FILIPOS 3

1Sa katapusan, mga igsoon ko managkalipay kamo sa Ginoo. Ang pagsulat kaninyo sa mao gihapong mga butang, sa pagkamatuod alang kanako dili mabudlay, apan alang kaninyo kalig-onan. 2Managlikay kamo sa mga iro; managlikay kamo sa mga dautang magbubuhat; managlikay kamo kanila sa mga sa cuncicion. 3Kay kita mao ang circuncicion, nga nagaalagad tungod sa Espiritu sa Dios, ug nagahimaya diha kang Cristo, ug walay pagsalig sa unod. 4Bisan kong ako sa akong kaugalingon makasalig sa unod; kong adunay laing tawo nga nagahunahuna nga may pagsalig sa unod, ako labaw pa; 5Nga gicircuncidahan sa ikawalo ka adlaw, sa kaliwatan sa Israel, sa banay ni Benjamin, Hebreohanon sa mga Hebreohanon; mahitungod sa Kasugoan, Fariseo; 6Mahitungod sa pagsingkamot, nagalutos sa iglesia; mahitungod sa pagkamatarung nga tungod sa Kasugoan, hingkaplagan ako nga dili masaway. 7Bisan pa niini, ang mga butang nga kanako kaniadto pagdaug, kini giisip ko nga kapildihan tungod kang Cristo. 8Oo, sa pagkamatuod, giisip ko ang tanang mga butang nga kapildihan tungod sa pagkahalangdon gayud sa pag-ila kang Cristo Jesus nga akong Ginoo; nga tungod kaniya giantus ko ang kapildihan sa tanang mga butang, ug giisip ko sila nga mga sagbut, aron lamang maako si Cristo. 9Ug nga makaplagan ako diha kaniya nga wala magbaton ug pagkamatarung nga akong kaugalingon, bisan niadtong sa Kasugoan, kondili kadtong pinaagi sa pagtoo kang Cristo, ang pagkamatarung nga gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo: 10Aron ako makaila kaniya, ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw, ug sa pagpakig-ambit sa iyang mga pag-antus, sanglit nahimong gipahiuyon sa iyang kamatayon; 11Basin na lamang nga sa bisan unsang paagi, makadangat ako sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay. 12Dili tungod kay nadawat ko na, kun ako nahingpit na; kondili nga nagapadayon ako, kong mahimo nga magakupot ako sa butang nga tungod kaniya gikuptan usab ako ni Cristo Jesus. 13Mga igsoon, wala ko pa gayud isipa nga ako nagakupot na: apan usa ka butang ang akong gibuhat: hikalimtan ko ang mga butang nga gitalikdan, ug nagakab-ut ako sa mga butang nga nagauna, 14Nagapadayon ako paingon sa dag-anan ngadto sa ganti sa labing hataas nga pagtawag sa Dios diha kang Cristo Jesus. 15Tungod niini, kita nga tanan nga mga hingpit, magbaton niini nga hunahuna; ug kong sa bisan unsang mga butang nagabaton kamo ug lain nga hunahuna, kini usab igapadayag sa Dios kaninyo. 16Labut pa, diin kita kutob managpakakab-ut, pinaagi nianang maong batakan lamang managgawi kita. 17Mga igsoon, magmaawaton kamo kanako, ug sud-onga ninyo ang mga nagagawi sa ingon, sama nga kami inyong gihimong panig-ingnan. 18Kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila giingon ko kamo sa makadaghan, ug karon igaingon ko uban ang paghilak, nga sila mao ang mga kaaway sa cruz ni Cristo; 19Kang kansang katapusan mao ang pagkawala, kang kansang dios mao ang tiyan, ug kang kansang himaya anaa sa ilang kaulawan, nga nagatagad sa mga butang yutan-on. 20Kay ang atong pagka-lungsoranon atua sa langit, diin magagikan usab ang Manluluwas nga atong gipaabut, ang Ginoong Jesucristo. 21Nga magaumol pagbag-o sa lawas sa atong pagpaubos, nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya, sumala sa pagbuhat diin siya makahimo bisan sa pagsakup sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\