GIPADAYAG 5

1Ug nakita ko sa toong kamot niadtong nagalingkod sa trono, ang usa ka basahon nga sinulatan sa sulod ug sa gawas, nga gitiman-an sa pito ka mga patik. 2Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manolonda, nga nagamantala uban ang hataas nga tingog: Kinsa ang takus sa pagbuklad sa basahon, ug sa paghubad sa mga patik niini? 3Ug walay bisan kinsa sa langit, bisan sa yuta, bisan sa ilalum sa yuta, nga arang makabuklad sa basahon, bisan sa pagtan-aw niini. 4Ug hilabihan nga hilak ko, kay walay hingkaplagan nga bisan kinsa, nga takus makabuklad sa basahon, bisan sa pagtan-aw niini. 5Ug nagaingon kanako ang usa sa mga anciano: Ayaw paghilak: ania karon, ang Leon sa banay ni Juda, ang Gamut ni David, nga nakadaug aron sa pagbuklad sa basahon, ug paghubad sa pito ka mga patik niini. 6Ug nakita ko sa taliwala sa trono, ug sa upat ka mga binuhat nga buhi ug sa taliwala sa mga anciano, ang usa ka Cordero nga nagatindog nga daw gipatay nga may pito ka mga sungay ug pito ka mata, nga mao ang pito ka mga Espiritu sa Dios, nga gipadala ngadto sa tibook nga yuta. 7Ug miduol siya, ug gikuha niya ang basahon sa toong kamot niadtong nagalingkod sa trono. 8Ug sa nakuha niya ang basahon, nanagyaub sa atubangan sa Cordero ang upat ka mga binuhat nga buhi ug ang kaluhaan ug upat ka mga anciano, nga ang tagsatagsa kanila may mga alpa, ug mga panaksan nga bulawan, nga puno sa incienso, nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. 9Ug nanag-awit sila sa usa ka bag-ong awit, nga nagaingon: Ikaw ang takus sa pagkuha sa basahon, ug sa paghubad sa mga patik niini; kay ikaw ang namatay ug gitubos mo ang mga tawo sa imong dugo alang sa Dios, gikan sa tanan nga banay, ug pinulongan, ug katawohan, ug nasud; 10Ug sila gibuhat mo, alang sa atong Dios, nga usa ka gingharian ug mga sacerdote, ug managhari sila sa yuta. 11Ug nakita ko, ug nadungog ko ang tingog sa daghang manolonda, nga nagalibut sa trono, ug sa mga binuhat nga buhi, ug sa mga anciano; ug ang gidaghanon nila mga panon sa mga panon ug mga linibo ka mga linibo, 12Nga nanag-ingon sa hataas nga tingog: Ang Cordero nga gipatay mao ang takus sa pagdawat sa gahum ug sa mga bahandi, ug sa kaalam ug sa kalig-onan, ug sa kadungganan, ug sa kahimayaan, ug sa pagdayeg. 13Ug nadungog ko sa tanan nga mga binuhat nga atua sa langit ug sa yuta, ug sa ilalum sa yuta, ug ang mga anaa sa dagat, ug ang tanan nga mga butang nga anaa kanila, nga nanag-ingon: Alang niadtong nagalingkod sa trono, ug sa Cordero, ang pagdayeg ug ang kadungganan ug ang himaya ug ang gahum, sa mga katuigan nga walay katapusan. 14Ug ang upat ka mga binuhat nga buhi nanag-ingon: Amen. Ug ang kaluhaan ug upat ka mga anciano nanagyaub, ug nanagsimba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\