GIPADAYAG 7

1Ug sa human niini, nakita ko ang upat ka manolonda, nga nanagtindog sa upat ka pamag-ang sa yuta nga ginapugngan nila ang upat ka hangin sa yuta, aron dili maghuyop ang hangin sa yuta, ni sa dagat, ni sa bisan unsa nga kahoy. 2Nakita ko, nga misaka ang usa usab ka manolonda gikan sa Silangan, nga adunay patik sa Dios nga buhi: Ug nagasinggit sa hataas nga tingog sa upat ka mga manolonda, nga kanila gihatag ang gahum sa pag-among-among sa yuta ug sa dagat, 3Nga nagaingon: Dili ninyo pag-among-amongan ang yuta, ni ang dagat, ni ang kakahoyan, hangtud nga mapatikan namo ang mga ulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. 4Ug nadungog ko ang kapid-an sa mga pinatikan, usa ka gatus kap-atan ug upat ka libo ang mga pinatikan gikan sa tanang mga banay sa mga anak ni Israel: 5Sa banay ni Juda, napulo ug duha ka libo ang pinatikan; sa banay ni Ruben, napulo ug duha ka libo ang pinatikan, sa banay ni Gad, napulo ug duha ka libo ang pinatikan; 6Sa banay ni Aser, napulo ug duha ka libo ang pinatikan; sa banay ni Neptali, napulo ug duha ka libo ang pinatikan; sa banay ni Manases, napulo ug duha ka 1ibo ang pinatikan; 7Sa banay ni Simeon, napulo ug duha ka libo ang pinatikan; sa banay ni Levi, napulo ug duha ka libo ang pinatikan; sa banay ni Issachar, napulo ug duha ka libo ang pinatikan; 8Sa banay ni Zebulon, napulo ug duha ka libo ang pinatikan; sa banay ni Jose, napulo ug duha ka libo ang pinatikan; sa banay ni Benjamin, napulo ug duha ka libo ang pinatikan. 9Sa human niining mga butanga nakita ko, ug ania karon, ang usa ka dakung panon, nga dili maisip ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran, ug kabanayan ug katawohan ug mga sinultihan, nga nanagtindog sa atubangan sa trono, ug sa Cordero, nga nanagsul-ob sa mga bisti nga maputi nga hatag-as, ug may mga palwa sa ilang mga kamot; 10Ug nanagsinggit sa hataas nga tingog, nga nagaingon; Ang kaluwasan iya sa atong Dios, nga nagalingkod sa trono, ug sa Cordero. 11Ug ang tanang mga manolonda, nga nagaalirong sa trono, ug ang mga anciano, ug ang upat ka mga binuhat nga buhi, ug nanagyaub sila sa atubangan sa trono, ug gisimba nila ang Dios, 12Nga nanag-ingon: Amen: Ang pagdayeg, ug ang himaya, ug ang ka-alam, ug ang pagpasalamat, ug ang kadungganan, ug ang gahum, ug ang kalig-onan, anaa sa atong Dios ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. 13Ug mitubag ang usa sa mga anciano, nga nagaingon kanako: Kanang mga nasul-oban sa mga bisti nga maputi nga hatag-as, kinsa ba kana sila? Ug diin ba sila gikan? 14Ug ako nag-ingon kaniya: Ginoo ko, ikaw ang nanghibalo. Ug siya miingon kanako: Kana mao sila, ang mga nagagikan sa dagku nga kagul-anan; ug gilabhan nila ang ilang mga bisti nga hatag-as, ug gipaputi nila sa dugo sa Cordero. 15Tungod niini, ania sila sa atubangan sa trono sa Dios, ug siya ginasimba nila sa adlaw ug sa gabii sa iyang templo. Ug ang nagalingkod sa trono, magabuklad sa iyang tabernaculo sa ibabaw nila. 16Dili gayud pagagutomon sila, ni pagauhawon sila, ni pagainitan sila sa adlaw, ni sa bisan unsa nga kainit. 17Kay ang Cordero nga anaa sa taliwala sa trono mao ang ilang magbalantay, ug magamando kanila sa mga tuburan sa mga tubig sa kinabuhi; ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\