GIPADAYAG 6

1Ug nakita ko, sa paghubad sa Cordero, sa usa sa pito ka mga patik; ug nadungog ko ang usa sa upat ka mga binuhat nga buhi, nga nagaingon sama sa tingog sa dalugdog: Umari ka, ug tuman-aw. 2Ug nakita ko, ug ania karon, usa ka kabayo nga maputi, ug ang nagakabayo niini may usa ka pana; ug gihatagan siya ug usa ka purongpurong; ug milakaw, nga nakadaug, ug aron sa pagdaug. 3Ug sa paghubad niya sa ikaduha ka patik, nadungog ko ang ikaduha ka binuhat nga buhi nga nagaingon: Umari ka, ug tuman-aw. 4Ug migula ang usa usab ka kabayo nga mapula. Ug ang nagakabayo niini, gihatagan sa pagkuha sa pakigdait gikan sa yuta, ug nga sila magpinatyanay ang usa ug usa. Ug gihatagan siya ug usa ka daku nga espada. 5Ug sa paghubad niya sa ikatolo ka patik, nadungog ko ang ikatolo ka binuhat nga buhi, nga nagaingon: Umari ka, ug tuman-aw. Ug nakita ko, ug ania karon, usa ka kabayo nga maitum; ug ang nagakabayo niini, may timbangan sa iyang kamot. 6Ug nadungog ko ang usa ka tingog sa taliwala sa upat ka mga binuhat nga buhi, nga nagaingon: Usa ka takus sa trigo sa usa ka denario; ug unom ka takus sa cebada sa usa ka denario; ug dili mo pag-among-amongan ang vino, bisan ang lana. 7Ug sa paghubad niya sa ikaupat ka patik, nadungog ko ang tingog sa ikaupat ka binuhat nga buhi, nga nagaingon: Umari ka, ug tuman-aw. 8Ug nakita ko; ug ania karon, usa ka kabayo nga maluspad, ug ang nagakabayo niini, may ngalan nga Kamatayon; ug nagasunod niini ang Hades ug gihatagan sila sa pagbulot-an sa ikaupat ka bahin sa yuta, sa pagpatay pinaagi sa espada, ug sa gutom, ug sa kamatay, ug pinaagi sa mga mananap nga mapintas sa yuta. 9Ug sa paghubad niya sa ikalima ka patik, nakita ko sa ilalum sa halaran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios, ug tungod sa pagpamatuod nila. 10Ug sila nanagsinggit sa hataas nga tingog, nga nanag-ingon: Hangtud kanus-a, oh Ginoo, ang balaan ug maminatud-on, dili mo ba paghukman ug pagbalusan ang among dugo sa mga nagapuyo sa yuta? 11Ug kanila nga tagsatagsa may gihatag nga hatag-as nga bisti nga maputi, ug giingon sila, nga managpahulay una ug diyutay nga panahon, hangtud nga matuman ang laray sa ilang isigkaulipon, ug sa ilang mga igsoon, nga pagapatyon usab maingon kanila. 12Ug nakita ko, sa paghubad niya sa ikaunom ka patik; ug ania karon, miabut ang usa ka dakung linog, ug ang adlaw miitum ingon sa sako nga buhok nga bisti sa pag-antus; ug ang tibook nga bulan nahimo nga ingon sa dugo; 13Ug ang mga bitoon sa langit nangahulog sa yuta, sama sa higuera sa nangapulak ang iyang mga linghod nga igos, kong ginayabyab sa usa ka makusog nga hangin. 14Ug ang langit gikuha ingon sa usa ka basahon nga nalokot. Ug ang tanan nga bukid ug kapupud-an gipamalhin gikan sa ilang mga dapit. 15Ug ang mga hari sa yuta, ug ang mga principe, ug ang mga pangulong capitan, ug ang mga dato, ug ang mga kusgan, ug ang tanan nga ulipon, ug ang tanan nga may kagawasan, nanagtago sa mga lungib ug sa mga pangpang sa kabukiran; 16Ug nagaingon sila sa mga bukid, ug sa mga pangpang: Pangatumpag kamo ibabaw kanamo, ug tagoon ninyo kami sa nawong niya nga nagalingkod sa trono, ug sa kaligutgut sa Cordero. 17Kay miabut ang daku nga adlaw sa ilang kaligutgut, ug kinsa ang arang makasukol?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\