MATEO 9

1Ug sa misakay si Jesus sa usa ka sakayan, mitabok siya, ug miabut sa iyang kaugalingon nga lungsod. 2Ug ania karon, ilang gidala kaniya ang usa nga giparalisis nga nagahigda sa usa ka duyan. Ug sa nakita ni Jesus ang ilang pagtoo, miingon sa giparalisis: Anak, magmalipayon ka, gipasaylo kanimo ang imong mga sala. 3Ug ania karon, ang uban sa mga escriba nanag-ingon sa ilang kaugalingon: Kining tawohana nagapasipala. 4Apan sa nahibaloan ni Jesus ang ilang mga hunahuna, miingon: Nganong nagahunahuna kamo ug dautan sa inyong mga kasingkasing? 5Kay hain ang labing masayon, ang pag-ingon: Gipasaylo kanimo ang imong mga sala; kun ang pag-ingon: Tumindog ka, ug lumakaw? 6Apan, aron inyong hibaloan nga ang Anak sa tawo adunay gahum sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala, (gilayon miingon sa giparalisis): Tumindog ka, ug kuhaa ang imong duyan, ug umadto ka sa imong balay. 7Ug sa mitindog siya, miadto sa iyang balay. 8Apan sa hingkit-an kini sa katawohan, nangalisang sila, ug gihimaya nila ang Dios nga nakahatag sa ingon nga gahum sa mga tawo. 9Ug sa miagi si Jesus didto, hingkit-an niya ang usa ka tawo nga ginganlan si Mateo nga nagalingkod sa buhisanan, ug iyang giingon siya: Numunot ka kanako. Ug siya mitindog ug minunot kaniya. 10Ug nahitabo nga sa milingkod siya sa balay niini aron sa pagkaon, ania karon, nangabut usab ang daghang mga maniningil sa buhis ug mga makasasala, ug nanaglingkod sa pagpangaon kauban ni Jesus ug sa iyang mga tinon-an. 11Ug sa pagkakita niini sa mga Fariseo, nanag-ingon sila sa mga tinon-an niya: Nganong nagakaon ang inyong Magtutudlo kauban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala? 12Apan sa hingdunggan kini ni Jesus, miingon kanila: Ang mga maayog lawas wala magakinahanglan ug mananambal, kondili ang mga masakiton lamang. 13Apan lakaw kamo ug ton-i ninyo kong unsay kahulogan niini: Ako nagkinahanglan ug kalooy ug dili halad; kay wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala sa paghinulsol. 14Unya mingduol kaniya ang mga tinon-an ni Juan nga nagaingon: Ngano nga sa masubsub kami ug ang mga Fariseo nagapuasa, apan ang imong mga tinon-an wala magapuasa? 15Ug si Jesus miingon kanila: Makahimo ba sa pagsubo ang mga kauban sa kaslonon samtang ang pamanhonon anaa pa kauban nila? Apan moabut ra ang mga adlaw nga pagakuhaon kanila ang pamanhonon, ug unya managpuasa na sila. 16Walay bisan kinsa nga magabutang usa ka tapak nga tinabas nga bag-o gayud sa usa ka saput nga dunot na, kay ang tapak magabingkas sa saput ug magadahan hinoon ang gisi. 17Wala usab igasulod ang bag-ong vino sa mga panit nga daan, kay niini magisi ang mga panit, ug ang vino mahayabo, ug ang mga panit mausik. Apan ginasulod ang bag-o nga vino sa mga panit nga bag-o, ug ang duha lonlon molungtad. 18Samtang siya nagasulti kanila mining mga butanga, ania karon miabut ang usa ka punoan, ug nagasimba kini kaniya nga nagaingon: Ang akong anak nga babaye namatay karon pa lamang, apan umari ka, tapin-i siya sa imong kamot, ug mabuhi siya. 19Ug mitindog si Jesus ug minunot kaniya kauban ang iyang mga tinon-an. 20Ug ania karon, usa ka babaye nga gitalinug-an sulod na sa napulo ug duha ka tuig, nga sa miduol sa likod niya, mihikap sa sidsid sa iyang kupo; 21Kay nagaingon siya sa iyang kaugalingon: Kong makahikap lamang ako sa iyang kupo, mamaayo ako. 22Apan si Jesus, sa milingi ug nakakita kaniya, miingon: Magmalipayon ka, anak ko, ang imong pagtoo nakaayo kanimo. Ug ang babaye naayo sukad niadtong taknaa. 23Ug sa misulod si Jesus sa balay sa punoan, ug nakita ang mga flautista ug ang mga tawo nga nagasaba, 24Siya miingon kanila: Umiway kamo, kay ang dalaga wala mamatay, kondili nagakatulog. Ug ilang gikataw-an siya. 25Ug sa gipagula ang mga tawo, misulod siya ug gikuptan niya ang dalaga sa kamot, ug mibangon kini. 26Ug ang kabantug niini nasangyaw sa tibook niadtong yutaa. 27Ug sa miagi didto si Jesus, misunod kaniya ang duha ka buta nga nagasinggit ug nagaingon: Kaloy-i kami, oh Anak ni David! 28Ug sa misulod siya sa usa ka balay, nanagpanuol kaniya ang mga buta, ug si Jesus miingon kanila: Mitoo ba kamo nga akong mahimo kini? Sila nagaingon kaniya: Oo, Ginoo. 29Unya iyang gihikap sila sa mga mata, nga nagaingon: Sumala sa inyong pagtoo, mao ang pagabuhaton kaninyo. 30Ug nangabuka ang ilang mga mata. Ug si Jesus nagtugon kanila sa hugot gayud nga nagaingon: Magmatngon kamo nga walay bisan kinsa nga mang-hibalo niini. 31Apan sila, sa nakagula, gisangyaw nila ang kabantugan niya sa tibook niadtong yutaa. 32Ug sa paggula nila, ania karon, gidad-an siya ug usa ka tawong amang nga hingyawaan. 33Ug sa nahinginlan na ang yawa, misulti ang amang. Ug nanghibulong ang katawohan nga nagaingon: Sukad masukad wala pa gayud makita kini sa Israel. 34Apan ang mga Fariseo nagaingon: Tungod sa lalang sa principe sa mga yawa, nagahingilin siya sa mga yawa. 35Ug si Jesus nagalibod sa tanang mga lungsod ug mga balangay sa pagtudlo didto sa ilang mga sinagoga, ug sa pagmantala sa Maayong Balita sa gingharian, ug nagaayo sa tanang balatian ug tanang sakit sa lungsod. 36Apan sa nakita niya ang mga panon sa katawohan, giabut siya ug kalooy kanila, kay sila nagakasubo ug nagakatibulaag ingon sa mga carnero nga walay magbalantay. 37Unya siya nagaingon sa iyang mga tinon-an: Sa pagkamatuod ang anihon daghan, apan diriyut ang mga mamomoo. 38Busa magpakilooy kamo sa Ginoo sa anihon aron siya magpadala ug mga mamomoo sa iyang anihon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\