MATEO 8

1Ug sa milugsong siya gikan sa bukid, ang mga dagkung panon sa mga tawo mingnunot kaniya. 2Ug ania karon, usa ka sanlahon miduol ug misimba kaniya nga nagaingon: Ginoo, kong buot ka, arang ikaw makahinlo kanako. 3Ug sa gituy-od ni Jesus ang iyang kamot, iyang gihikap siya nga nagaingon: Buot ako, magmahinlo ka. Ug dihadiha dayon nahinloan siya sa iyang sanla. 4Unya si Jesus miingon kaniya: Pagmatngon nga dili ka magsugilon bisan kang kinsa, apan, lumakaw ka ug magpakita ka sa sacerdote, ug maghalad sa halad nga gisugo ni Moises, aron mahimong usa ka pamatuod alang kanila. 5Ug sa nakasulod si Jesus sa Capernaum, miduol kaniya ang usa ka centurion nga nagapakilooy kaniya, 6Ug miingon: Ginoo, ang akong binatonan nga giparalisis, nagahay-ad sa balay, ug nagaantus sa hilabihan gayud. 7Ug si Jesus miingon kaniya: Moadto ako, ug ako siyang ayohon. 8Apan ang centurion mitubag ug miingon: Ginoo, dili ako takus nga mopasilong ikaw sa ilalum sa akong atop, apan isulti mo lamang ang usa ka pulong, ug ang akong binatonan mamaayo. 9Kay ako usab tawo nga anaa sa ilalum sa kagamhanan, ug ako adunay mga sundalo nga ubos sa akong pagmando; ug moingon ako sa usa: Umadto ka; ug moadto siya; ug sa usa: Umari ka; ug moari siya; ug sa akong ulipon: Buhata kini; ug buhaton niya. 10Ug sa pagkadungog ni Jesus, nahibulong siya, ug miingon sa mga naganunot kaniya: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga bisan pa sa Israel wala akoy hingkaplagan sama niini ka daku nga pagtoo. 11Ug nagaingon ako kaninyo, nga daghan sa Sidlakan ug Kasadpan ang moanhi ug molingkod kauban ni Abraham, ug ni Isaac, ug ni Jacob, sa gingharian sa langit. 12Apan ang mga anak sa gingharian pagaabugon sa kangitngitan sa gawas: didto aduna unyay panghilak ug panagkagut sa mga ngipon. 13Unya si Jesus miingon sa centurion: Lumakaw ka, ug ingon sa imong pagtoo mao ang pagabuhaton kanimo. Ug naayo ang iyang binatonan niadtong taknaa. 14Ug sa misulod si Jesus sa balay ni Pedro, hingkit-an niya ang ugangang babaye niini, nga nagahigda nga gihilantan. 15Ug iyang gihikap ang kamot niya ug gihuwasan siya sa hilanat; ug siya mibangon, ug nagaalagad kaniya. 16Ug sa miabut ang kahaponon, ilang gidala kaniya ang daghan nga mga hingyawaan, ug iyang gihinginlan kanila ang mga espiritu pinaagi sa usa ka pulong, ug iyang giayo ang tanang mga masakiton; 17Aron matuman ang gisulti ni Isaias nga manalagna, nga miingon: Siya gayud nagkuha sa atong mga kaluyahon, ug nagdala sa atong mga balatian. 18Ug sa hingkit-an ni Jesus ang dagkung mga panon sa katawohan libot kaniya, gisugo niya nga mangadto sila sa tabok. 19Ug sa miduol ang usa ka escriba, miingon kaniya: Magtutudlo, monunot ako kanimo bisan asa ka moadto. 20Ug si Jesus miingon kaniya: Ang mga milo adunay mga lungib, ug ang mga langgam sa langit adunay mga salag; apan ang Anak sa Tawo walay kaurarayan sa iyang ulo. 21Ug ang usa sa iyang mga tinon-an nag-ingon kaniya: Ginoo, tugoti ako sa pag-adto una sa paglubong sa akong amahan. 22Apan si Jesus miingon kaniya: Nomunot ka kanako, ug pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang mga minatay. 23Ug sa misakay siya sa usa ka sakayan, mingnunot kaniya ang iyang mga tinon-an. 24Ug ania karon, miabut ang usa ka dakung bagyo sa dagat, sa pagkaagi nga ang sakayan gisabwan sa mga balud; apan siya nagakatulog. 25Ug miduol kaniya ang iyang mga tinon-an, ug ilang gipukaw siya sa pag-ingon: Ginoo, luwasa kami, mangawala kami. 26Ug siya miingon kanila: Nganong nangahadlok kamo, Oh kamo nga diyutay ing pagloo? Unya mibangon siya ug gibadlong niya ang mga hangin ug ang dagat, ug miabut ang usa ka dakung kalinaw. 27Ug ang mga tawo nanghibulong, nga nagaingon: Kinsa ba kini nga bisan pa ang mga hangin ug dagat nagasugot kaniya? 28Ug sa miabut siya didto dapit sa yuta sa mga taga-Gadara, gisugat siya sa duha ka hingyawaan nga nanggula sa mga lubnganan, mga mabangis kaayo, sa pagkaagi nga walay kinsa nga arang makaagi niadtong dalana. 29Ug ania karon, nagasinggit sila nga nagaingon: Unsay labut namo kanimo, Jesus nga Anak sa Dios? Mianhi ba ikaw dinhi sa pagpaantus kanamo sa dili pa ang panahon? 30Ug sa halayo kanila didtoy usa ka panon sa daghan nga mga baboy nga nanag-ungad. 31Ug ang mga yawa nagapakilooy kaniya sa pag-ingon: Kong imo kaming abugon, ipadala kami ngadto sa panon sa mga baboy. 32Ug siya miingon kanila: Pangadto kamo. Ug sa nanggula sila, nangadto sa panon sa mga baboy; ug ania karon, ang tibook panon sa mga baboy midulhog nga nagadalagan sa makusog gayud sa bakilid padulong sa dagat; ug nangamatay sa tubig. 33Ug ang mga magbalantay sa mga baboy nangalagiw; ug sa nangadto sila sa lungsod, gisugilon nila ang tanan, ug ang nanghitabo sa mga hingyawaan. 34Ug ania karon, ang tibook nga lungsod mingsugat kang Jesus; ug sa ilang nakita siya, nagpakilooy sila nga mopahawa siya sa ilang mga utlanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\