GIPADAYAG 2

1Sulatan mo ang manolonda sa iglesia sa Efeso: Ang may pito ka mga bitoon sa iyang too nga kamot, ang nagalakaw sa taliwala sa pito ka mga tangkawan nga bulawan nagaingon niining mga butanga: 2Naila ko ang imong mga buhat, ug ang imong kahago, ug ang imong pagpailub, ug nga dili ka makaantus sa dautang mga tawo, ug nga gisulayan mo ang mga nagangalan sa ilang kaugalingon mga apostoles apan dili man diay ug hingpalgan mo sila nga mga bakakon; 3Ug nagabaton ka ug pagpailub, ug nagaantus ug nagasingkamot tungod sa akong ngalan, ug wala magakaluya sa akong buhat. 4Apan ako adunay batok kanimo, nga imong gibiyaan ang imong nahaunang gugma. 5Busa hinumdumi kong diin ikaw mahulog, ug maghinulsol ka, ug buhata ang unang mga bulohaton; kay kong dili, moanha ako kanimo, ug pagakuhaon ko ang imong tangkawan sa iyang dapit, gawas kong ikaw maghinulsol. 6Apan kini mao ang anaa kanimo, nga imong ginadumtan ang mga buhat sa mga Nicolaita, nga gidumtan ko usab. 7Ang may igdulungog, magpataling-hug sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Ang makadaug pakan-on ko sa kahoy sa kinabuhi nga atua sa Paraiso sa Dios. 8Ug sulatan mo ang manolonda sa iglesia sa Smirna: Ang nahauna ug ang naulahi, ang namatay ug ang nabuhi pag-usab, nagaingon niining mga butanga: 9Naila ko ang imong kagul-anan ug ang imong kakabus (apan bahandianon ka), ug ang pagpasipala sa mga nagaingon nga sila mga Judio, apan dili man diay, kondili usa sila ka sinagoga ni Satanas. 10Ayaw kahadlok sa mga butang nga sa dili madugay imong pagaantuson; ania karon, ang yawa hapit na magabutang sa uban kaninyo sa bilanggoan aron pagasulayan kamo, ug may kagul-anan kamo sulod sa napulo ka adlaw. Mag-matinumanon ka hangtud sa kamatayon, ug pagahatagan ko ikaw sa purongpurong sa kinabuhi. 11Ang may igdulungog, magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Ang makadaug dili maunsa sa ikaduhang kamatayon. 12Ug sulatan mo ang manolonda sa iglesia sa Pergamo: Ang may espada nga mahait nga duruha ing sulab nagaingon niining mga butanga: 13Nahibalo ako kong diin ka magpuyo, bisan sa dapit diin atua ang trono ni Satanas; ug gibatonan mo ug maayo ang akong ngalan, ug wala maglimod sa pagtoo kanako, bisan sa mga adlaw ni Antipas nga akong saksi, ang matinumanon nga gipatay sa taliwala ninyo, didto sa gipuy-an ni Satanas. 14Apan ako may pipila ka mga butang nga batok kanimo, kay may gikaipon ikaw nga pipila nga nagabantay sa mga pagtolon-an ni Balaam, ang nagtudlo kang Balak sa pagbutang ug kapangdulan sa atubangan sa mga anak sa Israel, sa pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga larawan ug sa pagpakighilawas. 15Ingon usab anaa kanimo ang pipila nga nanagbantay sa mga pagtolon-an sa mga Nicolaita sa mao usab nga pagkaagi. 16Busa maghinulsol ka; kay kong dili, moanha ako kanimo sa madali, ug pagaawayon ko sila sa espada sa akong baba. 17Ang may igdulungog, magpataling-hug siya sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Ang makadaug pagahatagan ko sa mana nga tinago, ug pagahatagan ko siya ug usa ka diyutay nga bato nga maputi; ug sa diyutay nga bato mahasulat ang usa ka bag-o nga ngalan nga wala hiilhi ni bisan kinsa kondili niadtong nagadawat niini. 18Ug sulatan mo ang manolonda sa iglesia sa Tiatira: Kining mga butanga gipamulong sa Anak sa Dios, kang kansang mga mata sama sa siga sa kalayo, ug ang iyang mga tiil sama sa hininisan nga tumbaga. 19Nahibalo ako sa imong mga buhat, ug sa imong gugma ug pagtoo, ug pag-alagad ug pagpailub, ug nga ang imong ulahi nga mga buhat labaw pa kay sa mga nahauna. 20Apan ako adunay batok kanimo, nga gipasagdan mo ang babaye nga si Jezabel nga nagangalan sa iyang kaugalingon nga manalagna, ug siya nagatudlo ug nagapasalaag sa akong mga ulipon sa pagpakighilawas, ug sa pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga larawan. 21Ug gihatagan ko siya ug panahon aron siya maghinulsol, ug wala siyay tinguha sa paghinulsol sa iyang pagpakighilawas. 22Ania karon, paligiron ko siya sa usa ka higdaanan, ug ang mga nanagpanapaw uban kaniya sa dakung kagul-anan, gawas kong sila maghinulsol sa iyang mga buhat. 23Ug pagapatyon ko sa kamatayon ang iyang mga anak, ug ang tanang mga iglesia mahibalo nga ako mao ang nagasusi sa mga sulod nga tinguha ug sa mga kasingkasing, ug pagahatagan ko ang tagsatagsa kaninyo sumala sa inyong mga buhat. 24Apan ako nagaingon kaninyo, sa mga nahabilin diha sa Tiatira, sa gidaghanon nga wala magabaton niining pagtolon-ana, nga wala mahibalo sa mga halalum nga mga butang ni Satanas, ingon sa nabatasan nila sa pagpamulong: walay lain nga lulan nga akong ipapas-an kaninyo. 25Apan, bisan pa, batoni pag-ayo kanang anaa kaninyo hangtud nga ako moanha. 26Ug ang makadaug, ug ang magatipig sa akong mga buhat hangtud sa katapusan, kaniya igahatag ko ang pagbulot-an ibabaw sa mga nasud. 27Ug siya magahari kanila uban sa baras nga puthaw, ingon nga ang mga panudlanan sa mga magkokolon pagadugmokon, sumala usab sa akong ginadawat gikan sa akong Amahan: 28Ug igahatag ko kaniya ang bitoon sa kaadlawon. 29Ang may igdulungog, magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\