GIPADAYAG 19

1Sa human niining mga butanga, nadungog ko ang daw usa ka dakung panon sa langit, nga nagapamulong: Aleluya. Ang kaluwasan, ug ang himaya, ug ang gahum iya sa atong Dios: 2Kay ang iyang mga paghukom mga matuod ug mga matarung; kay gihukman niya ang dakung bigaon, ang nagahugaw sa yuta tungod sa iyang pagpakighilawas, ug gipanimaslan niya ang dugo sa iyang mga ulipon diha sa mga kamot sa bigaon. 3Ug nanagpamulong sila sa ikaduha: Aleluya. Ug ang iyang aso nagautbo sa mga katuigan nga walay katapusan. 4Ug nanagyaub sa yuta ang kaluhaan ug upat ka mga anciano, ug ang upat ka mga binuhat nga buhi ug gisimba nila ang Dios, nga nagalingkod sa trono, nga nagapamulong: Amen: Aleluya. 5Ug gikan sa trono miabut ang usa ka tingog, nga nagaingon; Dayega ninyo ang atong Dios, ngatanan kamo nga iyang mga ulipon, ug kamo nga nangahadlok kaniya, mga gagmay ug mga dagku. 6Ug nadungog ko ang tingog ingon sa usa ka dakung panon nga langitnon, ug ingon sa hinaganas sa daghanang mga tubig, ug ingon sa tingog sa makusog nga mga dalugdug, nga nagaingon: Aleluya; kay naghari ang atong Ginoong Dios nga Makagagahum. 7Managkalipay kita, ug managhugyaw ug igahatag ta kaniya ang himaya: kay ang kasal sa Cordero, nagaabut na, ang iyang asawa nagaandam na sa iyang kaugalingon. 8Ug gitugot kaniya ang pagpabisti sa lino nga manipis masinaw ug mahinlo; kay ang lino nga manipis mao ang mga buhat nga matarung sa mga balaan. 9Ug siya miingon kanako: Isulat mo: Bulahan ang mga dinapit sa panihapon sa kasal sa Cordero. Ug siya nagaingon kanako: Kini mao ang matuod nga mga pulong sa Dios. 10Ug miyaub ako sa iyang mga tiil, aron sa pagsimba kaniya ug siya nagingon kanako: Magmatngon ka nga dili magbuhat niana; ako masigka-ulipon mo ug sa imong mga igsoon, nga nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus; magsimba ka sa Dios; kay ang pagpamatuod ni Jesus mao ang espiritu sa tagna. 11Ug nakita ko nga naablihan ang langit, ug ania karon, usa ka kabayo nga maputi, ug siya nga nagakabayo niini, mao ang ginanganlan Matinumanon ug Maminatud-on; ug sa pagkamatarung nagahukom ug nagapanggubat. 12Ug ang mga mata ingon sa siga sa kalayo, ug daghan nga mga diadema sa ibabaw sa iyang ulo; ug may nasulat nga usa ka ngalan nga walay bisan kinsa nga nakasabut kondili siya ra gayud. 13Ug siya sinul-oban sa usa ka panapton nga natina sa dugo, ug ang iyang ngalan gitawag: ANG PULONG SA DIOS. 14Ug ang mga kasundalohan sa langit nagasunod kaniya nga nanagkabayo sa mga kabayo nga maputi, nga sinul-oban sa lino nga manipis, maputi ug mahinlo. 15Ug sa iyang baba nagagula ang usa ka espada nga mahait, aron uban niini panigbason niya ang kanasuran; ug sila pagaharian niya sa barras nga puthaw, ug siya nagagiuk sa pug-anan sa vino sa kabangis sa kaligutgut sa Dios, ang Makagagahum. 16Ug sa iyang panapton ug sa iyang dapidapi nahasulat kini nga ngalan: HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO. 17Ug nakita ko ang usa ka manolonda, nga nagatindog diha sa adlaw; ug nagasinggit sa dakung tingog, nga nagapamulong sa tanan nga kalanggaman, nga nagalupad sa tunga-tunga sa langit: Umari kamo, panagtigum kamo sa dakung panihapon sa Dios. 18Aron makakaon kamo sa unod sa mga hari, ug sa unod sa mga capitan, ug sa unod sa mga kusgan nga mga tawo, ug sa unod sa mga kabayo ug sa mga nagakabayo kanila: ug sa unod sa tanan nga mga tawo: mga may kagawasan, ug mga ulipon, mga gagmay ug mga dagku usab. 19Ug nakita ko ang mananap nga mapintas, ug ang mga hari sa yuta, ug ang ilang mga kasundalohan, nga nanagtigum sa pagpakiggubat batok sa nagakabayo sa kabayo ug batok sa iyang mga kasundalohan. 20Ug hingdakpan ang mananap nga mapintas, ug uban kaniya ang bakakon nga manalagna, nga nagbuhat sa mga ilhanan sa atubangan niya, nga tungod niana gipasalaag niya ang mga mingdawat sa timaan sa mananap nga mapintas, sila nga nanagsimba sa iyang larawan. Gipanambug silang duha nga mga buhi sa linaw nga kalayo, nga nagadilaab sa azufre. 21Ug ang uban gipatay pinaagi sa espada, nga nagagula sa baba niya nga nagakabayo sa kabayo; ug nangabusog ang tanan nga mga langgam sa unod nila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\