Psalm 116

1Nahagugma ako kang Jehova, kay siya nagapatalinghug Sa akong tingog ug sa akong mga pangaliyupo. 2Tungod kay iyang gikiling kanako ang iyang igdulungog, Busa magatawag ako kaniya samtang ako buhi pa. 3Ginalikusan ako sa mga talikala sa kamatayon, ug ang kasakit sa Sheol minggapusa kanako: Ang kaguol ug kasakit maoy hingpalgan ko. 4Unya gisangpit ko ang ngalan ni Jehova: Oh Jehova, luwasa ang akong kalag, nangamuyo ako kanimo. 5Puno sa gracia si Jehova, ug matarung; Oo, maloloy-on ang atong Dios. 6Si Jehova nagabantay sa mga walay-pagtagad: Gipaubos ako, ug iyang giluwas ako. 7Bumalik ka sa imong kapahulayan, Oh kalag ko; Kay si Jehova nagpanalangin sa madagayaon gayud kanimo. 8Kay imong giluwas ang akong kalag gikan sa kamatayon, Ang akong mga mata gikan sa mga luha, Ug ang akong mga tiil gikan sa pagkahidalin-as. 9Magalakaw ako sa atubangan ni Jehova Sa yuta sa mga buhi. 10Ako motoo, kay mosulti ako: Gisakit ako sa hilabihan gayud: 11Sa hinanali ako nakaingon: Ang tanang tawo mga bakakon. 12Unsa man ang akong igabayad kang Jehova Tungod sa tanan niyang mga kaayohan kanako? 13Dawaton ko ang copa sa kaluwasan, Ug pagasangpiton ko ang ngalan ni Jehova. 14Magabayad ako sa akong mga panaad kang Jehova, Oo, diha sa atubangan sa tanan niyang katawohan. 15Hamili sa pagtan-aw ni Jehova Ang kamatayon sa iyang mga balaan. 16Oh Jehova, sa pagkamatuod ako mao ang imong alagad: Ako mao ang imong alagad, ang anak nga lalake sa imong alagad nga babaye; Gihubad mo ang akong mga talikala. 17Akong ihalad kanimo ang halad-sa-pasalamat, Ug sangpiton ko ang ngalan ni Jehova. 18Kang Jehova magabayad ako sa akong mga panaad, Oo, diha sa atubangan sa tanan niyang katawohan, 19Sa mga sawang sa balay ni Jehova, Sa kinataliwad-an mo, Oh Jerusalem. Dayegon ninyo si Jehova.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\