ROMA 13

1Kinahanglan ang tanan nga kalag pasakup ninyo sa mga labawng kagamhanan; kay walay gahum nga dili gikan sa Dios; ug ang mga kagamhanan karon, gitukod sa Dios. 2Busa ang nagabatok sa kagamhanan, nagabatok sa ginapatuman sa Dios. Ug ang mga nagabatok kaniya, magadawat ug hukom sa silot sa ilang kaugalingon. 3Kay ang mga punoan dili angay kahadlokan sa mga nagabuhat ug maayo, kondili sa mga dautan. Busa buot ka ba nga dili magakahadlok sa kagamhanan? Buhata ang maayo, ug magadawat ka ug pagdayeg gikan niini: 4Kay siya alagad sa Dios alang sa imong kaayohan; apan kong magbuhat ka ug dautan, magkahadlok ka; kay ang pagdala niya sa espada dili sa walay pulos; kay alagad siya sa Dios, ang magpapanimalos nga sa kaligutgut batok niadtong nagabuhat ug dautan. 5Tungod niini, kinahanglan nga magpasakup kamo, dili lamang tungod sa kaligutgut, kondili tungod usab sa kaisipan. 6Kay tungod niini nga hinungdan magabayad usab kamo ug buhis; kay mga alagad sila sa Dios, nga nanagsingkamot gihapon niini nga tuyo. 7Panghatag kamo sa tanan nga gipabayran nila: ang buhis, maghatag ug buhis sa angay hatagan sa buhis; sa alcabala, magbayad sa angay pagabayran; magkahadlok, sa angay kahadlokan, ug magtahud, sa angay pagatahuron. 8Dili kamo mangutang sa bisan unsa kang bisan kinsa, gawas sa paghigug maay sa usa ug usa; kay ang nahigugma sa iyang isigkatawo, nagtuman sa Kasugoan. 9Kay kini: Dili ka manapaw; dili ka magpatay; dili ka mangawat; dili ka magbakak; dili ka maibug; ug kong may uban pa nga laing sugo, ania natingub niini nga mga pulong, nga mao: Higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. 10Ang gugma walay pagbuhat ug dautan sa isigkatawo; busa ang gugma mao ang katumanan sa Kasugoan. 11Ug kini, sa hingsayran ang panahon, nga takna na gayud nga igmamata ninyo gikan sa pagkatulog; kay karon ang atong kaluwasan haduol na kay sa sinugdan sa atong pagtoo. 12Ang kagabhion miagi na, ug nag-singabut na ang adlaw. Busa isalikway ta ang mga buhat sa kangitngit, ug isul-ob ta ang mga hinagiban sa kahayag. 13Magkinabuhi kita sa kaugdang, ingon nga sa adlaw; dili sa kaulit ug bisan sa paghuboghubog; dili sa kaulag, ug sa kalaw-ayan; dili sa pagkabahinbahin, bisan sa pangabugho. 14Kondili isul-ob ninyo ang Ginoong Jesucristo, ug dili kamo managtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon niini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\