ROMA 12

1Busa, mga igsoon, ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kalooy sa Dios, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamut-an sa Dios, nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. 2Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan; kondili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong hisayran kong unsa ang maayo, ug makapahimuot ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. 3Kay pinaagi sa gracia nga gihatag kanako, nagaingon ako sa tagsatagsa nga anaa kaninyo, nga dili siya magbaton ug mga hunahuna sa iyang kaugalingon nga labaw pa kay sa kinahanglan niyang pagabatonan; kondili mga hunahuna nga binuotan, ingon sa sukdanan sa pagtoo nga gibahinbahin sa Dios sa tagsatagsa. 4Kay maingon nga kita sa usa ka lawas adunay mga bahin, ug ang tanang mga bahin sa lawas nagabaton sa dili samang mga buluhaton: 5Mao usab kita, nga bisan daghan, usa lamang kita ka lawas kang Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin ang uban sa uban. 6Busa, sa gibatonan ta ang mga nagakalainlain nga mga hiyas, sumala sa gracia nga gihatag kanato, kong, sa pagpanagna, pagagamiton ta ingon sa sukdanan sa pagtoo; 7Kong sa pagkamag-aalagad, ihalad ta ang atong kaugalingon sa pag-alagad; ug siya nga nagatudlo, sa iyang pagpanudlo; 8Kun sa pagpanambag, kanunayon niya ang iyang pagpanambag; ang nagahatag, maghatag siya sa kinasingkasing gayud; ang nagapakita ug kalooy, magbuhat uban ang kalipay. 9Himoa nga ang gugma magawalay-pagkasalingkapaw. Dumtan ninyo ang dautan; magtapot kamo sa maayo. 10Sa paghigugmaay nga minagsoon, magmasig-kamaloloton kamo sa usa ug usa; sa dungog, magpinalabihay kamo sa usa ug usa. 11Sa bulohaton dili kamo magtapol: mainiton sa espiritu; nga mag-alagad sa Ginoo. 12Malipayon sa paglaum; mainiton sa kagul-anan; nga magpadayon sa pag-ampo; 13Nga manag-amut sa mga kinahanglan sa mga balaan; magmaabiabihon. 14Panalanginan ninyo ang mga nagalutos kaninyo; panalanginan ninyo ug dili ninyo pagtunglohon. 15Managkalipay kamo uban sa mga nagakalipay; managpanghilak kamo uban sa mga nanaghilak. 16Managbaton kamo sa managsama nga hunahuna sa usa ug usa kaninyo; dili kamo maghandum sa hatag-as nga mga butang; kondili makig-angay kamo sa mga butang nga ubos ug kahimtang; dili kamo magpaka-makinaadmanon sa inyong kaugalingon. 17Dili kamo magbayad ug dautan sa dautan kang bisan kinsa; managtinguha kamo sa maayo sa atubangan sa tanang mga tawo. 18Kong arang kini ninyo mahimo sumala sa anaa kaninyo, magpakigdait kamo sa tanang mga tawo. 19Dili kamo magpanimalus, mga hinigugma; kondili hatagi ninyo ug lugar ang kaligutgut sa Dios; kay nahisulat na: Ako ang pagpanimalus; ako ang magabayad, nagaingon ang Ginoo. 20Apan kong gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya; kong giuhaw, hatagi ug ilimnon; kay sa pagbuhat mo niini, magapundok ikaw ug mga baga sa ibabaw sa iyang ulo. 21Dili ka magpadaug sa kadautan; kondili dag-a ang dautan pinaagi sa maayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\