MATEO 28

1Karon sa tapus sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanagbanag sa nahauna nga adlaw sa semana, miabut si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. 2Ug ania karon, miabut ang usa ka dakung linog; kay usa ka manolonda sa Ginoo mikanaug gikan sa langit, ug miduol ug giligid niya ang bato sa pultahan, ug milingkod kaniya. 3Ang iyang panagway sama sa kilat ug ang iyang bisti maputi ingon sa nieve. 4Ug tungod sa kahadlok kaniya nanagpangurog ang mga bantay, ug nangahimo nga daw mga patay. 5Ug ang manolonda mitubag ug miingon sa mga babaye: Ayaw kahadlok kay nahibalo ako nga ginapangita ninyo si Jesus, ang gilansang sa cruz. 6Wala siya dinhi kay nabanhaw sumala sa gisulti niya. Umari kamo, tan-awa ninyo ang dapit nga gibutangan sa Ginoo. 7Ug lumakaw kamo pagdali ug suginlan ninyo ang iyang mga tinon-an nga nabanhaw siya sa mga minatay, ug ania karon magauna siya kaninyo sa Galilea, didto igakita ninyo siya. Ania karon, nagasugilon ako kaninyo. 8Ug namahawa sila pagdali sa lubnganan uban ang kahadlok ug dakung kalipay, ug nanagdalagan sa pagbalita sa iyang mga tinon-an. 9Ug sa nanagpangadto sila sa pagbalita sa iyang mga tinon-an, ania karon, gisugat sila ni Jesus nga nagaingon: Maglipay kamo! Ug sila mingduol ug gigakus nila ang iyang mga tiil ug misimba kaniya. 10Unya miingon kanila si Jesus: Dili kamo mangahadlok; pangadto kamo, balitai ninyo ang akong mga igsoon aron nga managpangadto sila sa Galilea, ug igakita nila ako didto. 11Apan samtang nanagpanlakaw sila, ania karon, ang uban sa mga bantay nangabut sa ciudad ug nanagsugilon sa mga punoan sa mga sacerdote sa tanang mga butang nga nanghitabo. 12Ug sa nanagtigum sila kauban sa mga anciano, ug sa nanagsabut sila, gihatagan nila ug daghang salapi ang mga sundalo, 13Nga nagaingon: Mag-ingon kamo: Ang iyang mga tinon-an nagpanganhi sa gabii, ug ilang gikawat siya samtang nanagpangatulog kami. 14Ug kong kini hidunggan sa gobernador, pagalukmayon namo siya, ug maluwas kamo sa kasamok. 15Busa gidawat nila ang salapi, ug gibuhat nila sumala sa gitudlo kanila. Ug kining pulonga ginapabantug sa taliwala sa mga Judio hangtud karong adlawa. 16Apan ang napulo ug usa ka mga tinon-an nanagpangadto sa Galilea, sa bukid nga gitudlo ni Jesus kanila. 17Ug sa ilang hingkit-an siya, gipanagsimba siya nila; apan ang uban nanagduhaduha. 18Ug miduol si Jesus ug nagsulti kanila nga nagaingon: Ang tibook nga gahum gitugyan kanako sa langit ug sa yuta; 19Busa, panlakaw kamo, ug panudloan ninyo ang tanang mga nasud, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo; 20Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo; ug ania karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\