab sila sa pag-ingon: Ginoo, anus-a ikaw namo hikit-i nga gigutom, kun giuhaw, kun dumuloong, kun hubo, kun masakiton, kun sa bilanggoan, ug wala kami mag-alagad kanimo? 45Unya siya magatubag kanila sa pag-ingon: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga sa pagkaagi nga wala ninyo pagbuhata sa usa niining mga labing gagmay, wala usab ninyo pagbuhata kanako. 46Ug kini sila mangadto sa silot nga walay katapusan, apan ang mga matarung ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\