FILEMON 1

1Si Pablo, nga binilanggo ni Cristo Jesus, ug si Timoteo nga atong igsoon, alang kang Filemon nga hinigugma ug among katabang; 2Ug kang Apphia nga atong igsoong babaye ug kang Archipo, nga among masigkasundalo, ug sa iglesia diha sa imong balay: 3Ang gracia kaninyo, ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 4Ako nagapasalamat gihapon sa akong Dios, nga nagahisgut mahitungod kanimo sa akong mga pag-ampo, 5Nga nakadungog mahitungod sa imong gugma ug sa imong pagtoo nga nabatonan mo diha sa Ginoong Jesus ug sa tanang mga balaan; 6Aron ang imong pagpakig-ambit sa pagtoo magmabungaon sa pag-ila sa tanang maayong butang, nga anaa kaninyo, ngadto kang Cristo. 7Kay daku ang akong kahinangup ug pagkalipay diha sa imong gugma; kay, igsoon, ang kasingkasing sa mga balaan nabag-o tungod kanimo. 8Tungod niini, bisan ako adunay daku nga kaisug diha kang Cristo sa pagsugo kanimo niadtong angay, 9Walay sapayan, tungod sa gugma ako nagapangamuyo hinoon kanimo, ingon nga mao ako si Pablo, nga tigulang, ug karon binilanggo usab ni Cristo Jesus; 10Mangamuyo ako kanimo alang sa akong anak nga si Onesimo, nga gipanganak ko sa akong mga gapus, 11Nga siya sa lain nga panahon wala ing kapuslanan kanimo, apan karon adunay kapuslanan kanimo ug kanako: 12Nga gipapauli ko siya nganha kanimo sa iyang kaugalingon gayud, kana siya mao ang akong kaugalingon nga kasingkasing. 13Ako mahagugma unta nga maghawid kaniya uban kanako, aron unta sa imong dapit, siya mag-alagad kanako diha sa mga gapus sa Maayong Balita; 14Apan gawas sa imong pagtugot dili ako buot magbuhat sa bisan unsa, aron ang imong kaayo dili pag-ingon nga daw gikinahanglan, kondili sa kinabubut-on lamang. 15Kay tingali tungod niini nahibulag siya sa makadiyut gikan kanimo, aron sa gihapon pagadawaton mo siya; 16Dili na ingon nga ulipon, kondili labaw na sa usa ka ulipon, usa ka igsoong hinigugma, labi na gayud hinoon kanako, apan daw unsa pa gayud kanimo diha sa unod ug sa Ginoo usab. 17Busa, kong ikaw nagaisip kanako nga umalambit, dawata siya ingon sa akong kaugalingon. 18Ug kong nakabuhat siya kanimo sa unsa nga among-among, kun may utang kanimo, kini isipa nga akong utang. 19Ako, si Pablo nagatimaan niana sa akong kaugalingon nga kamot; akoy magabayad niana: nga ako magaingon kanimo nga bisan ikaw sa imong kaugalingong kalag utangan kanako. 20Oo, igsoon, hatagi ako ug kalipay kanimo diha sa Ginoo. Bag-oha ang akong kasingkasing diha kang Cristo. 21Nagsulat ako kanimo, nga may pagsalig sa imong pagkamatinumanon, sa hingbaloan ko nga pagabuhaton mo bisan pa ang labaw sa ginaingon ko. 22Apan labut pa niining tanan, maghikay ka usab ug usa ka abutanan alang kanako, kay nagalaum ako nga pinaagi sa inyong pag-ampo tugotan ako sa pag-anha kaninyo. 23Nangumosta kanimo si Epafras, nga akong isigkabinilanggo kang Cristo Jesus. 24Ingon usab si Marcos, si Aristarco, si Demas, si Lucas, nga akong mga katabang. 25Ang gracia sa atong Ginoong Jesucristo magauban sa inyong espiritu. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\