GIPADAYAG 20

1Ug nakita ko nga ang usa ka manolonda nga nanaug gikan sa langit, nga may yawi sa kahiladman nga dili matugkad ug usa ka daku nga talikala sa iyang kamot. 2Ug gidakup niya ang dragon, kadtong daan nga bitin, nga mao ang yawa ug satanas, ug gigapus niya sulod sa usa ka libo ka tuig. 3Ug iyang gitambug siya sa kahiladman nga dili matugkad; ug iyang gitabonan kini, ug gipatikan kini sa ibabaw niya, aron dili na makapasalaag sa mga katawohan, hangtud nga matapus ang usa ka libo ka tuig; ug sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. 4Ug nakita ko ang mga trono ug sila nanglingkod niini, ug gihatag kanila ang paghukom; ug nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod kang Jesus, ug tungod sa pulong sa Dios, ug ang tanan nga wala managsimba sa mananap nga mapintas, ni sa iyang larawan, ug wala makadawat ug patik sa ilang mga agtang, ug sa mga kamot; ug sila nangabuhi ug nanaghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libu ka tuig. 5Apan ang uban sa mga nangamatay, dili sila mabuhi pag-usab hangtud nga matuman ang usa ka libo ka tuig. Kini mao ang nahauna nga pagkabanhaw. 6Bulahan ug balaan ang may pag-ambit sa nahauna nga pagkabanhaw; sa ibabaw niini ang ikaduha nga kamatayon walay gahum; kondili sila mangahimong mga sacerdote sa Dios ug ni Cristo, ug magahari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. 7Ug sa mahuman na ang usa ka libo ka tuig, pagabuhian si satanas sa gawas sa iyang bilanggoan. 8Ug mogula aron sa pagpasalaag sa mga katawohan, sa upat ka pamag-ang sa yuta, kang Gog ug kang Magog, sa pagtigum kanila, aron sa pagpanggubat; ang ilang gidaghanon ingon sa balas sa dagat. 9Ug mingsaka sila sa kinahilapdan sa yuta, ug gilibutan nila ang campo sa mga balaan ug ang hinigugma nga ciudad. Ug nahulog ang kalayo gikan sa langit, ug gilamoy sila. 10Ug ang yawa nga nagpasalaag kanila, gitambug sa linaw nga kalayo ug azufre, diin atua usab didto ang mananap nga mapintas ug ang manalagna nga bakakon; ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabii, ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. 11Ug nakita ko ang usa ka dakung trono nga maputi, ug ang nagalingkod niini, nga gikan sa iyang nawong, nanagpangalagiw ang yuta ug ang langit, ug walay hingkit-an nga dapit alang kanila. 12Ug nakita ko ang mga minatay, mga dagku ug mga gagmay, nga nagatindog sa atubangan sa trono. Ug gipamuklad ang mga basahon; ug may laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi; ug ang mga minatay gipanghukman, ingon sa mga butang nga nahasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. 13Ug ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini. Ug ang kamatayon ug ang Hades mihatag sa mga minatay nga diha kanila: ug kini sila gihukman, ang tagsatagsa sumala sa ilang mga buhat. 14Ug ang kamatayon ug ang Hades gipanambug ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon: bisan ang linaw nga kalayo. 15Ug kong may bisan kisan nga wala hikit-i, nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambug siya ngadto sa linaw nga kalayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\