Psalm 82

1Ang Dios nagatindog sa katilingban sa Dios; Sa taliwala sa mga dios nagahukom siya. 2Hangtud anus-a ba magahukom kamo nga walay katul-id, Ug palabihon ang pagkatawo sa mga dautan? (Selah) 3Labani ang kabus ug ang mga ilo: Buhata ang justicia sa mga sinakit ug sa makalolooy. 4Tabangan mo ang mga kabus ug ang mga hangul: Luwasa sila gikan sa mga kamot sa dautan. 5Sila wala manghibalo, ni makasabut sila; Magalakaw sila ngadto ug nganhi sa kangitngitan: Ang tanang mga patukoranan sa yuta nangauyog. 6Ako miingon: Kamo mao ang mga dios, Ug kamong tanan mga anak sa Hataas Uyamut. 7Apan bisan pa niini kamo mangamatay sama sa mga tawo, Ug mangapukan sama sa usa sa mga principe. 8Tumindog ka, Oh Dios, hukmi ang yuta; Kay ikaw magapanunod sa tanang mga nasud.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\