MATEO 4

1Unya si Jesus gihatud sa Espiritu sa kamingawan aron pagatintalon sa yawa. 2Ug sa nakapuasa siya sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii gigutom siya. 3Ug miduol kaniya ang maninintal ug miingon: Kong ikaw mao ang Anak sa Dios, Sumulti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. 4Apan mitubag siya ug miingon: Nahisulat na: Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kondili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. 5Unya gidala siya sa yawa sa lungsod nga balaan, ug gibutang siya sa lantawanan sa templo; 6Ug nag-ingon kaniya: Kong ikaw Anak sa Dios, umambak ka sa ubos, kay nahisulat na: Magasugo siya sa iyang mga manolonda nahatungod kanimo, ug pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot aron dili mahipangdol ang imong tiil sa bato. 7Si Jesus miingon kaniya: Nahisulat na usab: Dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. 8Unya gidala na usab siya sa yawa sa usa ka bukid nga hataas uyamut, ug gipakita kaniya ang tanan nga gingharian sa kalibutan, ug ang ilang himaya; 9Ug nagaingon kaniya: Ngatanan kining mga butanga igahatag ko kanimo kong maghapa ka sa pagsimba kanako. 10Unya si Jesus miingon kaniya: Pahawa ka, satanas, kay nahisulat na: Magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios, ug kaniya lamang mag-alagad ikaw, 11Unya gibiyaan siya sa yawa, ug ania karon, ang mga manolonda mingduol ug nanag-alagad kaniya. 12Karon, sa nakadungog si Jesus nga si Juan gibilanggo, mipauli siya sa Galilea; 13Ug sa gibiyaan niya ang Nazaret, miadto ug nagpuyo siya sa Capernaum, nga diha daplin sa dagat, sa mga utlanan sa Zabulon ug Neftalim; 14Aron matuman nga hingpit ang gisulti pinaagi kang Isaias nga manalagna nga nagaingon: 15Ang yuta ni Zabulon ug ang yuta ni Neftalim, paingon sa dagat unahan sa Jordan sa Galilea sa mga Gentil; 16Ang lungsod nga nagalingkod sa kangitngitan nakakita sa usa ka daku nga kahayag; ug sa mga nagalingkod sa dapit ug sa landong sa kamatayon, kanila ang kahayag misidlak. 17Sukad niadto misugod si Jesus sa pagwali, ug pag-ingon: Maghinulsol kamo, kay haduol na ang gingharian sa langit. 18Ug sa nagalakaw si Jesus sa ubay sa dagat sa Galilea, hingkit-an niya ang duha ka magsoon, si Simon nga ginganlan si Pedro, ug si Andres nga iyang igsoon, nga nagataktak sa pukot sa dagat, kay sila mga mananagat. 19Ug miingon kanila: Umari kamo, sunod kanako, ug buhaton ko kamo nga mananagat sa mga tawo. 20Ug gilayon mibiya sila sa ilang mga pukot ug mingnunot kaniya. 21Ug sa paggikan niya didto, hingkit-an niya ang lain na usab nga duha ka magsoon, si Jacobo, anak ni Zebedeo ug si Juan nga iyang igsoon, sa sakayan kauban ni Zebedeo nga amahan nila, nga nagapuna sa mga pukot, ug iyang gitawag sila. 22Ug gilayon mibiya sila sa ilang sakayan ug sa ilang amahan, ug mingnunot kaniya. 23Ug gilibut ni Jesus ang tibook Galilea, nga nagapanudlo didto sa mga sinagoga nila, ug nagamantala sa Maayong Balita sa gingharian, ug nagaayo sa tanan nga balatian, ug tanan nga sakit sa katawohan. 24Ug ang iyang kabantug nasangyaw sa tibook nga Siria; ug gipanagdala kaniya ang tanang mga masakiton, ang mga gitakboyan sa mga nagakalainlain nga mga balatian, ug mga kasakitan, ug mga hingyawaan ug mga saputon, ug mga paralitico; ug iyang giayo sila. 25Ug nanagnunot kaniya ang dagkung panon sa mga tawo gikan sa Galilea, ug gikan sa Decapolis, ug gikan sa Jerusalem, ug gikan sa Judea, ug gikan sa unahan sa Jordan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\