ROMA 1

1Si Pablo, ulipon ni Jesucristo, gitawag aron mahimong apostol, ginahin alang sa Maayong Balita sa Dios, 2Nga iyang gisaad kaniadto pinaagi sa iyang mga manalagna, sa mga Balaang Kasulatan; 3Mahatungod sa iyang Anak, nga natawo sa kaliwatan ni David, sumala sa unod, 4Nga gipahayag nga Anak sa Dios nga may gahum, sumala sa Espiritu sa pagkabalaan, tungod sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay, ni Jesucristo nga atong Ginoo; 5Nga pinaagi kaniya nakadawat kami sa gracia ug sa pagka-apostol ngadto sa pagkamasinulondon sa pagtoo sa kinataliwad-an sa tanang mga nasud, tungod sa iyang ngalan, 6Nga sa taliwala nila kamo usab, mga tinawag nga mga iya ni Jesucristo: 7Alang sa tanan nga anaa sa Roma, mga hinigugma sa Dios, nga gitawag aron mahimong balaan: Kaninyo ang gracia, ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesucristo. 8Una sa tanan, nagapasalamat ako sa akong Dios pinaagi kang Jesucristo tungod kaninyong tanan, nga ang inyong pagtoo ginamantala sa tibook nga kalibutan. 9Kay ang Dios mao ang akong saksi nga kaniya nagaalagad ako sa akong espiritu sa Maayong Balita sa iyang Anak, nga sa walay undang nagahisgut ako tungod kaninyo gihapon sa akong mga pag-ampo, 10Nga nagapangamuyo ako, basin pa nga sa katapusan, sa bisan unsang paagi, itugot kanako pinaagi sa kabubut-on sa Dios ang kasayon sa pag-anha diha kaninyo. 11Kay nangandoy ako sa pagpakigkita kaninyo aron ako makahatag kaninyo ug gasa nga espirituhanon, sa tuyo nga kamo mangahimong malig-on; 12Ang buot ingnon mao, nga ako sa anaa na kaninyo magakalipay uban kaninyo, tagsatagsa kanato tungod sa pagtoo sa usa ug usa, ang inyo, ug ang ako. 13Ug dili ako buot, mga igsoon, nga kamo dili masayud, nga sa nakadaghan naghunahuna ako sa pag-anha kaninyo (bisan hangtud karon ginaulangan ako), aron ako adunay bunga usab diha kaninyo, ingon man sa uban nga mga Gentil. 14Utangan ako sa mga Greciahanon ingon man sa mga dumoduong, sa mga makinaadmanon ingon man sa mga burong. 15Busa, kutob sa akong mahimo andam ako sa pagwali sa Maayong Balita kaninyo usab nga anaa sa Roma. 16Kay dili ko igakaulaw ang Maayong Balita; kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsatagsa nga motoo: una sa tanan, sa Judio, ug ingon man sa Greciahanon. 17Kay kaniya ginapadayag ang pagkamatarung sa Dios gikan sa pagtoo ngadto sa pagtoo, ingon sa nahasulat: Apan ang matarung mabuhi tungod sa pagtoo. 18Kay ang kaligutgut sa Dios ginapadayag gikan sa langit batok sa tanan nga pagkadilidiosnon ug sa pagkadilimatarung sa mga tawo, nga nanagpugong sa kamatuoran pinaagi sa pagkadilimatarung. 19Kay kadtong mahibaloan mahatungod sa Dios, ginapahayag diha kanila; kay kini gipahayag man sa Dios kanila. 20Kay ang iyang mga butang nga dili makita sukad sa pagtukod sa kalibutan, makita sa dakung katin-aw, nga masabut pinaagi sa mga butang nga binuhat; bisan pa, ang iyang walay kinutobang gahum ug pagkadios; aron sila wala nay ikabalibad. 21Kay, sa hing-ilhan nila ang Dios, wala nila paghimayaa siya ingon nga Dios, bisan managpasalamat sila; kondili nangabuang sila sa ilang mga hunahuna, ug ang ilang kasingkasing nga walay pagsabut, gingitngitan. 22Sa nagsugid sa ilang kaugalingon nga sila mga makinaadmanon, nanga-himong buang sila. 23Ug giilisan nila ang himaya sa dilimadunoton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tawo nga madunoton, ug sa mga langgam, ug sa mga mananap nga may upat ka tiil, ug sa mga nagakamang sa yuta. 24Tungod niini ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa mga kailibgon sa ilang mga kasingkasing ngadto sa kahugawan, aron ang ilang mga lawas magmatalamayon diha sa ilang kaugalingon. 25Kay niana ang kamatuoran sa Dios giilisan nila sa bakak, ug gipalabi nila ang pagsimba ug pag-alagad sa mga binuhat kay sa Magbubuhat nga mao ang dalayegon sa walay katapusan. Amen. 26Tungod niini gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga kailibgon nga mangilngig; kay ang ilang mga babaye nanag-alili sa paggawi nga kinaiya ngadto sa paggawi nga supak sa kinaiya. 27Ug sa mao usab nga pagkaagi ang mga lalake, mingbiya sa kinaiya nga paggamit sa babaye, nanagdilaab diha sa ilang kailibgon ang usa ngadto sa usa, ang mga lalake sa ilang masigkalalake nanagbuhat sa kangil-ad, ug nagpakadawat sa ilang kaugalingon niadtong bayad nga angay sa ilang kasaypanan. 28Ug tungod kay nagdumili sila sa pagbaton sa Dios sa ilang kahibalo, ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa usa ka hunahuna nga dunot, sa pagbuhat niadtong mga butang nga dili angay. 29Nga napuno sila sa tanan nga pagkadilimatarung, pagkadautan, pagkahikaw, pagkamadinauton; napuno sa kasina, pagkamamumuno, pagkalalis, pagkalimbongan, kangil-ad sa kasingkasing, mga tigsugyot; 30Mga malibakon, masilagon sa Dios, mga mapasipalahon, palabilabihon, andakan, mga magtutukod sa mga kadaut, masupilon sa mga ginikanan; 31Mga walay pagsabut, mga mag-bubungkag sa mga gikauyonan, mga walay gugma nga kinaiya, mga walay kalooy; 32Nga kini sila sa hingbaloan nila ang tulomanon sa Dios, nga ang mga nagabuhat sa mao nga mga butang, mga takus sa kamatayon, dili lamang ginabuhat nila ang mao, kondili usab nga sila nagatugot niadtong mga nagabuhat niini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\