GIPADAYAG 11

1Ug gihatagan ako ug usa ka bagakay nga sama sa usa ka sungkod, ug giingon ako: Tumindog ka, ug sukda, ang templo sa Dios, ug ang halaran, ug ang mga nagasimba didto. 2Apan ang sawang sa gawas sa templo, pasagdan mo, ug dili pagsukdon, kay gitugot sa mga Gentil; ug pagayatakan nila ang lungsod nga balaan sa kap-atan ug duha ka bulan. 3Ug igahatag ko sa akong duruha ka mga saksi, ug magapanagna sila sulod sa usa ka libo ug duha ka gatus ug kan-uman ka mga adlaw, nga sinul-oban sa mga sako-nga-bisti sa pag-antus. 4Mao kini sila ang duha ka kahoy nga oliva ug ang duha ka tangkawan, nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa yuta. 5Ug kong kinsa ang buot mag-among-among kanila, mogula ang kalayo sa ilang baba ug pagalamyon nila ang ilang mga kaaway; ug kong kinsa ang buot mag-among-among kanila, kinahanglan nga siya pagapatyon niining paagiha. 6Kini sila may gahum sa pagsera sa langit, aron dili mag-ulan sulod sa mga adlaw sa ilang tagna; ug may gahum sila sa ibabaw sa mga tubig aron kini mangahimong dugo, ug sa pagsamad sa yuta sa tanang hampak sa makapila nga buot nila. 7Ug sa diha nga mahuman na nila ang ilang pagpamatuod, ang mananap nga mapintas nga mogimaw gikan sa kahiladman nga dili matugkad, makig-away kanila ug modaug kanila ug magapatay kanila. 8Ug ang ilang mga minatay managhay-ad sa dalan sa dagkung ciudad, nga, sa espirituhanon ginganlan nga Sodoma ug Egipto, nga didto usab ilansang ang ilang Ginoo. 9Ug gikan sa taliwala sa mga katawohan, ug kabanayan ug mga sinultihan ug kanasuran makakita sa ilang mga minatay sa totolo ka adlaw ug tunga, ug dili motugot nga igalubong ang ilang mga minatay. 10Ug ang mga nanagpuyo sa yuta nagakalipay tungod kanila, ug naga-hugyaw sila; ug managhatagay sa mga gasa sila ang usa ug usa; kay gipaantus niining duha ka manalagna ang mga nagapuyo sa yuta. 11Ug sa human sa totolo ka adlaw ug tunga, gisudlan sila sa espiritu sa kinabuhi gikan sa Dios, ug nanindog sila; ug nangahadlok ug daku ang mga nakakita kanila. 12Ug nadungog nila ang usa ka dakung tingog gikan sa langit, nga nagaingon kanila: Sumaka kamo ngari. Ug mingsaka sila sa langit diha sa panganod, ug nakakita kanila ang ilang mga kaaway. 13Ug miabut niadtong taknaa ang usa ka dakung linog, ug nahulog ang ikapulo ka bahin sa ciudad; ug ang nangamatay sa linog pito ka libo ka mga tawo, ug nangahadlok ang uban, ug gihatag nila ang himaya sa Dios sa langit. 14Ming-agi na ang ikaduha ka Tunglo. Ania karon, ang ikatolo ka Tunglo moabut sa madali. 15Ug mibudyong ang ikapito ka manolonda; ug misunod ang dagkung mga tingog didto sa langit, ug sila nagaingon: Ang gingharian sa kalibutan nahimong iya sa atong Ginoo, ug sa iyang Cristo, ug magahari siya ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. 16Ug ang kaluhaan ug upat ka mga anciano nga nagalingkod sa ilang mga trono sa atubangan sa Dios, nanaghapa ug nanagsimba sa Dios, 17Nga nagaingon: Nagahatag kami kanimo ug mga pasalamat, Ginoong Dios, ang Makagagahum, nga mao ikaw ang karon, ug mao ikaw ang kaniadto; kay gigamit mo ang imong dakung gahum, ug naghari ka. 18Ug naaligutgut ang mga kanasuran, ug miabut ang imong kaligutgut, ug ang panahon sa paghukom sa mga nangamatay, ug ang panahon sa paghatag ug balus sa imong mga ulipon nga mga manalagna, ug sa mga balaan, ug sa mga nangahadlok sa imong ngalan, sa mga gagmay ug sa mga dagku; ug sa paglaglag kanila nga nagalaglag sa yuta. 19Ug naablihan ang templo sa Dios didto sa langit, ug ang arca sa iyang tugon nakita didto sa iyang templo; ug misunod ang mga kilat, ang mga tingog, ang mga dalugdug ug ang usa ka linog, ug dakung ulan nga yelo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\