GIPADAYAG 12

1Ug ang usa ka dakung ilhanan hingkit-an didto sa langit: usa ka babaye nga sinul-oban sa adlaw, ug ang bulan sa ilalum sa iyang mga tiil, ug sa iyang ulo usa ka purongpurong sa napulo ug duha ka bitoon; 2Ug nanamkon siya; ug siya misinggit sa mga kasakit sa pag-anak, ug ginasakitan siya sa pag-anak. 3Ug hingkit-an ang usa ka laing ilhanan didto sa langit; ug ania karon, usa ka dakung dragon nga mapula, nga may pito ka mga ulo ug napulo ka mga sungay, ug may pito ka mga diadema sa iyang mga ulo. 4Ug ang iyang ikog nagaguyod sa ikatolo ka bahin sa mga bitoon sa langit, ug sila gipanalibay niya sa yuta. Ug ang dragon nagpahamutang sa atubangan sa babaye nga haduol nang mag-anak, aron iyang lamyon ang bata sa diha nga kini iyang ikaanak na. 5Ug ang babaye nag-anak sa usa ka anak nga lalake, nga magahari sa tanan nga nasud sa barras nga puthaw, ug ang iyang bata gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. 6Ug ang babaye mikalagiw ngadto sa kamingawan, diin didto siya may usa ka dapit nga giandam sa Dios, aron nga pagatil-ogan siya didto sa usa ka libo duha ka gatus ug kan-uman ka adlaw. 7Ug dihay usa ka gubat sa langit: Si Miguel ug ang iyang mga manolonda miasdang sa pagpakiggubat sa dragon; ug nagapakiggubat usab ang dragon ug ang iyang mga manolonda. 8Ug sila wala makadaug, ug walay hingkit-an nga dapit alang kanila sa langit. 9Ug gisalibay ang daku nga dragon, ang daan nga bitin, nga ginanganlan. yawa ug satanas, siya nga nagalimbong sa tibook nga kalibutan; gitambug siya, ug uban kaniya gipanalibay ang iyang mga manolonda. 10Ug nadungog ko ang usa ka dakung tingog sa langit, nga nagaingon: Karon miabut na ang kaluwasan, ug ang gahum ug ang gingharian sa atong Dios, ug ang pagbulot-an sa iyang Cristo: kay gitambug ang magsusumbong sa atong mga igsoon, nga nagasumbong kanila sa atubangan sa atong Dios sa adlaw ug gabii. 11Ug siya gidaug nila tungod sa dugo sa Cordero, ug tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod, ug wala nila paghigugmaa ang ilang kinabuhi hangtud sa kamatayon. 12Tungod niana, managlipay kamo, oh mga langit, ug kamo nga nagapuyo diha kanila. Alaut ang yuta ug ang dagat: Kay ang yawa nanaug kaninyo nga puno sa dakung kaligutgut, sa hingbaloan niya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. 13Ug sa pagkakita sa dragon, nga gitambug siya sa yuta, gilutos niya ang babaye nga nag-anak sa anak nga lalake. 14Ug may gihatag sa babaye nga duruha ka pako sa dakung agila, aron nga molupad siya ngadto sa kamingawan sa iyang dapit, nga didto ginatil-ogan siya sulod sa usa ka panahon, ug sa mga panahon, ug katunga sa panahon gikan sa nawong sa bitin. 15Ug mibugwak ang bitin sa likud sa babaye ug tubig nga ingon sa usa ka suba, aron iyang ipaanod siya sa baha. 16Ug ang yuta mitabang sa babaye; ug ginganga sa yuta ang iyang baba, ug gisuyop niya ang suba nga gibugwak sa bitin sa iyang baba. 17Ug ang dragon napuno sa kaligutgut batok sa babaye, ug miadto sa pagpakiggubat batok sa uban sa iyang kaliwat, nga nagabantay sa mga sugo sa Dios, ug nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\