GIPADAYAG 1

1Ang pagpadayag ni Jesucristo, nga gihatag sa Dios kaniya sa pagpadayag ngadto sa iyang mga ulipon, bisan sa mga butang nga kinahanglan mahatabo sa madali; ug gisugo niya ug gipaila kini, pinaagi sa iyang manolonda, ngadto sa iyang ulipon nga si Juan; 2Nga mao ang nagpamatuod sa pulong sa Dios, ug sa pagpamatuod ni Jesucristo, bisan sa tanang mga butang nga iyang nakita. 3Bulahan siya nga nagabasa, ug sila nga nanagpatalinghug sa mga pulong sa tagna, ug nagabantay sa mga butang nga nahasulat niini; kay haduol na ang panahon. 4Si Juan alang sa pito ka mga iglesia nga anaa sa Asia: Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait, gikan kaniya nga mao ang karon, ug mao ang kaniadto, ug mao ang moanhi; ug gikan sa pito ka mga Espiritu, nga atua sa atubangan sa iyang trono: 5Ug gikan kang Jesucristo, nga mao ang saksi nga matinumanon, nga mao ang panganay sa mga minatay, ug ang pangulo sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahagugma kanato, ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo; 6Ug siya naghimo kanato nga usa ka gingharian, mga sacerdote alang sa iyang Dios ug Amahan; kaniya ang himaya ug ang paghari ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. 7Ania karon, moanhi siya uban sa mga panganod, ug ang tanang mata makakita kaniya, ug kadto sila nga mga naglansang kaniya, ug ang tanang mga banay sa yuta managkasubo tungod kaniya. Mao gayud kini, Amen. 8Ako mao ang Alpa ug ang Omega, nagaingon ang Ginoong Dios; ang karon, ug ang kaniadto, ug ang moanhi, ang Makagagahum. 9Ako si Juan, inyong igsoon ug umalambit uban kaninyo sa kagul-anan, ug sa gingharian, ug sa pagpailub diha kang Jesus, didto ako sa pulo nga ginganlan Patmos, tungod sa pulong sa Dios ug sa pagpamatuod ni Jesus. 10Diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo; ug hingdunggan ko sa akong likod ang usa ka dakung tingog nga daw budyong, 11Nga nagaingon: Ang imong gina-tan-aw isulat mo sa usa ka basahon, ug ipadala mo sa pito ka mga iglesia: ngadto sa Efeso, ug ngadto sa Smirna, ug ngadto sa Pergamo, ug ngadto sa Tiatira, ug ngadto sa Sardis, ug ngadto sa Filadelfia ug ngadto sa Laodicea. 12Ug milingi ako sa pagtan-aw sa tingog nga nagpakigsulti kanako. Ug sa nakalingi ako, hingkit-an ko ang pito ka mga tangkawan nga bulawan; 13Ug sa taliwala sa pito ka mga tangkawan ang usa nga sama sa Anak sa tawo, ga nasul-oban sa usa ka bisti hangtud sa mga tiil, nga nabaksan sa may dughan sa usa ka bakus nga bulawan; 14Ug ang iyang ulo ug ang iyang mga buhok maputi, sama sa maputing balhibo sa nating carnero nga maputi sama sa nieve; ug ang iyang mga mata sama sa siga sa kalayo: 15Ug ang iyang mga tiil sama sa tumbaga nga hininisan, nga nagasidlak nga daw nagasiga sa usa ka hudno, ug ang iyang tingog sama sa hinaganas sa daghang mga tubig; 16Ug may pito siya ka mga bitoon sa iyang toong kamot; ug sa iyang baba nagagula ang usa ka espada nga mahait nga duruha ing sulab; ug ang iyang nawong ingon sa adlaw nga nagasidlak sa iyang kakusog. 17Ug sa nakita ko siya, napukan ako nga daw patay diha sa iyang mga tiil. Ug gitapin-an niya ako sa iyang kamot nga too, nga nagaingon: Ayaw kahadlok, ako mao ang nahauna, ug ang naulahi; 18Ug ang Buhi; ug ako ang namatay, ug ania karon, buhi ako ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan; Amen. Ug ania kanako ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. 19Busa, isulat mo ang mga butang nga imong nakita, ug ang mga butang nga mao karon, ug ang mga butang nga manghitabo sa human niini: 20Ang tinago sa pito ka mga bitoon nga imong nakita sa akong toong kamot, ug ang pito ka tangkawan nga bulawan. Ang pito ka mga bitoon mao ang mga manolonda sa pito ka mga iglesia; ug ang pito ka mga tangkawan mao ang pito ka mga iglesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\