Psalm 115

1Dili kanamo, Oh Jehova, dili kanamo, Kondili sa imong ngalan ihatag ang himaya, Tungod sa imong mahigugmaong-kalolot, ug tungod sa imong kamatuoran. 2Busa, ngano ba nga magaingon ang mga nasud, Hain man karon ang ilang Dios? 3Apan ang among Dios anaa sa mga langit: Gibuhat niya ang tanang nakapahimuot kaniya. 4Ang ilang mga dios-dios mao ang salapi ug bulawan Binuhat sa mga kamot sa mga tawo. 5Sila adunay baba, apan sila dili makasulti; Sila adunay mga mata, apan sila dili makakita; 6Adunay mga igdulungog sila, apan sila dili makadungog; Sila adunay mga ilong, apan sila dili makapanimaho; 7Sila adunay mga kamot, apan sila dili makahikap; Sila adunay mga tiil, apan sila dili makalakaw; Ni makasulti sila pinaagi sa ilang totonlan. 8Ang mga nanagbuhat kanila nahisama kanila; Oo, sama kanila, ang tagsatagsa nga mosalig kanila. 9Oh Israel, sumalig ka kang Jehova: Siya mao ang ilang tabang ug ang ilang kalasag. 10Oh panimalay ni Aaron, sumalig kamo kang Jehova: Siya mao ang ilang tabang ug ang ilang kalasag. 11Kamong mga nangahadlok kang Jehova sumalig kamo kang Jehova: Siya mao ang ilang tabang ug ang ilang kalasag. 12Si Jehova nahinumdum kanato; siya magapanalangin kanato : Magapanalangin siya sa panimalay sa Israel; Magapanalangin siya sa panimalay ni Aaron. 13Siya magapanalangin kanila nga may kahadlok kang Jehova, Sa mga gagmay ug sa mga dagku. 14Si Jehova magadugang sa pagpadaghan kaninyo, Kaninyo ug sa inyong mga anak. 15Mga gibulahan kamo ni Jehova, Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. 16Ang kalangitan mao ang mga langit ni Jehova; Apan gihatag niya ang yuta alang sa mga anak sa mga tawo. 17Ang mga minatay dili magadayeg kang Jehova, Ni may mausa niadtong mga nanganaug ngadto sa hilum; 18Apan pagadayegon nato si Jehova Sukad karon ngadto sa umalabut ug sa walay katapusan. Dayegon ninyo si Jehova.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\