GIPADAYAG 8

1Ug sa paghubad niya sa ikapito ka patik, nahilum ang langit sa may tunga sa takna. 2Ug nakita ko ang pito ka mga manolonda nga nagatindog sa atubangan sa Dios; ug gihatagan sila sa pito ka mga budyong. 3Ug miabut ang lain nga manolonda, nga mitindog sa atubangan sa halaran, nga may usa ka inciensario nga bulawan; ug gihatagan siya sa daghang incienso, aron iyang idugang paghalad sa mga pag-ampo sa tanang mga balaan sa halaran nga bulawan, nga anaa sa atubangan sa trono. 4Ug ang aso sa incienso nagautbo gikan sa kamot sa manolonda, sa atubangan sa Dios, uban sa mga pag-ampo sa mga balaan. 5Ug gikuha sa manolonda ang inciensario, ug gipuno niya sa kalayo sa halaran, ug gisalibay niya sa yuta; ug misunod ang mga dalugdug, ug mga tingog, ug mga kilat, ug usa ka linog. 6Ug ang pito ka mga manolonda nga may pito ka mga budyong, nanag-andam sa ilang kaugalingon sa pagbudyong. 7Ug ang nahauna mibudyong, ug nangabut ang ulan nga yelo, ug kalayo nga sinaktan sa dugo, ug kini gipanalibay sa yuta; ug nasunog ang ikatolo ka bahin sa yuta; ug nangasunog ang ikatolo ka bahin sa kakahoyan; ug ang tanang balili nga lunhaw nangasunog. 8Ug mibudyong ang ikaduha ka manolonda, ug ingon sa usa ka dakung bukid nga nagadilaab sa kalayo gitukmod sa dagat: ug ang ikatolo ka bahin sa dagat nahimong dugo. 9Ug nangamatay ang ikatolo ka bahin sa mga binuhat nga anaa sa dagat; ug nangaguba ang ikatolo ka bahin sa mga sakayan. 10Ug mibudyong ang ikatolo ka manolonda; ug nahulog gikan sa langit ang usa ka dakung bitoon, nga nagadilaab ingon sa usa ka solo, ug kini nahulog sa ikatolo ka bahin sa mga suba, ug sa mga tuburan sa mga tubig. 11Ug ang ngalan sa bitoon mao ang Ajenjo, ug ang ikatolo ka bahin sa mga tubig nahimong ajenjo, ug daghanang mga tawo ang nangamatay tungod sa mga tubig, kay kini nahimong mapait. 12Ug mibudyong ang ikaupat ka manolonda: ug gidagpas ang ikatolo ka bahin sa adlaw, ug ang ikatolo ka bahin sa bulan, ug ang ikatolo ka bahin sa mga bitoon; aron nga mongitngit ang ikatolo ka bahin, ug nga dili maghayag ang ikatolo ka bahin sa adlaw, ug ingon usab ang sa gabii. 13Ug nakita ko, ug nadungog ko ang usa ka agila nga nagalupad sa taliwala sa langit, nga nagaingon sa hataas nga tingog: Alaut, alaut, alaut, ang mga pumoluyo sa yuta, tungod sa uban nga mga tingog sa mga budyong sa totolo ka manolonda nga magabudyong!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\