GIPADAYAG 13

1Ug mitindog siya sa baybayon sa dagat. Ug nakita ko ang usa ka mananap nga mapintas nga migimaw sa dagat, nga adunay napulo ka mga sungay ug pito ka mga ulo, ug sa iyang mga sungay may napulo ka mga diadema, ug sa iyang mga ulo ang mga ngalan nga pasipala. 2Ug ang mananap nga mapintas nga akong hingkit-an sama sa usa ka leopardo, ug ang iyang mga tiil ingon sa mga tiil sa usa ka oso, ug ang iyang baba ingon sa baba sa leon. Ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahum, ug ang iyang trono, ug dakung pagbulot-an. 3Ug nakita ko ang usa sa iyang mga ulo ingon sa nasamaran nga ikamatay; ug ang iyang samad nga ikamatay; naayo na. Ug ang tibook nga yuta nanghibulong nga nagasunod sa mananap nga mapintas. 4Ug gisimba nila ang dragon, kay ang iyang pagbulot-an gihatag man niya sa mananap nga mapintas, ug gisimba nila ang mananap nga mapintas nga nagaingon: Kinsa ang makasama sa mananap nga mapintas? ug kinsa ang arang makiggubat kaniya? 5Ug gihatagan siya ug baba, nga nagasulti sa mga butang nga dagku ug mga pasipala. Ug gihatagan siya ug pagbulot-an sa pagbuhat sulod sa kap-atan ug duha ka bulan. 6Ug gibungat niya ang iyang baba sa mga pasipala batok sa Dios, aron pasipalahan niya ang iyang ngalan, ug ang iyang tabernaculo, bisan ang mga nagapuyo sa langit. 7Ug gihatag kaniya ang pagpakiggubat batok sa mga balaan, ug pagdaug kanila; ug gihatagan usab siya ug pagbulot-an ibabaw sa tanang banay, ug katawohan, ug sinultihan, ug nasud. 8Ug pagasimbahon siya sa tanan nga nagapuyo sa yuta, kansang mga ngalan wala ikasulat sukad sa pagtukod sa kalibutan, sa basahon sa kinabuhi sa Cordero nga gihalad. 9Kong kinsa ang may igdulungog, magpatalinghug. 10Kong kinsa ang magapamihag, sa pagpamihag moadto siya; kong kinsa ang magpatay pinaagi sa hinagiban, kinahanglan nga pagapatyon siya pinaagi sa hinagiban. Ania dinhi ang pagpailub ug pagtoo sa mga balaan. 11Ug nakita ko ang lain na usab nga mananap nga mapintas nga nagagimaw sa yuta; ug siya may duha ka mga sungay sama sa usa ka cordero, ug nagasulti siya ingon sa usa ka dragon. 12Ug nagabuot siya sa tanang pagbulot-an sa nahaunang mananap nga mapintas sa iyang atubangan; ug ginapasimba niya ang yuta ug ang mga nagapuyo niini sa nahaunang mananap, kansang samad nga ikamatay, naayo na. 13Ug nagabuhat ug dagkung mga ilhanan, lakip ang kalayo sa langit ginapakanaug niya sa yuta sa atubangan sa mga tawo. 14Ug iyang gilimbongan sila nga mga nagapuyo sa yuta, tungod sa mga ilhanan nga gihatag kaniya sa pagbuhat sa atubangan sa mananap nga mapintas; nga nagaingon sa mga nagapuyo sa yuta, nga managbuhat sila ug usa ka larawan alang sa mananap nga mapintas, nga may samad sa hinagiban ug nabuhi. 15Ug gihatag kaniya ang paghatag sa pagginhawa sa larawan sa mananap nga mapintas, aron nga makasulti ang larawan sa mananap nga mapintas ug makahimo sa pagpatay usab sa kapid-an nga dili magsimba sa larawan sa mananap nga mapintas. 16Ug gibuhat niya nga mapatikan ang ilang mga kamot nga too kun ang ilang mga agtang, ang tanan nga mga gagmay ug mga dagku, ang mga dato ug mga kabus, ang may kagawasan ug mga ulipon; 17Ug nga walay bisan kinsa nga arang makapalit kun makabaligya, gawas ang may patik, bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas kun ang numero sa iyang ngalan. 18Dinhi ania ang kaalam. Ang may salabutan, isipon niya ang numero sa mananap nga mapintas: kay kini mao ang numero sa tawo; ug ang iyang numero, unom ka gatus ug kan-uman ug unom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\