GIPADAYAG 3

1Ug sulatan mo ang manolonda sa iglesia sa Sardis: Ang may pito ka mga Espiritu sa Dios, ug may pito ka mga bitoon, nagaingon niining mga butanga: Naila ko ang imong mga buhat, nga ikaw may ngalan nga imong gikinabuhi, ug patay ka. 2Magmatinukawon ka ug lig-onon mo ang mga butang nga nanghipilin, nga haduol na mamatay: kay ako walay nakita nga bisan usa sa imong mga buhat nga hingpit sa atubangan sa akong Dios. 3Busa, hinumdumi kong giunsa mo pagdawat ug pagpamati, ug batoni ug hinulsoli. Busa kong ikaw dili magtukaw, moanha ako kanimo nga ingon sa kawatan, ug dili mo hibaloan kong unsang taknaa ang igaanha ko kanimo. 4Apan ikaw may pipila ka mga ngalan sa Sardis, nga wala magbuling sa ilang mga bisti; ug sila magalakaw uban kanako nga sinul-oban sa mga bisti nga maputi kay mga takus sila. 5Kadtong makadaug, pagasul-oban sa ingon sa mga bisti nga maputi ug dili ko pagapalaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi; ug igasugid ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong Amahan ug sa iyang mga manolonda. 6Kadtong may igdulungog, magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. 7Ug sulatan mo ang manolonda sa Filadelfia: Siya nga balaan, siya nga matuod, siya nga nagakupot sa yawi ni David, siya nga nagaabli ug walay bisan kinsa nga makasira, ug siya nga nagasira ug walay bisan kinsa nga makaabli, siya nagaingon niining mga butanga: 8Naila ko ang imong mga buhat (ania karon, gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga naablihan, nga dili arang masirahan ni bisan kinsa), nga may diyutay ka nga gahum, ug gibantayan mo ang akong pulong, ug wala ka maglimod sa akong ngalan. 9Ania karon, igahatag ko gikan sa sinagoga ni Satanas, ang mga nanag-ingon nga Judio sila, ug dili man diay, kondili nanagbakak sila; ania karon, pagapaanhion ko sila, ug managsimba sila sa atbang sa imong mga tiil, ug mahibaloan nila nga gihigugma ko ikaw. 10Kay gibantayan mo ang pulong sa akong pagpailub, pagabantayan ko usab ikaw gikan sa takna sa pagsulay, kadtong takna nga moabut sa tibook nga kalibutan, aron sa pagsulay kanila nga mga nagapuyo sa yuta. 11Moanha ako sa madali: bantayan mo ang anaa kanimo, aron walay bisan kinsa nga makakuha sa imong purongpurong; 12Kadtong makadaug, pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios, ug dili na gayud siya makagula gikan didto: ug sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios, ug sa ngalan sa ciudad sa akong Dios, ang bag-o nga Jerusalem, nga manaug sa langit gikan sa akong Dios, ug sa akong kaugalingon nga bag-ong ngalan. 13Kadtong may igdulungog, magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. 14Ug sulatan mo ang manolonda sa iglesia sa Laodicea: Ang Amen, ang Saksi nga matinumanon ug maminatud-on, ang Sinugdan sa mga binuhat sa Dios, nagaingon niining mga butanga: 15Nailam ko ang imong mga buhat, nga ikaw dili mabugnaw ug dili usab mainit. Buot ko unta nga magmabugnaw ka, kun magmainit: 16Apan kay ikaw mainit-init, ug dili mabugnaw ug dili mainit, igasuka ko ikaw sa akong baba. 17Kay nagaingon ka: Dato man ako, ug nakabaton ako ug mga bahandi, ug ako wala magkinahanglan sa bisan unsa; ug wala ka makaila, nga ikaw mao ang talamayon ug ang makalolooy ug kabus ug buta ug hubo; 18Nagatambag ako kanimo, nga kanako magpalit ka ug bulawan nga inulay sa kalayo, aron madato ka; ug mga bisti nga mga maputi, aron igasul-ob mo sa imong kaugalingon, ug aron ang kaulawan sa imong pagkahubo dili igapadayag; ug tambal nga idihog mo sa imong mga mata, aron makakita ka. 19Ginabadlong ko, ug gicastigo ko ang kapid-an nga akong gihigugma; busa, magmakugi ka, ug maghinulsol. 20Ania karon, ako ania sa pultahan, ug nagatuktuk; kong kinsa ang maga-patalinghug sa akong tingog ug moabli sa pultahan, ako mosulod kaniya, ug manihapon ako uban kaniya, ug siya uban kanako. 21Kadtong makadaug, pagatugutan ko nga magalingkod uban kanako sa akong trono maingon nga ako usab nakadaug, ug naglingkod ako uban sa akong Amahan sa iyang trono. 22Kadtong may igdulungog, magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\