GIPADAYAG 15

1Ug nakita ko ang lain nga ilhanan sa langit, daku ug kahibulongan: pito ka mga manolonda, nga may pito ka mga hampak nga mao ang katapusan, kay diha kanila natapus ang kaligutgut sa Dios. 2Ug nakita ko daw ingon ug usa ka dagat nga salamin, nga sinimbugan sa kalayo; ug sila nga midaug sa mananap nga mapintas, ug sa iyang larawan, ug sa numero sa iyang ngalan, nga nanagtindog duol sa dagat nga salamin, nga may mga alpa sa Dios. 3Ug nagaawit sila sa alawiton ni Moises, ang alagad sa Dios, ug sa alawiton sa Cordero, nga nagaingon: Dagku ug mga kahibulongan ang imong mga buhat, O Ginoong Dios, ang Makagagahum; matarung ug matuod ang imong mga paagi, ikaw nga Hari sa mga katuigan. 4Kinsa ang dili mahadlok kanimo, Ginoo, ug magahimaya sa imong ngalan? Kay ikaw lamang ang balaan: kay ang tanan nga mga nasud manganhi ug managsimba sa imong atubangan; kay ang imong matarung nga mga buhat gipadayag. 5Ug sa human niining mga butanga nakita ko, ug ania karon, naablihan sa langit ang templo sa tabernaculo sa pagpamatuod. 6Ug nanggula gikan sa templo ang pito ka mga manolonda, nga may pito ka mga hampak, nga nagasul-ob sa hamiling bato, mahinlo ug masilaw nga lino, ug binaksan ang ilang mga dughan sa mga bakus nga bulawan. 7Ug usa sa upat ka mga binuhat nga buhi, naghatag sa pito ka mga manolonda ug pito ka mga panaksan nga bulawan nga puno sa kaligutgut sa Dios, nga buhi ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. 8Ug ang templo napuno sa aso gikan sa himaya sa Dios, ug gikan sa iyang gahum; ug alay kinsa nga arang makasulod sa templo hangtud nga matuman ang pito ka mga hampak sa pito ka mga manolonda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\