FILIPOS 2

1Busa, kong adunay pagtambag diha kang Cristo, kong adunay paglipay sa paghigugma, kong adunay pagpakig-ambit sa Espiritu, kong adunay, malo-mong mga kalooy ug pagbati, 2Pun-a ninyo ang akong kalipay, nga managhiusa kamo sa hunahuna, nga managbaton sa sama nga gugma, nga managhiusa sa usa ka kalag, nga may usa ka hunahuna. 3Nga dili kamo magbuhat bisan unsa pinaagi sa pagkabahinbahin kun pinaagi sa pagpagarbo nga walay pulos, kondili sa pagpaubos sa hunahuna, nga ang tagsatagsa magaisip unta sa uban nga labing maayo kay sa iyang kaugaiingon; 4Nga ang usa ug usa kaninyo dili magtagad sa iyang kaugalingong mga butang, kondili ang tagsatagsa kaninyo sa mga butang sa uban usab. 5Batoni ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Cristo Jesus. 6Nga, sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagaagawon, 7Kondili naghukas siya sa iyang kaugalingon, nga misul-ob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo; 8Ug sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, nga nahimo nga masinug-tanon bisan hangtud sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cruz. 9Tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitas-an, ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan; 10Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa langit ug sa mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa yuta, 11Ug aron ang tanang dila manag-sugid nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. 12Busa, mga hinigugma ko, maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang, kondili labi pa gayud sa panahon nga wala ako kaninyo, singkamotan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog; 13Kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab, alang sa iyang maayong kahimut-an. 14Buhata ninyo ang tanang mga butang sa walay mga pagbagulbol ug mga pupangutana. 15Aron kamo dili-mabadlonganon ug dili-mapasipad-anon, mga anak sa Dios nga walay ikasaway sa taliwala sa usa ka kaliwatan nga baliko ug banyaga, nga sa taliwala nila makita kamo ingon nga mga kahayag sa kalibutan, 16Nga nagapatugbaw sa pulong sa kinabuhi; aron ako makabaton ug hinungdan sa paghimaya sa adlaw ni Cristo, nga diay ako wala magdalagan nga walay kapuslanan, bisan maghago nga walay kapuslanan. 17Oo, ug kong ako nga itanyag sa ibabaw sa halad ug pag-alagad sa inyong pagtoo, malipay ako, ug malipay uban kaninyong tanan. 18Ug sa maong pagkaagi, managlipay usab kamo, ug managlipay uban kanako. 19Apan milaum ako sa Ginoong Jesus sa pagsugo kaninyo sa madali kang Timoteo, aron usab ako magmalipayon sa masayud ako sa inyong kahimtang. 20Kay ako walay tawo nga sama sa pagbati, nga magakaawa sa tinuod gayud sa inyong kahimtang. 21Kay silang tanan nagapangita sa ilang kaugalingon, dili sa mga butang ni Jesucristo. 22Apan naila ninyo ang pagsulay kaniya, nga, sama sa usa ka bata nga nagaalagad sa amahan, mao usab siya nagaalagad uban kanako sa buhat sa Maayong Balita. 23Busa nagalaum ako sa pagsugo kaniya nganha kaninyo sa labing madali nga makita ko kong unsa ang mahitabo kanako; 24Apan nagasalig ako sa Ginoo nga ako makaanha usab sa dili madugay. 25Apan giisip ko nga kinahanglan ang pagpadala nganha kaninyo kang Epafrodito, akong igsoon ug isigkamagbubuhat ug isigkasundalo, ug inyong sulogoon ug ministro sa akong mga kinahanglan. 26Sanglit siya naghandum kaninyong tanan, ug nagkaguol pag-ayo tungod kay kamo nakadungog nga siya nagmasakiton; 27Kay sa pagkamatuod, nagmasakiton siya nga haduol sa kamatayon, apan ang Dios nalooy kaniya, ug dili lamang kaniya kondili kanako usab, ug aron dili moabut kanako sa masubsub ang kasubo. 28Busa sa dakung pagsingkamot gipaanha ko siya, aron sa pagkakita ninyo kaniya, mangalipay kamo, ug ako usab makunhoran sa akong pagsubo. 29Busa dawata ninyo siya nga sa Ginoo uban ang tanang kalipay, ug pasidunggi siya sa gihapon. 30Kay tungod sa buhat ni Cristo diriyut siya mamatay, nga giunong niya sa kamatayon ang iyang kinabuhi aron lamang sa pagdugang sa mga nakulang ninyo sa inyong pag-alagad kanako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\