GIPADAYAG 9

1Ug mibudyong ang ikalima ka manolonda, ug nakita ko ang usa ka bitoon nga nahulog sa yuta gikan sa langit. Ug gihatag kaniya ang yawi sa kahiladman nga dili matugkad. 2Ug giukban niya ang kahiladman. Ug miutbo ang aso gikan sa kahiladman, ingon sa aso sa usa ka dakung hudno; ug mingitngit ang adlaw, ug ang langit tungod sa aso sa kahiladman. 3Ug nanggula gikan sa aso ang mga dulon sa ibabaw sa yuta. Ug gihatagan sila ug gahum, ingon nga ang mga tanga sa yuta may gahum. 4Ug giingon kanila, nga dili nila pagdauton ang balili sa yuta, bisan unsang butanga nga lunhaw, ug bisan unsang kahoya; kondili ang mga tawo lamang nga walay patik sa Dios sa ilang mga agtang. 5Ug gisugo sila sa dili pagpatay kanila, kondili nga pagapaantuson nila sa mga lima ka bulan. Ug ang pagpaantus kanila ingon sa pagpaantus sa tanga nga mopaak sa usa ka tawo. 6Ug niadtong mga adlawa pagapangitaon sa mga tawo ang kamatayon, ug kini dili gayud igakita nila; ug mangandoy sila nga mangamatay, apan ang kamatayon mokalagiw kanila. 7Ug sa mga panagway ang mga dulon sama sa mga kabayo nga andam alang sa gubat; ug may mga purongpurong nga sama sa bulawan sa ilang mga ulo, ug ang ilang mga nawong ingon sa mga nawong sa mga tawo. 8Ug may mga buhok ingon sa mga buhok sa mga babaye; ug ang ilang mga ngipon, ingon sa mga ngipon sa mga leon. 9Ug sila may mga kotamaya ingon sa mga kotamaya nga puthaw; ug ang lagapak sa ilang mga pako, ingon sa kagahub sa mga carro nga may daghang kabayo, nga nanagdalagan ngadto sa panggubatan. 10Ug may mga ikog sila sama sa mga tanga ug may mga suyod; ug sa ilang mga ikog, anaa ang gahum sa pag-among-among sa mga tawo sulodsa lima ka bulan. 11Sa ibabaw nila may usa nga ingon sa hari, ang manolonda sa kahiladman nga dili matugkad, nga ang iyang ngalan sa Hebreohanon, Abadon, ug sa Greciahanon, Apolon. 12Ang nahauna nga Tunglo miagi na; ania karon, moabut pa ang duha ka mga Tunglo! sa human niining mga butanga. 13Ug mibudyong ang ikaunom ka manolonda; ug nadungog ko ang usa ka tingog sa upat ka mga sungay sa halaran nga bulawan sa atubangan sa Dios, 14Nga nagaingon sa ikaunom ka manolonda, nga may budyong: Hubari ang upat ka mga manolonda nga ginapus haduol sa dakung suba sa Eufrates. 15Ug gipanghubaran ang upat ka mga manolonda nga naandam sila sa takna ug sa adlaw ug sa bulan ug sa tuig, aron sa pagpamatay sa ikatolo ka bahin sa mga tawo. 16Ug ang gidaghanon sa mga kasundalohan nga nangabayo, napulo ka libo pil-on sa napulo ka libo sa makaduha. Nadungog ko ang gidaghanon nila. 17Ug niini nakita ko sa panan-awon, ang mga kabayo ug ang mga nangabayo kanila nga may mga kotamaya nga daw kalayo, ug jacinto, ug azufre. Ug ang mga ulo sa mga kabayo ingon sa mga ulo sa mga leon, ug nagapanggula sa baba nila ang kalayo, ug ang aso, ug ang azufre. 18Ang ikatolo ka bahin sa mga tawo gipatay pinaagi niining totolo ka mga hampak: sa kalayo, ug sa aso, ug sa azufre, nga nagapanggula sa ilang mga baba. 19Kay ang gahum sa mga kabayo, anaa sa ilang mga baba, ug sa ilang mga ikog. Kay ang ilang mga ikog sama sa mga bitin, ug may mga ulo, kini maoy giamong-among nila. 20Ug ang uban nga mga tawo, nga wala mangamatay niini nga hampak, wala maghinulsol sa mga buhat sa ilang mga kamot, aron dili sila makasimba sa mga yawa, ug sa mga larawan nga bulawan, ug salapi, ug tumbaga, ug bato, ug kahoy, nga dili sila makakita, ni makadungog ni makalakaw; 21Ug wala nila paghinulsuli ang ilang mga pagpamuno, ni ang ilang mga pag-panglumay, ni ang ilang mga pagpakighilawas, ni ang ilang mga pagpangawat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\