FILIPOS 1

1Si Pablo ug si Timoteo, mga ulipon ni Cristo Jesus, alang sa tanang mga balaan diha kang Cristo Jesus nga anaa sa Filipos, uban sa mga obispo ug sa mga diacono: 2Kaninyo ang gracia ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 3Nagapasalamat ako sa akong Dios sa tanan ko nga paghinumdum kaninyo, 4Nga sa kanunay sa tanan ko nga mga pagpangaliyupo alang kaninyong tanan, gibuhat ko ang pagpangaliyupo nga may kalipay, 5Alang sa inyong pakig-ambit sa pagpakaylap sa Maayong Balita sukad sa nahaunang adlaw hangtud karon, 6Nga nagasalig niining butanga gayud, nga ang nagsugod ug maayong buhat diha kaninyo magahingpit niana hangtud sa adlaw ni Jesucristo: 7Ingon nga matarung alang kanako ang paghunahuna sa ingon alang kaninyong tanan, kay ania kamo sa akong kasingkasing; sanglit sa akong mga gapus, ug sa akong paglaban ug pagpalig-on sa Maayong Balita, kamo nga tanan mga umalambit kanako sa gracia. 8Kay ang Dios mao ang akong saksi kong unsa ang akong pagpangandoy alang kaninyong tanan sa mga malolot nga kalooy ni Jesucristo. 9Ug kini ang ginaampo ko, nga ang inyong gugma magatubo, ug labi pa gayud sa kaalam ug sa tanan nga pagsabut. 10Aron mauyonan ninyo ang mga butang nga labing maayo; aron kamo magminatud-on ug walay kalapasan hangtud sa adlaw ni Cristo; 11Sanglit puno sa mga bunga sa pagkamatarung, nga pinaagi kang Jesucristo ngadto sa himaya ug pagdayeg sa Dios. 12Karon buot ko, mga igsoon, nga inyong hibaloan nga ang mga butang nga nagpanghinabo kanako nahitabo alang hinoon sa kauswagan sa Maayong Balita. 13Sa ingon niana ang akong mga gapus nahimong dayag diha kang Cristo sa tibook nga kasundalohan nga bantay sa pretorio ug sa uban pa: 14Ug nga ang kadaghanan sa mga igsoon sa Ginoo, sanglit masaligon tungod sa akong mga gapus, labi pang mga maisugon sa pagsulti sa pulong sa Dios sa walay kahadlok. 15Ang uban, sa pagkamatuod, naga-wali kang Cristo bisan tungod sa kasina ug sa pagkalalis, ug ang uban usab tungod sa maayong kabubut-on: 16Ang uban nagabuhat niini tungod sa gugma, sa hingbaloan nga ako gi-butang alang sa paglaban sa Maayong Balita; 17Apan ang uban, tungod sa pagkabahinbahin, nagamantala kang Cristo, sa walay putli nga tuyo, nga nagahunahuna sa pagdugang sa kasakit alang kanato sa akong mga gapus. 18Busa, unsa man diay? Mao lamang kini, sa tanan nga paagi, nga bisan sa pamalibad, bisan sa kamatuoran gimantala si Cristo, ug tungod niini nalipay ako, oo, ug magalipay gayud. 19Kay hingbaloan ko nga kini mo-sangput sa akong kaluwasan pinaagi sa inyong pagpangaliyupo, ug sa paghatag sa Espiritu ni Jesucristo, 20Sumala sa akong buhi nga pag-pangandoy ug paglaum, nga sa bisan unsa dili ako mapakaulawan, kondili nga uban sa bug-os nga pagkamaisugon, ingon sa gihapon, mao usab karon, si Cristo pagapakadakuon sa akong lawas, bisan pinaagi sa kinabuhi, kun pinaagi sa kamatayon. 21Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Cristo; ug ang pagkamatay mao ang pagdaug. 22Apan kong ang pagkinabuhi sa unod maoy bahin ko, kong kini maga-bunga gikan sa akong buhat, nan ang akong pagapilion wala ko pa hibaloi. 23Apan anaa ako sa taliwala sa duha, nga may tinguha sa paggikan ug pagpakig-uban kang Cristo, kay kini mao ang labi pa gayud nga maayo; 24Bisan pa ang pagpabilin sa unod labing gikinahanglan tungod kaninyo. 25Ug sa pagbaton ko niini nga pagsalig, nahibalo ako nga ako magapabilin, oo, magapabilin ako uban kaninyong tanan, alang sa inyong kauswagan ug kalipay nga sa pagtoo; 26Aron ang inyong paghimaya modagaya diha kang Cristo Jesus dinhi kanako tungod sa akong pag-anha pag-usab kaninyo. 27Ngani ang inyong paagi sa kinabuhi himoa nga takus sa Maayong Balita ni Cristo, aron nga bisan moanha ako ug magasud-ong kaninyo, kun bisan wala ako dinha, makadungog ako mahitungod sa inyong kahimtang, nga nagamalig-on kamo sa usa ka espiritu, uban sa usa ka kalag nga nagpakigbisug alang sa pagtoo sa Maayong Balita; 28Ug sa bisan unsang butang dili magpahadlok sa mga kaaway, nga alang kanila mao ang matin-aw nga timaan sa pagkawala, apan kaninyo, timaan sa kaluwasan; ug nga kana gikan sa Dios. 29Kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Cristo, dili lamang ang pagtoo kaniya, kondili usab ang pag-antus tungod kaniya; 30Nga nagabaton kamo sa sama nga pakigbisug nga inyong nakita kanako, ug karon inyong nadungog nga ania kanako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\