GIPADAYAG 22

1Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero, 2Sa tiwala sa dalan niini. Ug sa suba, sa usa ug usa ka luyo, diha ang kahoy sa kinabuhi, nga nagadala sa napulo ug duha ka mga bunga, nga nagabunga sa tagsa ka bulan; ug ang mga dahon sa kahoy alang man sa pag-ayo sa mga nasud. 3Ug sa umalabut wala na gayud ing pagtunglo; ug ang trono sa Dios, ug sa Cordero, anaa niini: ug pagaalagaron siya sa iyang mga ulipon. 4Ug nakita ko ang iyang nawong ug ang iyang ngalan sa ilang mga agtang. 5Ug wala nay kagabhion didto ug wala sila ing kinahanglan sa suga sa lamparahan bisan kahayag sa adlaw; kay pagahayagan sila sa Ginoong Dios, ug managhari sila sa mga katuigan nga walay katapusan. 6Ug siya nag-ingon kanako: Kining mga pulonga mga matinumanon ug mga matuod; ug ang Ginoo, ang Dios sa mga espiritu sa mga manalagna, nagsugo sa iyang manolonda aron sa pagpadayag sa iyang mga ulipon sa mga butang, nga kinahanglan mahatabo sa madali. 7Ug ania karon, moanhi ako sa madali. Bulahan ang nagabantay sa mga pulong sa tagna niining basahona. 8Ug ako nga si Juan, mao ang nakadungog ug nakakita niining mga butanga. Ug sa pagkadungog ko ug pagkakita, miyaub ako sa pagsimba sa atubangan sa mga tiil sa manolonda nga nagpakita kanako niining mga butanga. 9Ug siya miingon kanako: Magmatngon ka nga dili magbuhat niana; ako masigkaulipon mo, ug sa imong mga igsoon nga mga manalagna, ug sa mga nagabantay sa pulong niining basahona; magsimba ka sa Dios. 10Ug siya nag-ingon kanako: Dili mo pagpatikan ang mga pulong nga tagna niining basahona kay ang panahon haduol na. 11Ang dili matarung, mag-dili-matarung gihapon siya; ug ang mahugaw, magmahugaw gihapon siya; ug ang matarung, magmatarung gihapon siya; ug ang balaan, magbalaan gihapon siya. 12Ania karon, moanhi ako sa madali, ug ang akong balus uban kanako sa paghatag sa tagsatagsa sumala sa iyang buhat. 13Ako mao ang Alpa ug ang Omega; ang nahauna ug ang naulahi; ang sinugdan ug ang katapusan. 14Bulahan ang mga nagalaba sa ilang mga bisti nga hatag-as, aron may katungod sila sa pagduol sa kahoy sa kinabuhi, ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa ciudad. 15Kay sa gawas mao ang mga iro, ug ang mga lumayan, ug ang mga makighilawason, ug ang mga mamumuno, ug ang mga nagasimba sa mga dios-dios, ug ang tanan nga nahagugma ug nagabuhat sa bakak. 16Ako, si Jesus, nagsugo sa akong manolonda aron sa pagpamatuod kaninyo niining mga butanga alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamut, ug kaliwat ni David, nga masiga nga bitoon sa kaadlawon. 17Ug ang Espiritu, ug ang pangasaw-onon nagaingon: Umari ka. Ug ang nakadungog, paingna siya: Umari ka. Ug ang giuhaw, paanhia siya. Ang mobuot, paimna siya sa tubig sa kinabuhi nga sa-walay-bayad. 18Ako nagapamatuod sa tanan nga managpatalinghug sa mga pulong nga tagna niining basahona: kong kinsa ang magadugang niining mga butanga, pagadugangan sa Dios ang mga hampak kaniya, nga nahasulat na niining basahona. 19Ug kong kinsa ang magakuha sa mga pulong sa basahon niining tagna, pagakuhaon sa Dios ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi, ug sa balaan nga ciudad, ug sa mga butang nga nahasulat dinhi mining basahona. 20Ang nagapamatuod niining mga butanga, nagaingon: Oo, moanhi ako sa madali. Amen. Umari ka, Ginoong Jesus. 21Ang gracia sa atong Ginoong Jesucristo magauban sa tanan nga mga balaan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\