MATEO 3

1Ug niadtong mga adlawa miabut si Juan nga Bautista, nga nagwali sa kamingawan sa Judea, nga nagaingon: 2Maghinulsol kamo, kay haduol na ang gingharian sa langit. 3Kay kini mao kadtong ginasulti pinaagi kang Isaias nga manalagna, nga nag-ingon: Tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan: Andama ninyo ang dalan sa Ginoo: tul-ira ninyo ang iyang mga agianan. 4Ug ang maong Juan may bisti nga balhibo sa camello, ug usa ka bakus nga panit sa iyang hawak; ug ang iyang kan-onon mao ang mga dulon ug dugos nga ihalas. 5Ug unya nangadto kaniya ang Jerusalem ug ang tibook nga Judea ug ang tibook nga ginsakpan nga nagalibut sa Jordan. 6Ug sila gibautismohan niya sa suba sa Jordan sa pagsugid nila sa ilang mga sala. 7Apan sa hingkit-an niya nga daghan sa mga Fariseo ug sa mga Saduceo midugok sa iyang pagbautismo, miingon kanila: Mga kaliwat sa mga bitin kinsa ang nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw sa kaligutgut nga umalabut? 8Busa managhatag kamo ug bunga nga takus sa paghinulsol; 9Ug dili kamo managhunahuna sa pag-ingon sa inyong kaugalingon: Ginapakaamahan namo si Abraham; kay nagaingon ako kaninyo, nga ang Dios arang makapatindog ug mga anak kang Abraham niining mga bato. 10Ug karon gidaitol na usab ang wasay sa gamut sa mga kahoy; busa ang tanan nga kahoy nga wala magabaton sa maayong bunga, ginapulod ug ginasugnod sa kalayo. 11Ako, sa pagkamatuod, nagabautismo kaninyo sa tubig nga sa paghinulsol, apan ang nagasunod kanako labi pang gamhanan kay kanako, nga sa sapin niya dili ako takus magadala; siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo; 12Nga ang iyang nigo nga paliran anaa sa iyang kamot, ug pagahinloan gayud niya pag-ayo ang iyang giokan, ug pagatigumon niya ang trigo sa iyang dapa apan pagasunogon niya ang dagami sa kalayo nga walay pagkapalong. 13Unya miadto si Jesus kang Juan ngadto sa Jordan gikan sa Galilea aron siya pagabautismohan niya. 14Apan si Juan misalanta kaniya nga nagaingon: Ako ang may kinahanglan nga pagabautismohan nimo, ug ikaw na hinoon ang moanhi kanako? 15Apan sa mitubag si Jesus, miingon kaniya: Pasagdi una karon, kay mao kini ang angay kanato aron sa pagtuman nga hingpit sa tibook nga pagkamatarung, Unya gipasagdan siya. 16Ug sa nabautismohan na si Jesus gilayon mihaw-as siya sa tubig. Ug ania karon, naukban kaniya ang mga langit, ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios, nga mikunsad ingon sa salampati, ug mianha sa ibabaw niya. 17Ug ania karon usa ka tingog gikan sa mga langit, nga nagaingon: Kini mao ang akong Anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\