ROMA 10

1Mga igsoon, ang tinguha sa akong kasingkasing, ug ang akong pag-ampo sa Dios tungod sa Israel, mao nga sila mangaluwas. 2Kay ako nagapamatuod kanila, nga sila adunay kakugi alang sa Dios, apan dili sumala sa kahibalo. 3Kay sanglit wala nila hisayri ang pagkamatarung sa Dios, ug ginapaninguha nila ang pagtukod sa ilang kaugalingon, wala sila magpasakup sa pagkamatarung sa Dios. 4Kay si Cristo mao ang katapusan sa Kasugoan ngadto sa pagkamatarung alang sa tagsatagsa nga mingtoo. 5Kay si Moises nagasulat mahatungod sa pagkamatarung nga tungod sa Kasugoan: Nga ang tawo nga nagabuhat niining mga butanga magakinabuhi tungod niini. 6Apan ang pagkamatarung nga tungod sa pagtoo, nagaingon niana: Dili ka mag-ingon sa imong kasingkasing: Kinsa ang makasaka sa langit? (nga mao, ang pagpakanaug kang Cristo). 7Kun, kinsa ang mokanaug ngadto sa kahiladman? (nga mao, ang pagpasaka kang Cristo gikan sa mga minatay). 8Apan, unsa ang ginaingon niini? Ang pulong anaa haduol kanimo, sa imong baba ug sa imong kasingkasing: nga mao, ang pulong sa pagtoo, nga among ginawali; 9Kay kong igasugid mo sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo, ug motoo ka sa imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. 10Kay uban sa kasingkasing ang tawo mitoo ngadto sa pagkamatarung; ug uban sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. 11Kay ang Kasulatan nagaingon: Bisan kinsa nga mitoo kaniya, dili pagapakaulawan. 12Kay walay kalainan sa Judio ug sa Greciahanon; kay ang mao nga Ginoo, Ginoo sa tanan, nga dato alang sa tanan nga nagatawag kaniya. 13Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas siya. 14Nan unsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi? ug unsaon nila ang pagtoo kaniya nga wala nila hidunggi? Ug unsaon nila ang pagpakadungog nga wala may magwawali? 15Ug unsaon sa pagwali nila, gawas kong sila ipadala? Ingon sa nahisulat na: Pagkatahum sa mga tiil niadtong mga nanagwali sa Maayong Balita sa pakigdait, ug nanagdala sa malipayong balita sa mga maayong butang. 16Apan silang tanan wala manimati sa Maayong Balita; kay si Isaias nagaingon: Ginoo, kinsa ang mitoo sa among gibalita? 17Sa ingon niini, ang pagtoo nagagikan sa pagpatalinghug; ug ang pagpatalinghug sa pulong ni Cristo. 18Apan nagaingon ako: Wala ba sila makadungog? Matuod gayud: Ang lanog nila miabut sa tibook nga yuta, ug ang ilang mga pulong hangtud sa mga kinatumyan sa kalibutan. 19Apan ako nagaingon: Wala ba masayud ang Israel? Una sa tanan si Moises nagaingon: Pagahagiton ko kamo sa pangabugho uban niadtong dili nasud, uban sa usa ka nasud nga nawad-an sa pagsabut pagapaligutguton ko kamo. 20Apan si Isaias maisug ug miingon: Hingkaplagan ako sa mga wala maga-pangita kanako; hingkit-an ako sa mga wala managpangutana mahitungod kanako. 21Apan mahitungod sa Israel nagaingon siya: Sa tibook nga adlaw gituy-od ko ang akong mga kamot ngadto sa usa ka lungsod nga malalison ug mabinatukon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\