FILIPOS 4

1Busa, mga igsoon ko nga hinigugma ug hinandum, akong kalipay ug purong-purong, sa ingon niini magmalig-on kamo sa Ginoo, mga hinigugma ko. 2Nagatambag ako kang Euodia, ug nagatambag ako kang Syntyche, aron magausa sila ka hunahuna diha sa Ginoo. 3Ingon usab, nangamuyo ako kanimo, matinumanon nga kauban ko sa yugo, tabangi kining mga babaye, kay sila nanaghago uban kanako sa Maayong Balita, uban kang Clemente usab, ug sa uban ko nga mga masigkatabang, kang kansang mga ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi. 4Managkalipay kamo sa Ginoo kanunay; magaingon ako pag-usab, managkalipay kamo. 5Ang tanan ninyong kalomo ipaila sa tanang mga tawo. ang Ginoo haduol na. 6Dili kamo managkaguol sa bisan unsa; kondili sa tanan pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangaliyupo nga may pagpasalamat ipahibalo ninyo sa Dios ang tanan ninyong mga pangayo. 7Ug ang pakigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagsabut magabantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Cristo Jesus. 8Sa katapusan, mga igsoon, bisan unsang mga butang matuod, bisan unsang mga butang dungganon, bisan unsang mga butang matarung, bisan unsang mga butang putli, bisan unsang mga butang hiligugmaon, bisan unsang mga butang nga may maayong kadungganan, kong adunay diosnong gahum, ug kong adunay pagdayeg, hunahunaa kining mga butanga. 9Ang mga butang nga inyong giton-an ug inyong nadawat ug inyong hidunggan ug inyong nakita kanako, buhaton ninyo kining mga butanga, ug ang Dios sa pakigdait magauban kaninyo. 10Apan nalipay ako ug daku gayud sa Ginoo, nga sa katapusan nabag-o ang inyong paghandum kanako; sa pagkamatuod nagatagad kamo kanako, apan nakulangan kamo sa higayon. 11Dili tungod kay nagasulti ako mahitungod sa kawalad-on, kay nakakat-on ako sa pagpaayon sa bisan unsang kahimtang nga akong nahamutangan. 12Mahibalo ako kong unsaon sa pagkinabuhi nga makalolooy, ug mahibalo usab ako kong unsaon sa paghinabuhi nga madagayaon sa tagsatagsa ka butang ug sa tanang mga butang nakakat-on ako sa tinagoan sa pagkabusog ug sa pagkagutom, sa pagkadagaya ug sa kawad-on usab. 13Mahimo ko ang tanang mga butang diha kaniya nga nagapalig-on kanako. 14Walay sapayan, maayo ang inyong gibuhat nga nagpakig-ambit kamo sa akong kagul-anan. 15Ug hingbaloan usab ninyo, mga taga-Filipos, nga sa sinugdan sa Maayong Balita, sa paggikan ko sa Macedonia, walay iglesia nga nagpakig-ambit kanako bahin sa paghatag ug sa pagdawat, kondili kamo lamang; 16Kay bisan pa sa Tesalonica, inyo akong gipadad-an sa makausa ug unya miusab pa gayud kamo alang sa akong mga gikinahanglan. 17Dili kay nagapangita ako sa hatag, kondili nagapangita ako sa bunga nga nagadaghan alang kaninyo. 18Apan ania na kanako ang tanan, ug may kadagaya ako; puno na ako, sanglit nadawat ko gikan kang Epafrodito ang mga butang nga gikan kaninyo, usa ka amyon nga mahumot, usa ka halad nga angay dawaton, nga makapahimuot sa Dios. 19Ug ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong mga kinahanglanon sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Cristo Jesus. 20Karon sa along Dios ug Amahan, ang himaya nga walay katapusan. Amen. 21Pangumostaha ninyo ang tagsatagsa ka balaan kang Cristo Jesus. Ang mga igsoon nga diha uban kanako nagapangumosta kaninyo. 22Ang tanang mga balaan nagapangumosta kaninyo, labina gayud sila nga sa panimalay ni Cesar. 23Ang gracia sa Ginoong Jesucristo magauban sa inyong espiritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\